2 VSOL 23/2018-B-51
č. j. KSOL 10 INS 7532/2013 2 VSOL 23/2018-B-51

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: SKATESHOP.CZ s.r.o. v likvidaci , IČ 26843749 sídlem Denisova 291/35, 779 00 Olomouc

o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

o odvolání Ing. Miroslava Šmudly, bytem U Cukrovaru 614/28, 779 00 Olomouc proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 20. listopadu 2017, č. j. KSOL 10 INS 7532/2013-B-42

takto:

Odvolání Ing. Miroslava Šmudly proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 20. listopadu 2017, č. j. KSOL 10 INS 7532/2013-B-42 se odmítá.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) napadeným usnesením schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce, zveřejněné vyhláškou ze dne 10.10.2017-příjmy majetkové podstaty činí 510.853,33 Kč, odměna insolvenčního správce činí 76.145,66 Kč, hotové výdaje insolvenčního správce činí 13.553 Kč, pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené činí 77.765 Kč, pro nezajištěné věřitele k rozvrhu zbývá 343.389,67 Kč.

2. Proti uvedenému usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání Ing. Šmudla a namítal, že mu nebylo vyhověno ve věci vrácení neoprávněně zcizených finančních prostředků ve výši 443.162 Kč a žádá jejich vrácení. V doplnění odvolání odvolatel uvedl, že dlužník ponechal ve své evidenci pouze uznání dluhu a nepředložil doklad o zániku pohledávky. Navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno. Podle odvolatele bylo dne 3.5.2010 zástavním věřitelem společností SKATESHOP.CZ s.r.o. vystaveno potvrzení o zániku zástavního práva na předmětné byty č.p. 614/2 a 614/3-rozsudek Okresního soudu v Olomouci, v němž bylo konstatováno, že odvolatel společnosti SKATESHOP.CZ s.r.o. nic nedluží. Společnost isir.justi ce.cz -2-KSOL 10 INS 7532/2013

SKATESHOP.CZ s.r.o. neprovedla následný výmaz předmětné zástavy na LV č. 1761. Ing. Šmudla tedy dne 28.6.2017 podal sám návrh na vklad do katastru nemovitostí, který byl zaevidován pod č.j. V-11210/2017-805. Z potvrzení zástavního věřitele o zániku zástavního práva doloženého Ing. Šmudlou vyplývá, že k zániku zástavního práva došlo tím, že dlužník Ing. Šmudla splnil svůj závazek na úhradu pohledávky zajištěné zástavní smlouvou, vklad do katastru nemovitostí pod č.j. V-4016/2010 a společnost SKATESHOP.CZ s.r.o. udělila souhlas k výmazu zástavních práv zřízených k předmětným nemovitostem.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20. listopadu 2017, na odvolací řízení proto odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

4. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o. s. ř. ).

5. Z podnětu podaného odvolání se odvolací soud zabýval otázkou, zda odvolání bylo podáno oprávněnou osobou, učinil tak, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že tomu tak není.

6. Podle obsahu spisu dne 19. 3. 2013 byl podán věřitelský insolvenční návrh na dlužníka spojený s návrhem na prohlášení konkursu, insolvenční soud usnesením ze dne 22. 3. 2013 zjistil úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs, zároveň ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Klváčka (dále jen IS ). Dne 7. 10. 2015 byl pověřen exekutor k vymáhání pohledávky za povinným Ing. Šmudlou, oprávněným byl ESSOX s.r.o. Podle zprávy IS byl podán aktualizovaný soupis majetkové podstaty, byla nově zapsána pohledávka za Ing. Šmudlou (B-26), dle zprávy IS ze dne 29. 9. 2016 byl na účet majetkové podstaty připsán výtěžek exekuce pohledávky za povinným Ing. Šmudlou ve výši 443.162 Kč (B-28). Pod č. dok B-31 byla podána dne 16. 6. 2017 konečná zpráva s vyúčtováním hotových výdajů a odměny IS. Dne 29. 6. 2017 podal Ing. Šmudla žádost o zrušení části konečné zprávy týkající se výtěžku z exekuce za Ing. Šmudlou ve výši 443.162 Kč, spolu s potvrzením o zániku zástavního práva (B-32). IS ve vyjádření na č. dok. B-33 konstatoval, že Ing. Šmudlou nebyl kontaktován, jmenovaný neměl ani žádné výhrady při zpeněžování daných nemovitostí v exekučním řízení. Dle zprávy IS (B-34), v průběhu exekučního řízení, ve kterém došlo k vydražení dané nemovitosti, nebylo ze strany Ing. Šmudly žádných námitek, podle názoru exekutora exekuce proběhla standardním způsobem. Z rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 4. 9. 2013, č.j. 5 T 189/2013-441, jímž byl Ing. Šmudla shledán vinným z trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1, 3 písm. b) TZ, kterého

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOL 10 INS 7532/2013

se dopustil vůči společnosti SKATESHOP.CZ s.r.o. a jejímu jednateli Jakubovi Střelcovi, z odůvodnění-z rekapitulace výpovědi jednatele společnosti vyplývá, že Ing. Šmudla vše uhradil a že nic nechce po něm vymáhat. Likvidátor společnosti SKATESHOP.CZ s.r.o. z opatrnosti uplatnil nárok na náhradu škody, soud dospěl k závěru, že škoda byla Ing. Šmudlou uhrazena. Jednatel společnosti k dotazu insolvenčního správce uvedl, že velkou část dluhu Ing. Šmudla uhradil, ale vše zřejmě ne. Vznikla ještě škoda představovaná doměřenými nadměrnými odpočty DPH, není si vědom podpisu jakékoli kvitance zániku zástavního práva. Ing. Šmudlovi podepsal mnoho prázdných listů pro potřeby účetních záležitostí. Společník společnosti Jiří Mach sdělil, že Ing. Šmudla neuhradil toliko případné příslušenství a zaplaceny nebyly ani další škody-neoprávněné odpočty DPH, vzniklé špatným účtováním Ing. Šmudly a jeho manželky. Ing. Šmudla ani přes výzvu IS nekontaktoval. IS sepsal do majetkové podstaty pohledávku za Ing. Šmudlou na základě vyjádření jednatele společnosti, jejího likvidátora a listin získaných z katastru nemovitostí a v souvislosti s vyrozuměním exekutora o plánované dražbě nemovitostí Ing. Šmudly, následně přihlásil do exekučního řízení pohledávku za Ing. Šmudlou, která byla na základě rozvrhového usnesení uspokojena. Jelikož se Ing. Šmudla tomuto postupu nebránil, lze to podle IS chápat jako uznání závazku vůči společnosti SKATESHOP.CZ s.r.o. (B-36). Dne 5. 10. 2017 byla soudu doručena aktualizovaná konečná zpráva s vyúčtováním výdajů a odměny IS(B-36), tato byla vyhláškou zveřejněna 10. 10. 2017, č. dok. B-37. Podle sdělení Exekutorského úřadu Přerov (čl. B-39)-ve věci oprávněného ESSOX s.r.o., IČ: 2674652, sídlem Senovážné nám. 231/7, České Budějovice, PSČ 370 01, byl soudní exekutor na základě exekučního titulu-elektronického platebního rozkazu ze dne 12. 8. 2015, č.j. EPR147337/2015-5 vydaném Okresním soudem v Olomouci, pověřen stejným soudem dne 7. 10. 2015 k vymožení pohledávky proti povinnému-Miroslav Šmudla.

7. Podle ustanovení § 304 odst. 2 IZ o konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření.

8. Námitky do konečné zprávy jsou oprávněni podat účastníci řízení, tím Ing. Šmudla nebyl, proto nebyl oprávněn podat námitky, jak to učinil podáním ze dne 29.6.2017; insolvenční soud se tedy věcně námitkami zabýval nadbytečně. Ing. Šmudla ze stejného důvodu není ani osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení insolvenčního soudu o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.

9. Z těchto důvodů odvolací soud odvolání Ing. Šmudly podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl, neboť bylo podané neoprávněnou osobou.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOL 10 INS 7532/2013

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a Ing. Miroslavu Šmudlovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž procesní lhůty začínají běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouci 21. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá