2 VSOL 21/2011-A-17
KSBR 26 INS 12542/2010 2 VSOL 21/2011-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , 669 02 Chvalovice 106, o insolvenčním návrhu, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.12.2010, č.j. KSBR 26 INS 12542/2010-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice pro vady příloh návrhu dle ust. §128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). Současně rozhodl, že dlužnici bude vrácena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

Na odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dlužnice se podaným návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. K formuláři návrhu nebyly podle soudu prvního stupně připojeny všechny zákonem stanovené přílohy, pročež byla dlužnice usnesením ze dne 3.11.2010 vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení předložila (kromě jiného) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svého majetku s náležitostmi dle ust. § 104 IZ. Přestože byla poučena o následcích nesplnění výzvy, dlužnice výzvě nevyhověla. Reagovala sice podáním doručeným soudu dne 4.11.2010, avšak v něm uvedla pouze výčet věřitelů bez uvedení závazků. Kromě toho zde dlužnice uvedla věřitele KIÚS Domov s.r.o. , který nebyl označen v návrhu, a u tohoto věřitele a věřitele K-ESTATE INVEST s.r.o. uvedla, že se jedná o závazky jiných osob. K majetku dlužnice uvedla, že vlastní pouze základní vybavení domácnosti, označila movité věci, jejich pořizovací ceny a nemovitost v soudním řízení o určení majitele, nyní neoprávněně přepsaná na firmu K-ESTATE . Podle soudu prvního stupně je insolvenční návrh a jeho doplnění značně rozporný, není zřejmá výše jednotlivých závazků věřitelů ani důvody a výše závazků, které dlužnice popírá. V rozporu s formulářem návrhu dlužnice v seznamu závazků neoznačila zajištěné věřitele, v seznamu uvedla nemovitost, o které prohlásila, že jí nepatří. Dlužnice tak přes výzvu soudu nepřipojila k insolvenčnímu návrhu všechny požadované přílohy, popř. tyto přílohy nesplňovaly náležitosti vyžadované IZ . Vzhledem k odmítnutí návrhu soud prvního stupně současně rozhodl o vrácení složené zálohy.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Tvrdila, že na základě usnesení ze dne 3.11.2010 doplnila patřičné náležitosti insolvenčního návrhu, napsala seznam věřitelů, popis majetku, který má korunovou hodnotu , a zaslala kopii odhadu nemovitosti, která byla v soudním jednání . Seznam věřitelů byl doplněn o adresy, IČ a částky. V současné době jsou podle dlužnice vedeny dvě exekuce. V insolvenčním návrhu opomněla uvést firmu KIÚS DOMOV s.r.o. , což napravila v doplnění návrhu. U věřitele K-Estate Invest s.r.o. z neznalosti uvedla, že se jedná o pohledávku třetí osoby, přestože je podle úvěrové smlouvy spoludlužnicí u závazku své dcery Ivety Pokorné. Pohledávka je zajištěna spornou nemovitostí.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ust. § 104 odst. 3 IZ v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodů nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Dle odst. 4 dlužník musí předložený seznam podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitostí, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávané věci dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 26.10.2010 insolvenční návrh, kterým se domáhala rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení povolením oddlužení plněním splátkového kalendáře. Využila k tomu formulář pro povolení oddlužení, v němž popsala okolnosti svého úpadku (bod č. 21). Dále v návrhu v části určené k popisu vykonatelných závazků, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění (bod 16), uvedla KB-úvěr 71.913,-Kč a ČS-úvěr 170.916,-Kč, v bodu 17-vykonatelné závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění- SPOLUDLUŽNÍK K-ESTATE INVEST 240.000,-Kč-EXEKUČNÍ PŘÍKAZ Č.J. 8 EXE 4155/2010-17 . Protože dlužnice k návrhu nepřipojila seznamy majetku a závazků, byla soudem prvního stupně usnesením ze dne 3.11.2010 mimo jiné vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení doplnila insolvenční návrh tak, že tyto přílohy k návrhu připojí. Současně byla podrobně poučena o náležitostech těchto příloh dle ust. § 104 odst. 2 a 3 IZ, jakož i o následcích nevyhovění výzvě dle ust. § 128 odst. 2 IZ.

Na tuto výzvu dlužnice předložila soudu prvního stupně podání datované 6.11.2010. V něm v části, která je reakcí na výzvu k předložení seznamu závazků, podrobně označila celkem čtyři věřitele-Komerční banku, a.s., Českou spořitelnu, a.s., KIÚS DOMOV s.r.o. (Komerční investiční a úvěrní společnost DOMOV, s.r.o.) a K-ESTATE INVEST s.r.o. Dále již jen ve vztahu k závazku vůči KIÚS DOMOV s.r.o. uvedla, že pohledávku si vzala na její jméno druhá osoba . K pohledávce K-ESTATE INVEST s.r.o. doplnila, že je ručitelkou za závazek své dcery Ivety Pokorné. Tento závazek odmítá z důvodu podvodu . Kromě toho nesouhlasí s výši uplatňovaných úroků z půjčky. Podání obsahuje prohlášení dlužnice, že údaje v něm uvedené jsou správné a pravdivé.

Po vyhodnocení výše uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že postup soudu prvního stupně byl správný. Dlužnice k insolvenčnímu návrhu nepřipojila povinné přílohy-seznamy majetku a závazků dle ust. § 104 odst. 1 písm. a) a b) IZ, proto bylo namístě vyzvat dlužnici k jejich předložení, jak to předpokládá ust. § 128 odst. 2 věta první IZ. Tuto povinnost soud prvního stupně splnil usnesením ze dne 3.11.2010. Přes podrobné poučení o náležitostech příloh dle ust. § 104 odst. 2 a 3 IZ, dlužnice řádný seznam závazků nepředložila. Podání ze dne 6.11.2010, jak správně konstatoval soud prvního stupně, náležitostem dle ust. § 104 odst. 3 nevyhovuje, neboť v něm dlužnice neuvádí výši jednotlivých závazků. Kromě toho je podání ze dne 6.11.2010 v rozporu s obsahem insolvenčního návrhu, neboť v něm dlužnice jako svého věřitele neuvedla společnost Komerční investiční a úvěrní společnost DOMOV, s.r.o. (nyní s obchodní firmou Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV, s.r.o.). Ani při zohlednění údajů obsažených v návrhu na povolení oddlužení spojeném s insolvenčním návrhem tak není zřejmá celková výše závazků dlužnice. Absence těchto údajů zakládá nedostatek náležitostí seznamu závazků dlužnice, který brání soudu pokračovat v řízení o insolvenčním návrhu. Proto postupoval soud prvního stupně správně, když insolvenční návrh podle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Ze všech výše uvedených důvodů je usnesení soudu prvního stupně věcně správné, a proto jej odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soud v Brně k Nejvyššímu soudu ČR (§ 238a odst. 1 písm. a/, 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 24. února 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu