2 VSOL 213/2012-P8-9
KSOS 14 INS 17628/2011 2 VSOL 213/2012-P8-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka: Jozef anonymizovano , anonymizovano , bytem 751 21 Sobíšky 27, o přihlášce pohledávky věřitele č. 8 LSD Direct s.r.o., IČ: 289 65 671, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Homolkou, advokátem se sídlem Na Dolech 15, 586 01 Jihlava, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 7.2.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.1.2012, č.j. KSOS 14 INS 17628/2011-P8-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen insolvenční soud či soud ) odmítl přihlášku věřitele č. 8 LSD Direct, s.r.o. (výrok I.) s tím, že právní mocí usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

Dle odůvodnění byla přihláška pohledávky, kterou věřitel přihlásil do insolvenčního řízení částku 32.087,-Kč, odmítnuta pro opožděnost podle § 173 odst. 1, věta druhá, a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Lhůta pro přihlašování pohledávek skončila dne 6.1.2012, neboť úpadek dlužníka byl zjištěn usnesením ze dne 6.12.2011, č.j. KSOS 14 INS 17628/2011-A-7, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.12.2011. Přihláška pohledávek věřitele byla podána k přepravě již dne 4.1.2012, dne 5.1.2012 však byla doručena Okresnímu soudu v Ostravě k (nesprávné) spisové značce KSOS 14 INS 17625/2011 a insolvenčnímu soudu byla doručena až dne 12.1.2012, tedy po uplynutí lhůty, stanovené ve výroku V. usnesení o zjištění úpadku dlužníka. Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, v němž namítal, že soud opožděnost podané přihlášky nesprávně posoudil. Lhůta pro přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení skončila dne 6.1.2012 a tuto lhůtu věřitel dodržel, neboť 4.1.2012 předal zásilku obsahující přihlášku jeho pohledávky doručujícímu orgánu (Česká pošta, s.p.). Pouze vinou administrativní chyby adresoval písemnost nesprávnému soudu, avšak při přiměřené aplikaci občanského soudního řádu (§ 7 odst. 1 IZ) řádně splnil svou povinnost, protože přihlášku včas předal doručujícímu orgánu. Okresní soud v Ostravě však svou povinnost postoupit přihlášku insolvenčnímu soudu neprodleně nesplnil, neboť ačkoliv ta mu byla doručena 5.1.2012, insolvenčnímu soudu došla až 12.1.2012. Skutečnost, že v podané přihlášce je uvedena nesprávná spisová značka insolvenčního řízení sama o sobě nemohla mít dle věřitele vliv na pozdní postoupení přihlášky příslušnému insolvenčnímu soudu. Zákon nejenže nestanoví povinnost uvádět v podání spisovou značku, ale navíc okresní soudy nejsou věcně příslušné k rozhodování v insolvenčních věcech. Pokud by Okresní soud v Ostravě přihlášku pohledávky postoupil neprodleně Krajskému soudu v Ostravě tak, jak mu ukládá zákon, lhůta by byla zachována a věřitel by nebyl vyloučen z uspokojení své pohledávky v insolvenčním řízení. Proto je dle věřitele odmítnutí přihlášky v přímém rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, s Ústavou České republiky, jakož i Listinou základních práv a svobod. Proto se v odvolacím řízení domáhá zrušení napadeného usnesení tak, aby jeho odvolání bylo vyhověno.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení a řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by musel ve věci nařizovat jednání (94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3, lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 173 odst. 4 IZ přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Z ust. § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci je z insolvenčního spisu patrno, že usnesením č.j. KSOS 14 INS 17628/2011 A-7 ze dne 6.12.2011, které bylo zveřejněno v Insolvenčním rejstříku dne 7.12.2011 v 7:20 hod., zjistil insolvenční soud úpadek dlužníka a ve výroku V. vyzval věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění. Soudem určená lhůta k přihlášení pohledávek tak uplynula v pátek dne 6. ledna 2012. Věřitel přihláškou pohledávky, datovanou dne 3.1.2012, kterou adresoval Krajskému soudu v Ostravě k řízení sp. zn. KSOS 14 INS 17625/2011, přihlásil svou vykonatelnou nezajištěnou pohledávku ve výši celkem 32.087,-Kč za dlužníkem. Přihláška pohledávky byla zasílána doporučeným dopisem číslo RR 740892225CZ, podaným dne 4.1.2012 na provozovně České pošty, s.p. Jihlava 1, avšak adresovaným Okresnímu soudu v Ostravě, U Soudu 6187/4, 708 00 Ostrava-Poruba. Podle podacího razítka na přihlášce byla dne 5.1.2012 doručena Okresnímu soudu v Ostravě a evidována v rejstříku Nc pod spisovou značkou 39 Nc 504/2012. Dále je ve spise založeno sdělení Okresního soudu v Ostravě ze dne 10.1.2012, ke spisové značce KSOS 14 INS 17625/2011, adresované Krajskému soudu v Ostravě, kterým mu postupuje podání, evidované u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 Nc 504/2012. Toto sdělení, spolu s označeným podáním, bylo Krajskému soudu v Ostravě předáno dne 12.1.2012.

Z výše uvedeného vyplývá, že přihláška pohledávky věřitele byla podána u jiného než insolvenčního soudu v určené lhůtě. Zákon v ust. § 173 odst. 4 IZ, věta druhá nevylučuje, aby i s takto podanou přihláškou byly spojeny účinky jejího podání, ale stanoví podmínky, za jejichž splnění k tomu dochází. Těmito podmínkami je, aby jiný než insolvenční soud přihlášku pohledávky předal nejpozději posledního dne určené lhůty insolvenčnímu soudu nebo nejpozději posledního dne určené lhůty tuto odevzdal orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit. Uvedené podmínky však v této věci splněny nebyly, neboť Okresní soud v Ostravě postoupil přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu tak, že mu ji předal až dne 12.1.2010, tedy po uplynutí lhůty, určené v usnesení o zjištění úpadku dlužníka. Protože nebyly splněny podmínky dle § 174 odst. 4 IZ, nenastaly účinky, spojené s podáním přihlášky u jiného než insolvenčního soudu a pohledávka věřitele nebyla podána včas.

Závěr insolvenčního soudu, že přihláška pohledávky č. 8 věřitele č. 8 LSD Direkt s.r.o. byla podána opožděně, je proto správný. Z tohoto důvodu odvolací soud napadené usnesení insolvenčního soudu podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

V odvolání věřitel argumentoval přiměřenou aplikací občanského soudního řádu a svými právy vyplývajícími z mezinárodní smlouvy o ochraně lidských práv a ústavními zákony (aniž by konkretizoval ustanovení, o které svou obranu opírá). K těmto námitkám odvolací soud uvádí jen tolik, že úprava § 173 odst. 4 IZ vylučuje pro posuzování účinků přihlášky do insolvenčního řízení byť i jen přiměřenou aplikaci občanského soudního řádu. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. Zn. 29 NSČR 3/2012, ze dne 29.2.2012), který s odkazem na zvláštní část důvodové zprávy, vztahující se k ustanovení § 173 odst. 4 IZ, podle které není vyloučen fatální důsledek pro věřitele v případě, že přihlášku v určené lhůtě podá u jiného než insolvenčního soudu, nedovodil rozpor této úpravy s právem na spravedlivý proces. Odvolací soud nevidí důvod se od tohoto názoru v dané věci odchylovat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu