2 VSOL 223/2012-A-42
KSOS 34 INS 11139/2011 2 VSOL 223/2012-A-42

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka CK PRESSBURG s.r.o., se sídlem Železniční 4, 772 00 Olomouc, identifikační číslo 60 32 26 41, o insolvenčním návrhu věřitele ABC-Tours, spol. s r.o., se sídlem Velká Michalská 5, 669 02 Znojmo, identifikační číslo 60 70 19 86, zastoupeného Mgr. Hugem Hubeným, advokátem, se sídlem Běhounská 4/20, 602 00 Brno, rozhodl o odvolání věřitele č. 30 Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Žacká 1427, 286 01 Čáslav a věřitelky č. 40 Venduly anonymizovano , anonymizovano , bytem Záříčany 42, 286 01 Čáslav, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.1.2012, č. j. KSOS 34 INS 11139/2011-A-25, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 15.6.2012, č. j. KSOS 34 INS 11139/2011-A-36,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dne 24.6.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu věřitele. Usnesením ze dne 11.11.2011, č. j. KSOS 34 INS 11139/2011-A-20 byla věřiteli ABC-Tours, spol. s r.o. uložena záloha na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 14.11.2011 a nabylo právní moci dne 30.11.2011. Záloha měla být zaplacena nejpozději dne 7.12.2011, avšak ze sdělení mzdové účtárny vyplynulo, že nebyla složena ani ke dni 23.1.2012. Proto soud podle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podali odvolání věřitelé Josef Prchal a Vendula anonymizovano . Oba shodně uvedli, že navrhují vyhlášení úpadku cestovní kanceláře, když její jednatel to neudělal sám .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Nejprve posuzoval odvolací soud otázku, zda věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení za dlužníkem (a sami nepodali insolvenční návrh), jsou oprávněni podat odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ust. § 14 odst. 1 IZ, jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle ust. § 15 IZ, nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

Za věřitele je nutné považovat fyzické či právnické osoby, které se domáhají uspokojení své pohledávky vůči dlužníku formou přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení dle ust. § 173 IZ. Specifickým případem účastenství věřitelů je ust. § 15 IZ, jenž umožňuje účastenství i u nepřihlášených věřitelů, jako jiných osob uplatňujících své právo v insolvenčním řízení po dobu tohoto řízení, v němž insolvenční soud o jejich právu jedná a rozhoduje.

V posuzované věci věřitelé Josef Prchal a Vendula anonymizovano své pohledávky za dlužníkem přihlásili přihláškou pohledávky a dnem jejího doručení (věřitel č. 30 dnem 28.7.2011 a věřitelka č. 40 dnem 9.8.2011) se stali ve smyslu ust. § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení. Zastavením insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení končí insolvenční řízení nejen pro dlužníka a insolvenčního navrhovatele, ale i pro věřitele, kteří si přihlásili své pohledávky za dlužníkem. Proto podle názoru odvolacího soudu svědčí přihlášeným věřitelům právo podat odvolání proti usnesení o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Odvolací soud tedy po zjištění, že odvolání byla podána oprávněnými osobami a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná.

Podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Podle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu vyplynulo, že věřitel ABC-Tours, spol. s r.o. se domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením ze dne 11.11.2011, č. j. KSOS 34 INS 11139/2011-A-20 bylo věřiteli uloženo, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 14.11.2011 a nabylo právní moci dne 30.11.2011. Vzhledem k tomu, že záloha nebyla dle sdělení účtárny soudu prvního stupně ke dni 23.1.2012 zaplacena, soud prvního stupně insolvenční řízení zastavil.

Za tohoto stavu se pro posouzení věcné správnosti usnesení o zastavení řízení stalo rozhodným pouze to, zda věřitel ABC-Tours, spol. s r.o. jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, či nikoliv. Protože tuto zálohu neuhradil, je napadené usnesení o zastavení řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ věcně správné. Jelikož tak neučinil ani v průběhu tohoto odvolacího řízení, odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. Věřitelé nebyli se svým odvoláním procesně úspěšní, dlužníku podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly, a proto odvolací soud o nákladech řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Závěrem odvolací soud poznamenává, že také odvolatelé mohli zabránit zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Mohli totiž svým insolvenčním návrhem přistoupit do insolvenčního řízení ve smyslu ust. § 107 IZ a zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 17. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu