2 VSOL 236/2012-A-110
KSBR 39 INS 15028/2010 2 VSOL 236/2012-A-110

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka NET PLASY, spol. s r.o., identifikační číslo: 453 58 133, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, U mlékárny 1020, okr. Kroměříž, PSČ 768 61, zastoupeného Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem, se sídlem Vsetín, Dolní náměstí 342, PSČ 755 01, o insolvenčních návrzích navrhovatelů a) Miloslava Dlabače, identifikační číslo: 441 19 704, bytem Březnice 470, 760 01 Zlín, b) POKART spol. s r.o., identifikační číslo: 255 74 311, se sídlem Ostrava-Poruba, Josefa Skupy 1708, PSČ 708 00, zastoupené Mgr. Martinem Zvoníčkem, advokátem, se sídlem Lešetín VI/671, 760 01 Zlín, c) STATUS MEDIA s.r.o. identifikační číslo: 290 57 515, s sídlem Praha 3-Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, PSČ 130 00, zastoupené obecným zmocněncem Ing. Pavlem Grácem, nar. 1968, bytem Olomouc, Zikova 609/18, PSČ 779 00, d) BODOS Czechia a.s., identifikační číslo: 276 68 681, se sídlem Boskovice, Mánesova 1, PSČ 680 12, zastoupené JUDr. Danielem Ševčíkem, advokátem, se sídlem Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00, e) Carrot Euro, s.r.o., identifikační číslo: 267 64 997, se sídlem Jesenice u Prahy, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 252 42, zastoupené Mgr. Filipem Macháčkem, advokátem, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 28, PSČ 130 00, f) AGROVA a.s., identifikační číslo: 253 03 589, se sídlem Prusinovice 85, PSČ 768 42, zastoupené JUDr. Radkem Adámkem, advokátem, se sídlem Brno, Cihlářská 19, PSČ 602 00, g) Morava, mlékařské odbytové družstvo, identifikační číslo: 607 42 780, se sídlem Vyškov, Palánek 250/1, PSČ 682 01, zastoupeného JUDr. Karlem Střelcem, advokátem, se sídlem Vyškov, Dobrovského 3, PSČ 682 01, h) Pavla Látala, soukromého podnikatele, identifikační číslo: 692 34 744, s místem podnikání Tovéř 148, PSČ 783 16, i) TENEZ a.s., identifikační číslo: 455 34 535, Chotěboř, Žižkova 990, PSČ 583 01, zastoupené Mgr. Davidem Metelkou, advokátem, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října

875/275, PSČ 709 00, adresa pro doručování: Hradec Králové, Československé armády 954/7, PSČ 500 03, j) YOPLAIT CZECH a.s., identifikační číslo: 630 79 429, se sídlem Slušovice 626, PSČ 763 15, zastoupené JUDr. Pavlem Fišerem, advokátem, se sídlem Zlín, Benešovo nábřeží 3954, PSČ 760 01, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem Brno, Mozartova 3, PSČ 601 52, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 24.3.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.3.2011, č.j. KSBR 39 INS 15028/2010-A-58 (úplné znění tohoto usnesení A-80),

t a k t o:

I. Odvolací řízení o odvolání dlužníka ze dne 24.3.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.3.2011, č.j. KSBR 39 INS 15028/2010-A-58 (úplné znění tohoto usnesení A-80), se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně v odstavci I. výroku zastavil řízení o insolvenčních návrzích navrhovatelů a), d), e), f), g), h) a i), rozhodl, že mezi těmito navrhovateli a dlužníkem není právo na náhradu nákladů řízení (odst. II. výroku), zastavil řízení o návrhu navrhovatele g) na vydání předběžného opatření ze dne 24.2.2011 (odst. III. výroku), ustanovil předběžným správcem dlužníka Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 5/1699, identifikační číslo: 255 89 644 (odst. IV. výroku), kterému byly uloženy povinnosti v odstavcích V.-VII. výroku.

Proti tomuto usnesení, v celém jeho rozsahu, podal dlužník včasné odvolání, podáním ze dne 24.3.2011 (A-73).

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, vzal dlužník podáním ze dne 1.3.2012 své odvolání zcela zpět (A-103).

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Protože dlužník vzal své odvolání proti napadenému usnesení v celém rozsahu zpět dříve než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, proto postupoval odvolací soud podle výše citovaných zákonných ustanovení a odvolací řízení o odvolání dlužníka zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl dle ust. § 224 odst. 1 a 142 odst. 1 o.s.ř., přičemž přihlédl k té skutečnosti, že ostatním účastníkům řízení žádné náklady tohoto odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 26. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu