2 VSOL 200/2012-P26-8
KSBR 38 INS 7575/2010 2 VSOL 200/2012-P26-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka EU PROFIT s.r.o., se sídlem Jakubské nám. 1., 602 00 Brno, identifikační číslo osoby 27 73 04 33, zastoupeného Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem Jakubské nám. 1, 602 00 Brno, o přihlášce pohledávky věřitele č. 26 VHH THERMONT s.r.o., se sídlem 783 83 Troubelice 352, identifikační číslo osoby 25 87 87 78, zastoupeného Mgr. Martinou Vévodovou, advokátkou se sídlem Slovenská 12, 772 00 Olomouc, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2012, č.j. KSBR 38 INS 7575/2010-P26-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 26 VHH THERMONT s.r.o. ve výši 250.756,80,-Kč (výrok I.) a současně věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že věřitel dne 6.2.2012 odevzdal svou přihlášku pohledávky do datové schránky soudu prvního stupně. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 7575/2010-A-36 ze dne 7.12.2011 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka, v jeho výroku IV. vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Současně byli věřitelé poučeni, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 7.12.2011 a lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 6.1.2012. Přihláška pohledávky věřitele tak byla podána po uplynutí stanovené lhůty a soud prvního stupně proto postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky odmítl. Současně uvědomil věřitele o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, ve kterém namítl, že proti rozhodnutí o úpadku podal dlužník dne 23.12.2011 odvolání, o kterém nebylo do dnešní doby rozhodnuto. Podá-li ten, kdo je k tomu oprávněn včas přípustné odvolání, nenabývá rozhodnutí právní moci, dokud o odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud. Podle věřitele tak jeho přihláška pohledávky byla podána do insolvenčního řízení včas, což dovozuje také z ust. § 7 odst. 1 IZ, podle něhož se pro insolvenční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu. Z těchto důvodů věřitel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 7.12.2011, č.j. KSBR 38 INS 7575/2010-A-36 zjistil úpadek dlužníka (výrok I.) Výrokem IV. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám nebude přihlížet a takto přihlášené pohledávky nebudou v řízení uspokojeny. Podle ust. § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 7.12.2011. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 8.12.2011. Třicátý den lhůty připadl na pátek 6.1.2012. Přihlášku pohledávky věřitel dodal do datové schránky soudu prvního stupně dne 6.2.2012, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ), včetně pohledávek podmíněných, s výjimkou případů ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ tohoto věřitele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky dle ust. § 185 IZ odmítl.

Námitka věřitele, že v důsledku podaného odvolání lhůta pro přihlášení pohledávek končí až právní mocí rozhodnutí o úpadku, není důvodná. Z ust. § 173 odst. 1 IZ totiž vyplývá, že počátek běhu lhůty pro přihlášení pohledávek se odvíjí od zahájení insolvenčního řízení (tj. podání insolvenčního návrhu, respektive zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení dle § 101 IZ) a její konec je vázán na uplynutí lhůty, stanovené v rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. d/ IZ). Tato stanovená lhůta začíná běžet zveřejněním rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ) a jejím uplynutím končí běh lhůty pro podávání přihlášek. Právní moc rozhodnutí o zjištění úpadku je běh této lhůty bez právního významu. K argumentaci věřitele ustanovením § 7 odst. 1 IZ uvádí odvolací soud, že občanský soudní řád se v insolvenčním řízení používá jen subsidiárně, tedy tehdy, pokud insolvenční zákon nestanoví jinak, což je právě případ podávání přihlášek pohledávek.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 27. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu