2 VSOL 24/2018-P34-23
č. j. KSOS 31 INS 10134/2016 2 VSOL 24/2018-P34-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČO 26823357 sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava zastoupený advokátem JUDr. Richardem Mencnerem sídlem Milíčova 1670/12, 702 00 Ostrava

věřitele č. 34: ALMiG KOMPRESORY s.r.o., IČO 28518756 sídlem Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav zastoupený advokátkou JUDr. Gabrielou Ježkovou sídlem Mládežnická 3397/24, 690 02 Břeclav

za účasti: Krajské státní zastupitelství v Ostravě sídlem Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava

o odvolání věřitele č. 34 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. září 2017, č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-P34-10

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. září 2017, č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-P34-10 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě (dále jen soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 34 (P34) ALMiG KOMPRESORY s.r.o., IČO 28518756 (výrok I.) a uvědomil jej, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok II.). isir.justi ce.cz -2-KSOS 31 INS 10134/2016

2. V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že věřitel č. 34 (dále jen věřitel ) přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelné pohledávky v celkové výši 8.418.075,49 Kč (dílčí pohledávky č. 1 až č. 7), jeho přihláška pohledávky je evidována pod č. P34. Na přezkumném jednání konaném dne 29. 11. 2016 insolvenční správce popřel všechny přihlášené pohledávky věřitele č. 34 co do pravosti a výše, dlužník popřel dílčí pohledávky věřitele č. 1 až č. 5 co do pravosti nebo výše. Věřitel byl insolvenčním správcem vyrozuměn o tomto popření a současně byl podle ustanovení § 198 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen IZ ), upozorněn, že může své právo uplatnit žalobou na určení podanou u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ a žalobu je nutno podat proti osobě insolvenčního správce a v případě povolení reorganizace i proti dlužníku. Opravné vyrozumění o popření pohledávky pak bylo právní zástupkyni věřitele doručeno dne 6. 6. 2017 a dne 29. 6. 2017. Usnesení o povolení reorganizace bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15. 12. 2016. Věřitel ve stanovené lhůtě žalobu nepodal, a proto podle ustanovení § 198 odst. 1 věty třetí IZ se k pohledávce věřitele nepřihlíží. Z tohoto důvodu soud podle ustanovení § 185 IZ přihlášku pohledávky věřitele odmítl a současně vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

3. Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Poukázal na to, že s dlužníkem uzavřel smlouvu o dílo, na základě které dlužníku zcela plnil. Zpočátku spolupráce probíhala bez problémů a veškeré další dohody, smlouvy, ujednání a závazky byly činěny ve prospěch dlužníka. Dlužníku sdělil, že zásadně nesouhlasí s odmítnutím jeho plnění s tím, že odmítnutí plnění je protiprávní, neboť na základě řádného smluvního vztahu (uzavřené smlouvy) bylo dříve dlužníkem plněno. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

4. S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 31 INS 10134/2016

odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

8. Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

9. Podle § 336 odst. 2 IZ, popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v reorganizaci dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

10. Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

11. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 11. 7. 2016 věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěné a nevykonatelné pohledávky (dílčí pohledávky č. 1 až č. 7) v celkové výši 8.312.754,06 Kč, na výzvu správce doplnil přihlášku podáním doručeným soudu dne 21. 11. 2016 o listiny prokazující jeho nárok. Přihláška pohledávky věřitele byla zaevidována pod č. P34 a přezkoumána na přezkumném jednání konaném dne 29. 11. 2017. Podle upraveného seznamu přihlášených pohledávek (č. P34) insolvenční správce (Mgr. Bc. David Vandrovec) popřel všechny dílčí pohledávky věřitele co do pravosti, dlužník popřel dílčí pohledávky č. 1 až 5 co do pravosti nebo výše. Usnesením ze dne 15. 12. 2016, č. j. KSOS 37 INS 10134/2016-B-73 soud povolil reorganizaci dlužníka, toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne. Vyrozuměními o popření jednotlivých dílčích pohledávek ze dne 23. 5. 2017 ve znění opravných vyrozumění z téhož dne byl věřitel vyrozuměn insolvenčním správcem o popření jeho pohledávek insolvenčním správcem i dlužníkem na přezkumném jednání konaném dne 29. 11. 2017, současně byl věřitel podle ustanovení § 197 IZ poučen, že v případě, že věřitelem přihlášená pohledávka byla popřena na přezkumném jednání insolvenčním správcem, může uplatnit svou přihlášenou pohledávku žalobou na určení pravosti, výše či pořadí přihlášené pohledávky podanou proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu (Krajského soudu v Ostravě) do 30 dnů od přezkumného jednání, které se konalo dne 29. 11. 2016; tato lhůta však neskončí dříve,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 31 INS 10134/2016

než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění věřiteli. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené insolvenčním správcem co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřená insolvenčním správcem co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedené insolvenčním správcem při jejím popření. V žalobě může uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději po skončení přezkumného jednání. Dále byl věřitel poučen, že v případě, že věřitelem přihlášená pohledávka bude popřena na přezkumném jednání dlužníkem a dlužníkovi bude povolena reorganizace ve smyslu ustanovení § 328 IZ, bude mít popření dlužníkem stejný účinek jako popření insolvenčním správcem, a to bez ohledu na to, zda přihlášenou pohledávku popírá i insolvenční správce. V případě povolení reorganizace tak může věřitel podle ustanovení § 198 odst. 1 a odst. 2 IZ ve spojení s ustanovením § 336 odst. 1 a odst. 2 IZ uplatnit svou přihlášenou pohledávku žalobou na určení pravosti, výše či pořadí přihlášené pohledávky podanou proti dlužníkovi u insolvenčního soudu (Krajský soud v Ostravě) do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o povolení reorganizace dlužníka v insolvenčním rejstříku ve smyslu ustanovení § 336 odst. 1 a odst. 2 IZ (§ 328 a § 89 odst. 1 IZ); tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění věřiteli. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené dlužníkem s povolenou reorganizací co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém pořadí zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě může věřitel uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání. V případě, že věřitelem přihlášená pohledávka byla popřena insolvenčním správcem a dlužníkem a dlužníkovi bude povolena reorganizace, může věřitel uplatnit svou přihlášenou pohledávku žalobou jednak proti insolvenčnímu správci, jednak proti dlužníkovi, a to za podmínek a ve lhůtách a s důsledky zmeškání shora uvedených. Vyrozumění ze dne 24. 5. 2017 byla věřiteli doručena dne 24. 5. 2017, opravná vyrozumění byla věřiteli doručena dne 6. 6. 2017 (dílčí pohledávky č. 2 a č. 7) a dne 29. 6. 2017 (dílčí pohledávka č. 1).

12. Promítnuto do poměrů přezkoumávané věci odvolací soud dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro postup podle ustanovení § 185 IZ, tj. odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele a jeho uvědomění o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí. Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dílčí pohledávky č. 1 až č. 7, které byly na přezkumném jednání konaném dne 29. 11. 2016 insolvenčním správcem popřeny co do pravosti, tedy zcela, dlužníkem, jemuž následně byla povolena reorganizace, byly popřeny dílčí pohledávky č. 1 až č. 5 co do pravosti nebo co do výše. Věřitel byl podle ustanovení § 198 odst. 1 a odst. 2 a § 336 odst. 1 a odst. 2 IZ řádně vyrozuměn insolvenčním správcem o popření jeho pohledávek, jakož i o tom, vůči komu a v jaké lhůtě má podat žalobu na určení svých pohledávek. Přezkumné jednání se konalo dne 29. 11. 2016, rozhodnutí o povolení reorganizace bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 15. 12. 2016 (a k tomuto dni nastaly účinky povolení reorganizace), vyrozumění o popření jednotlivých pohledávek bylo věřiteli doručeno dne 6. 6. 2017 a dne 29. 6. 2017. Uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění tak skončila lhůta pro podání žaloby na určení pohledávek, věřitel však v této lhůtě žalobu nepodal.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOS 31 INS 10134/2016

13. Odvolací námitku věřitele, že mezi ním a dlužníkem byla uzavřena řádná smlouva, na kterou dlužník bezdůvodně neplnil (odmítl plnit), odvolací soud shledal nedůvodnou. Takovou námitku by věřitel mohl případně uplatnit v incidenčním sporu, tedy v řízení zahájeném právě na základě žaloby o určení pohledávky, kterou však věřitel přes řádné poučení v zákonem stanovené lhůtě nepodal.

14. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí jako věcně správné podle ustanovení § 219 o. s. ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouci 23. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá