2 VSOL 231/2012-B-14
KSOS 8 INS 19598/2011 2 VSOL 231/2012-B-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , Bohumíra Četyny 932/6, 700 30 Ostrava -Bělský Les, adresa pro doručování Vlasty Vlasákové 30, 700 30 Ostrava-Bělský Les, zastoupené Mgr. Vladimírem Beranem, obecným zmocněncem, U Stanoviště 762, 753 53 Dolní Lutyně, o návrhu dlužnice na zproštění insolvenčního správce funkce, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.1.2012, č. j. KSOS 8 INS 19598/2011-B-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh dlužnice na zproštění insolvenčního správce. V důvodech usnesení uvedl, že dlužnice navrhla na schůzi věřitelů dne 31.1.2012, aby soud zprostil insolvenčního správce JUDr. Pavla Kortu funkce z důvodu, že správce dlužnici řádně nepoučil o důvodech a důsledcích jejího podpisu na přezkumných listech. Dále soud prvního stupně uvedl, že dlužnice u jednání argumentovala tím, že správce jí znemožnil seznámit se s prohlášením dlužníka, které podepsala, že manžel dlužnice Ladislav Svačinka, o jehož úpadku je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOS 8 INS 19607/2011, uvedl v průběhu schůze věřitelů, že správce oběma dlužníkům na společném jednání v sídle správce dne 19.1.2012 vysvětlil důvody a důsledky podpisu přezkumných listů a vyjádření dlužníka, a že v průběhu jednání správce nepoužil vůči dlužnici žádná invektiva. Proto soud neshledal důvody pro zproštění správce JUDr. Pavla Korty funkce ve smyslu § 32 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), a návrh dlužnice zamítl. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítla, že soud prvního stupně zamítl její návrh ještě před výslechem manžela Ladislava Svačinky, který měl nařízené přezkumné jednání na den 31.1.2012 v 9.10 hod. a přezkumné jednání ve věci dlužnice se konalo téhož dne v 9.00 hod. Již proto nemohl soud rozhodnout o návrhu na zproštění správce na základě tvrzení manžela dlužnice. Ve věci dlužnice totiž rozhodl dříve, než manžel dlužnice cokoli vypověděl. Podle dlužnice soud nevzal v patrnost, že správce dlužnici nepoučil o důvodech a důsledcích jejího podpisu na přezkumných listech. Navíc její manžel vypovídal o skutečnostech týkajících se pouze jeho osoby, nikoli dlužnice. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a změnil tak, že se insolvenční správce JUDr. Pavel Korta zprošťuje funkce.

K podanému odvolání se vyjádřil insolvenční správce, který považoval usnesení soudu prvního stupně za věcně správné. Uvedl, že pokud dlužnice setrvává na svých námitkách, předkládá záznam z jednání s dlužnicí ze dne 19.1.2012, kde je detailně popsán obsah jednání. Zejména dle bodu 3. záznamu byly s dlužníkem projednány pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení a stanovisko k pohledávce věřitele č. 1 učinil dlužník až následující den, aby si mohl přihlášku pohledávky řádně přezkoumat. Podle správce je důvodem návrhu dlužnice na zproštění správce funkce zpráva o jeho činnosti se zjištěním důvodů pro zamítnutí oddlužení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a z důvodu uvedeného v ust. § 26 IZ, přezkoumal napadené usnesení v rozsahu, ve kterém bylo odvoláním dotčeno, to je ve výroku o ustanovení insolvenčního správce, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 32 odst. 1 IZ, insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Z obsahu spisu vyplynulo, že usnesením ze dne 24.11.2011, č. j. KSOS 8 INS 19598/2011-A-9 byl insolvenčním správcem dlužnice ustanoven JUDr. Pavel Korta. Na schůzi věřitelů konané dne 31.1.2012 dlužnice podala do protokolu o jednání stížnost na jednání insolvenčního správce, který při podpisu přezkumných listů ji řádně neseznámil s důvodem vyžadovaných podpisů dlužnice na těchto listech a řádně ji nepoučil o účincích podpisů. Insolvenční správce reagoval na vyjádření dlužnice tak, že předložil soudu prvního stupně písemné vyjádření ze dne 19.1.2012, jehož obsah soud přítomným účastníkům sdělil.

Z těchto zjištění vyplývá, že dlužnice a insolvenční správce poskytli soudu prvního stupně dostatek informací i podkladů pro posouzení skutečností, ze kterých by měly vycházet úvahy při rozhodování o návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce. V odůvodnění napadeného usnesení však soud prvního stupně náležitým způsobem nevysvětlil důvody, proč návrh dlužnice na zproštění insolvenčního správce funkce zamítl. Ve vztahu k dlužnici Haně anonymizovano se omezil pouze na zjištění, že správce dle jejího tvrzení znemožnil dlužnici seznámit se s prohlášením dlužníka, které podepsala . Neobjasnil již své úvahy, proč nehodnotil listiny předložené mu insolvenčním správcem na schůzi věřitelů, a proč vycházel z tvrzení manžela dlužnice učiněného v jiném insolvenčním řízení. Z odůvodnění napadeného usnesení není tedy zřejmé, na základě jakých zjištění a úvah dospěl soud k závěru o nutnosti návrh dlužnice na zproštění insolvenčního správce funkce zamítnout.

Pro nedostatek shora naznačených zjištění a úvah je usnesení soudu prvního stupně nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a podle ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně návrh dlužnice opětovně posoudí. Své rozhodnutí přesvědčivým a přezkoumatelným způsobem zdůvodní.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 25. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu