2 VSOL 206/2012-P10-9
KSOS 34 INS 16138/2011 2 VSOL 206/2012-P10-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Pila Brantice s.r.o., identifikační číslo: 286 41 876, se sídlem Brantice 214, PSČ 793 93, o odmítnutí přihlášky pohledávek č. P10, věřitele č. 10 GIP energy, a.s., identifikační číslo: 276 32 342, se sídlem Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12, PSČ 186 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 10 ze dne 29.2.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.2.2012, č.j. KSOS 34 INS 16138/2011-P10-2, takto

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.2.2012, č.j. KSOS 34 INS 16138/2011-P10-2 se m ě n í takto: Přihláška pohledávky evidovaná pod č. 10, věřitele č. 10 GIP energy, a.s. se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 173 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl přihlášku pohledávek evidovanou pod č. P10, v.č. 10 věřitele GIP energy, a.s. (odstavec I. výroku) a dále rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení (odstavec II. výroku).

V důvodech uvedl, že podáním z 2.2.2012 v 9:20 hodin (dodáno do datové schránky) přihlásil tento věřitel svoji pohledávku v celkové výši 1.201.956,-Kč do insolvenčního řízení dlužníka Pila Brantice s.r.o. Z usnesení o zjištění úpadku vydaného soudem dne 2.1.2012, z výroku III., vyplývá, že věřitelé, kteří do jeho vydání nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění uvedeného usnesení v insolvenčním rejstříku. Toto usnesení bylo zveřejněno 2.1.2012 ve 13:15 hodin, lhůta k podání přihlášek uplynula 1.2.2011. Z uvedených skutečností je zřejmé, že přihláška věřitele č. 10 byla podána po uplynutí lhůty stanovené k jejich přihlášení; soud tedy rozhodl v souladu s ustanovením § 185 IZ tak, že pozdě přihlášenou pohledávku odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel GIP energy, a.s. včasné odvolání, v němž namítal, že závěry soudu prvního stupně nejsou správné. Přihlášku pohledávek odeslal ze své datové schránky dne 1.2.2012 přímo do datové schránky Krajského soudu v Ostravě, což dokládá výpisem o odeslané zprávě ze své datové schránky, z níž je patrno dodání do datové schránky soudu dne 1.2.2012 v 18:38 hod. Obecná úprava doručování do datové schránky, tedy účinky doručení až přihlášením oprávněné osoby (§ 17 odst. 3 z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech), se v daném případě nepoužije, neboť se jedná o doručování do datové schránky orgánu veřejné moci (viz. závěry rozhodnutí Nejvyššího správního soudu např. sp. zn. 9 Afs 28/2011). Je tedy zřejmé, že přihláška pohledávky odvolatele byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 1.2.2012, tedy včas. Navrhl zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Ke svému odvolání předložil výpis o odeslané zprávě z datové schránky s ID zprávy 73248293 z níž vyplývá, že odesílatel GIP energy,a.s. (ID schránky této právnické osoby xxed9r3 ) odeslal a dne 1.2.2012 v 18:38:09 doručil příjemci Krajskému soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 1835/34, 728 81 Ostrava do datové schránky zprávu o své přihlášce pohledávek, určené do řízení ve věci dlužníka Pila Brantice . Jako příloha mělo být GIP energy.pdf .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání odvolatele je důvodné.

Podle ust. § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou (§ 175 IZ, věta první). Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis (176 IZ, věta druhá).

Podle ust. § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Podle ust. § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávaném případě z obsahu insolvenčního spisu, včetně přihlášky pohledávek č. sv. 10 a úředního záznamu soudu prvního stupně ze dne 2.2.2012 vyplývá, že:

-o úpadku dlužníka Pila Brantice s.r.o. bylo rozhodnuto insolvenčním soudem dne 2.1.2012 (A-11) a věřitelé dlužníka byli mimo jiné vyzváni, že ti, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, mohou tak učinili ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, současně byli poučení o následcích, pokud stanovená lhůta nebude dodržena. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 2.1.2012 ve 13:15 hod; lhůta pro přihlášky skončila ve středu dne 1.2.2012;

-k dotazu (z 3.4.2012) na podatelnu Krajského soudu v Ostravě odvolací soud dále ze zprávy Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.4.2012, včetně seznamů všech datových zpráv (ID zpráv) došlých tomuto soudu ve dnech 1.2. a 2.2.2012 a úředního záznamu ze dne 2.2.2012 zjistil, že dne 1.2.2012 v 18.38.09 hod. skutečně došla Krajskému soudu v Ostravě datová zpráva (ID zpráva 73248293), vedená soudem pod č. 8768/2012 a to odesílatele společnosti GIP energy, a.s., která byla v předmětu označena jako Přihláška pohledávky Pila Brantice . Nicméně následnou kontrolou příloh datové zpráv bylo pracovnicí elektronické podatelny zjištěno, že příloha č. 1, tedy soubor nazvaný GIP energy.pdf. (velikost 564.798 kB ) neobsahoval text. Proto byla datová zpráva předána soudní tajemnici k dalšímu postupu a zápisu podání do rejstříku Nc a byla zapsána pod sp. zn. 0Nc 1502/2012 jako nejasné podání a soudní tajemnice odesílateli telefonicky sdělila, že datová zpráva v příloze text neobsahuje, což bylo odesílatelem napraveno a datová zpráva byla zaslána znovu;

-o svém postupu soudní tajemnice Danuše Pěčonková učinila dne 2.2.2012 pod sp. zn. 0Nc 1502/2012 úřední záznam, o tom, že přihláška pohledávky Pila Brantice zaslaná soudu dne 1.2.2012 neobsahuje neskenovaný text, osobně vyřízeno telefonicky dne 2.2.2012-tel. 226539777-přepojeno na p. Dvorský v 10.35 hod. s tím, že bude opraveno a zasláno soudu zpět;

-k opravě přihlášky došlo dne 2.2.2012 v 9:20:00 hod, dodáním do datové schránky soudu pod poř. číslem 8836/12 (ID zprávy odesílatele 73300235-GIP energy, a.s.), jako předmět zprávy bylo podatelnou soudu zapsáno doplnění příloh k přihlášce pohledávky Pila Brantice, zaslané dne 1.2.2012 ;

-do přihlášky pohledávek č. sv. 10, věřitele č. 10 byl založen toliko vyplněný formulář přihlášky datovaný 1.2.2012, v němž odvolatel přihlásil celkem 6 přihlášek v celkové výši 1.2012.956,-Kč, doručený soudu jako doplnění příloh přihlášky ze dne 1.2.2012 , doručeno soudu dne 2.2.2012 v 9:20:00 hod. K formuláři přihlášky byly dále připojeny další listiny, jež mají pohledávky věřitele dokládat.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud oproti soudu prvního stupně k závěru, že dne 1.2.2012 v 18:38:09 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání (datová zpráva ID zprávy 73248293), z jehož obsahu bylo nade vší pochybnost zjistitelné (a také to bylo ePodatelnou insolvenčního soudu vygenerováno), že se jedná o přihlášku pohledávek do řízení ve věci dlužníka Pila Brantice s.r.o. Ta byla vadná, protože z ní nebylo možno bez dalšího dovodit, z jakého důvodu a v jaké výši je přihláška věřitelem GIP energy, a.s. přihlášena a především nebyla podána na předepsaném formuláři, absentoval obsah přílohy ve formátu pdf. Nicméně přesto se jednalo o přihlášku včasnou, podanou ve lhůtě, která končila téhož dne, to je ve středu dne 1.2.2012. Protože šlo o podání vadné a byl namístě postup dle ust. § 188 odst. 2 IZ, měl být odvolatel a také byl (byť pod spisovou značkou nejasných podání) vyzván, aby přihlášku opravil, což věřitel následujícího dne učinil.

Za daných okolností dospěl odvolací soud k závěru, že důvod k odmítnutí přihlášky věřitele (odvolatele) jako opožděné, nebyl namístě. Proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. (ve znění účinném od 1.4.2011) a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávek odvolatele neodmítá. Tímto rozhodnutím odvolacího soudu byl zrušen rovněž i výrok II. napadeného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli, insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu