2 VSOL 220/2012-P
KSBR 26 INS 16065/2011 2 VSOL 220/2012-P 109-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka LIGA, s.r.o., identifikační číslo: 494 35 647, se sídlem Hlohovec 194, PSČ 691 43, zastoupeného Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem, se sídlem Břeclav, Jana Palacha 121/8, PSČ 690 02, o přihlášce pohledávky věřitele Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Ladná, Sportovní 418/45, PSČ 691 46 (číslo přihlášky 109), rozhodl o odvolání věřitele Josefa anonymizovano ze dne 5.3.2012, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.2.2012, č.j. KSBR 26 INS 16065/2011-P 109-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.2.2012, č.j. KSBR 26 INS 16065/2011-P 109-2, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 185 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) odmítl přihlášku pohledávek věřitele Josefa anonymizovano , kterou přihlásil svou pohledávku ve výši 254.659,40 Kč (odstavec I. výroku) a dále deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast jmenovaného věřitele v insolvenčním řízení končí (odstavec II. výroku). 109-7

V důvodech uvedl, že usnesením ze dne 15.12.2011, č.j. KSBR 26 INS 16065/2011-A-50 byl zjištěn úpadek dlužníka, současně soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Věřitelé byli v tomto usnesení ve smyslu ust. § 173 odst. 1 IZ řádně poučeni o skutečnosti, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.12.2011, posledním dnem lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů bylo pondělí 16.1.2012. Podání, jímž se věřitel Josef Koliba domáhal přihlášení své pohledávky ve výši 254 659,40 Kč do insolvenčního řízení, bylo soudu doručeno poštou dne 26.1.2012, k poštovní přepravě bylo předáno dne 25.1.2012. Z uvedeného je zřejmé, že přihláška byla soudu podána až po uplynutí jím stanovené lhůty pro podání přihlášek pohledávek, tj. opožděně. S ohledem na uvedené skutečnosti soud přihlášku pohledávek věřitele Josef anonymizovano ve smyslu ust. § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Josef Koliba včasné odvolání, v němž žádal, aby odvolací soud znovu zhodnotil skutečnost, že svou přihlášku, kterou přihlašoval pohledávku ve výši 254.659,40 Kč (životní úspory) podával celkem dvakrát. Poprvé dne 9.6.2011 a podruhé 25.1.2012, což bylo dle výroku napadeného usnesení po termínu stanoveném pro přihlášení pohledávek, o čemž však nevěděl a nebyl informován. Nemá ekonomické vzdělání a nepracuje s PC , tudíž se v těchto věcech nevyzná; domníval se však, že je v moci soudů být nápomocni ve vymáhání spravedlnosti pro věřitele poškozeného tak zavrženíhodným způsobem, jakého se dlužník Liga, s.r.o. dopustil. Žádal, aby k těmto skutečnostem bylo přihlédnuto a aby mu bylo umožněno být se svou pohledávkou platně přihlášen.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců. 109-7

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ustanovení § 83 IZ stanoví, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Dále je třeba uvést, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně vplývá, že předmětné řízení bylo zahájeno dne 7.9.2011 insolvenčním návrhem navrhovatele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H., s.r.o. Dne 20.9.2011 a 23.9.2011 k tomuto návrhu přistoupili další dva věřitelé; všichni se domáhali zjištění dlužníkova úpadku. Vyhláška o zahájení tohoto insolvenčního řízení byla soudem vydána a zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 8.9.2011. Usnesením ze dne 15.12.2011, č.j. KSBR 26 INS 16065/2011-A-50 soud prvního stupně rozhodl o zjištění dlužníkova úpadku, ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Jaroslava Svobodu (odstavec I. a II. výroku citovaného usnesení) a v jeho odstavci III. výroku vyzval všechny věřitele, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že k později podaným přihláškám soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dále soud věřitele mimo jiné poučil, že přihlášku je nutno podat na předepsaném formuláři a že lhůta k jejímu podání je zachována, je-li nejpozději posledního dne přihláška podána u soudu nebo odevzdána orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 15.12.2011 v 11.01 hod. Odvolatel Josef Koliba přihlásil pohledávku ve výši 254.659,40 Kč přihláškou ze dne 12.1.2012, která však byla předána 109-7 k poštovní přepravě až 25.1.2012 a soudu byla doručena 26.1.2012. Dle obsahu přihlášky odvolatel přihlásil svou pohledávku ve shora uvedené výši z titulu smlouvy o zřízení zaměstnaneckého spoření č. 110010, jež bylo zřízeno dne 21.1.1998.

Ze shora uvedených zjištění vyplývá, že dne 16.12.2011 počala dosud nepřihlášeným věřitelům plynout 30-ti denní lhůta k přihlášení pohledávek, stanovená rozhodnutím soudu o úpadku a poslední den této lhůty připadl na pondělí dne 16.1.2012, jak správně uzavřel soud prvního stupně (§ 89 odst. 1, § 136 odst. 2, písm. d/ a odst. 3 IZ, § 57 odst. 2 o.s.ř.).

Lhůta pro přihlášení pohledávek byla insolvenčním soudem (v usnesení ze dne 15.12.2011 o úpadku) určena v rozmezí, které insolvenční zákon připouští, věřitelé byli o povinnosti přihlásit své pohledávky u tohoto soudu řádně poučeni a byli poučeni i o následcích v případě, že své pohledávky nepřihlásí včas. Toto usnesení bylo všem věřitelům (tedy i odvolateli) oznámeno způsobem předpokládaným v insolvenčním zákoně, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku a současným vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu (§ 71 odst. 3 IZ), co by veřejně přístupném informačním systému veřejné správy (§ 419 IZ). Stejným způsobem byli všichni věřitelé (tedy i odvolatel) informováni o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka a to vyhláškou ze dne 8.9.2011, zveřejněnou téhož dne.

Na základě všech shora uvedených zjištění a argumentace se odvolací soud ztotožňuje se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně, že odvolatel podal svou přihlášku pohledávek po lhůtě soudem stanovené (tedy po 16.1.2012) a s ohledem na jím udávaný právní důvod vzniku jeho pohledávky k ní nelze pro její pozdní přihlášení ve smyslu § 173 odst. 1 IZ přihlížet. V případě nároku odvolatele se nejedná o výjimku ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, ani o pohledávku za majetkovou podstatou dle ust. § 168 IZ či o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169 IZ, které se nemusí v insolvenčním řízení přihlašovat. Soud prvního stupně proto postupoval správně když podle ust. § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení.

Postup soudu prvního stupně dle ust. § 185 IZ je tedy zákonným důsledkem toho, že odvolatel nepodal svou přihlášku pohledávek včas. Z uvedeného důvodu nemůže být odvolatelova přihláška pohledávek do tohoto insolvenčního řízení zařazena a nemůže být v tomto řízení z majetku dlužníka uspokojena. Prominutí zmeškání lhůty je v insolvenčním řízení nepřípustné (§ 83 IZ).

K odvolací námitce odvolatele, že mělo být přihlédnuto ke skutečnosti, že již dne 9.6.2011 svou pohledávku v uvedené výši za dlužníkem do insolvenčního řízení přihlašoval, je nutno pro úplnost uvést následující. Z veřejnosti přístupného insolvenčního rejstříku vyplývá, že ve věci dlužníka LIGA, s.r.o. byla v roce 2011 zahájena další dvě insolvenční řízení. První dne 23.3.2011, jež bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 31 INS 4781/2011, toto řízení však bylo pro zpětvzetí insolvenčního 109-7 návrhu usnesením insolvenčního soudu ze dne 11.4.2011 zastaveno, právní moci nabylo dne 11.4.2011. Druhé insolvenční řízení ve věci dlužníka LIGA, s.r.o. bylo u Krajského soudu v Brně zahájeno dne 17.5.2011, vedeno bylo pod sp. zn. KSBR 24 INS 8403/2011 a do tohoto řízení odvolatel skutečně přihlásil svou pohledávku ve stejné výši a ze stejného právního důvodu přihláškou ze dne 9.6.2011, soudu doručeno dne 14.6.2011. Nicméně i toto řízení bylo pro zpětvzetí insolvenčních návrhů usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.9.2011, č.j. KSBR 24 INS 8403/2011-A-35 zastaveno, právní moci nabylo dne 2.9.2011, v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno téhož dne. Jelikož předchozí insolvenční řízení, do něhož odvolatel svou pohledávku včas přihlásil bylo pravomocně zastaveno (a tím skončeno), nelze k této přihlášce v tomto předmětném (třetím zahájeném) insolvenčním řízení přihlížet. Své právo (pohledávku) měl a mohl odvolatel opětovně uplatnit novou přihláškou podanou nejpozději ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem v usnesení ze dne 15.12.2011, č.j. KSBR 26 INS 16065/2011-A-50 (to je do 16.1.2012 včetně), což se, jak bylo uvedeno shora, nestalo. Skutečnost, že odvolatel o předmětném insolvenčním řízení věděl a tudíž mohl svou pohledávku přihlásit včas svědčí fakt, že předepsaný formulář k podání přihlášky sice vyplnil včas (je datována 12.1.2012-lhůta pro přihlášení končila 16.1.2012), nicméně k poštovní přípravě ji předal až 25.1.2012.

Ze všech uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 odst.1 IZ) a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné v celém rozsahu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 5. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu