2 VSOL 212/2013-A-18
KSBR 31 INS 20876/2012 2 VSOL 212/2013-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenice u Jihlavy 451, PSČ 588 23, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 20876/2012-A-11 ze dne 24.1.2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dlužnice se svým návrhem domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 23.10.2012 insolvenční soud vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení složila na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s poučením, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud insolvenční řízení zastavit. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14.11.2012. Soud podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) insolvenční řízení zastavil (pro nezaplacení zálohy).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatí do 14 dnů. Poukázala na to, že je zadlužená a nemá peníze. Navrhuje proto, aby záloha byla zahrnuta mezi její dluhy v rámci oddlužení.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak (odstavec 1 věta první). Insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000 Kč (odstavec 2 věta první). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odstavec 3).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 28.8.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j. KSBR 31 INS 20876/2012-A-9 ze dne 23.10.2012 bylo dlužnici uloženo, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku nebo v hotovosti na pokladně soudu. V důvodech tohoto rozhodnutí soud prvního stupně mimo jiné uvedl, že dlužnice nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení a jediným možným řešením úpadku dlužnice je konkurs, s ohledem na rozsah majetku dlužnice a předpokládaným nákladům řízení při konkursu soud postupoval podle ustanovení § 108 IZ a stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Současně byla dlužnice v rozhodnutí poučena, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně a že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání. Rozhodnutí bylo dlužnici doručeno dne 29.10.2012, odvolání si proti němu dlužnice nepodala. Podle sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 3.12.2012 nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč ke dni 30.11.2012 zaplacena.

Z výše uvedeného je zřejmé, že usnesení KSBR 31 INS 20876/2012-A-9 ze dne 23.10.2012 nabylo právní moci dnem uplynutí patnáctidenní odvolací lhůty proti tomuto usnesení, tj. dnem 14.11.2012. Poté začala dlužnici běžet třídenní lhůta pro zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, dlužnice však zálohu na náklady insolvenčního řízení ani po uplynutí této lhůty nezaplatila. Dlužnici tak byla pravomocně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a proto pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení je rozhodující pouze skutečnost, zda dlužnice (jako insolvenční navrhovatelka) zálohu na náklady insolvenční řízení zaplatila či nikoliv, přičemž skutečnost, že dlužnice dosud zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila, zcela nepochybně plyne z obsahu spisu a dlužnice ji ani nezpochybňuje.

Námitky dlužnice, že nemá finanční prostředky na zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení a že by tato záloha měla být zaplacena v rámci oddlužení, dlužnice mohla uplatnit v odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o uložení povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, opravný prostředek (odvolání) si však dlužnice proti takovému rozhodnutí nepodala.

Vzhledem k tomu, že dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení ani v odvolacím řízení nezaplatila, soud prvního stupně správně rozhodl o zastavení insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ. Odvolací soud proto napadené rozhodnutí jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem; lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu