2 VSOL 235/2011-B-16
KSBR 40 INS 16148/2010 2 VSOL 235/2011-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka C & K Consulting CZ, spol. s r.o., se sídlem Ke Skalce 1780/14, 586 01 Jihlava, IČ: 28 93 31 17, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání Tomáše Vašíčka, kpt. Rubena 544, Židlochovice, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.1.2011, č.j. KSBR 40 INS 16148/2010-A-11,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na jeho majetek prohlásil konkurs (výrok II.), výrokem III. ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Martinu Kaplánkovou a vyslovil další výroky dle ust. § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Proti výroku III. usnesení podal Tomáš Vašíček odvolání. V něm uvedl, že jako insolvenční dlužník vznáší námitku podjatosti proti insolvenční správkyni Mgr. Martině Kaplánkové. Jmenovaná správkyně je podle odvolatele dlouholetou kamarádkou jednatelky dlužníka a současně i její dřívější právní zástupkyní v její podnikatelské činnosti.

Podle ust. § 7 odst. 1, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se předně zabýval otázkou, zda odvolatel je k podání odvolání subjektivně legitimován, neboť pouze na základě odvolání podaného osobou k tomuto úkonu oprávněnou může odvolací soud přezkoumávat rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo. Dospěl přitom k závěru, že v dané věci tomu tak není.

Podle § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ust. 26 IZ je proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není podjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Podle ust. § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku.

Podle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z obsahu insolvenčního spisu se nepodává, že by odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení jakýkoliv nárok vůči dlužníkovi. Současně z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 68622 nevyplynulo, že by Tomáš Vašíček byl statutárním orgánem dlužníka, a to ať již bývalým (tím byl do 1.7.2010 Ing. Petr Šedý) nebo současným (jednatelkou dlužníka je Jitka Brejchová).

Z uvedeného vyplývá, že odvolatel není účastníkem řízení (a není ani osobou oprávněnou jednat za dlužníka), pročež není oprávněn brojit proti usnesení soudu prvního stupně odvoláním (§ 201 o.s.ř.). Odvolací soud proto postupoval podle § 218 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a odvolání odvolatele proti výroku III. napadeného usnesení odmítl, aniž by posuzoval, zda je zde důvod pochybovat o podjatosti insolvenční správkyně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 21. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu