2 VSOL 237/2011-A-13
KSBR 37 INS 3644/2011 2 VSOL 237/2011-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Eduarda anonymizovano , anonymizovano , bytem Foltýnova 1006/17, 635 00 Brno, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.2011, č.j. KSBR 37 INS 3644/2011-A-6,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka dle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které vzal následně podáním ze dne 9.5.2011 zpět. Jako důvod uvedl, že v mezidobí přehodnotil pohled na věc.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal dlužník podané odvolání proti napadenému usnesení zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle výše uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 31. května 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu