2 VSOL 198/2016-B-27
KSOS 39 INS 30022/2012 2 VSOL 198/2016-B-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 34, 747 64 Horní Lhota, o vydání výtěžku zpeněžení majetku dlužnice a uložení zálohy, o odvolání insolvenční správkyně dlužnice Mgr. Sylvy Pahutové, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Moravská Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2015, č.j. KSOS 39 INS 30022/2012-B-22

t a k t o:

I. Usnesení soudu prvního stupně se v odvoláním napadené části tj. v odstavci I. a III. výroku z r u š u j e a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. II. Odvolání insolvenční správkyně do odstavce II. výroku usnesení se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Soud prvního stupně udělil insolvenční správkyni Mgr. Sylvě Pahutové pokyn k vydání výtěžku zpeněžení majetku dlužnice zajištěnému věřiteli č. 1-Sberbank CZ, a.s. ve výši 973.833 Kč (odstavec I. výroku), uložil insolvenční správkyni podat soudu písemnou zprávu o vydání tohoto výtěžku neprodleně po jeho vyplacení (odstavec II. výroku) a udělil insolvenční správkyni souhlas s vyplacením zálohy na odměnu správkyně ve výši 59.693 Kč (odstavec III. výroku). V odůvodnění uvedl, že insolvenční správkyně ve smyslu ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále IZ) požádala o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení isir.justi ce.cz zajištěnému věřiteli č. 1-Sberbank CZ, a.s. v částce 970.975,02 Kč a současně žádala o souhlas s vyplacením zálohy na její odměnu ve výši 112.550,98 Kč. Předmětem zpeněžení a zajištění byly nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty ke dni 25.4.2013 pod položkou 1.1. Po zveřejnění tohoto návrhu, podal proti němu (včas) námitky zajištěný věřitel s tím, že nesouhlasí se všemi náklady spojenými se zpeněžením, kdy akceptoval náklady na správu ve výši 13.080 Kč, náklady na zpeněžení ve výši 4.994, nesouhlasil však s odpočtem částky 48.400 Kč představující odměnu zprostředkovatele prodeje a to pro rozpor s uděleným pokynem ze dne 13.8.2013 (§ 293 IZ). Soud k projednání těchto námitek nařídil jednání (§ 298 odst. 3 IZ) a na základě zjištění ze seznamu přihlášených pohledávek a doložených listin správkyní, včetně korespondence se zajištěnými věřiteli, shledal, že námitky zajištěného věřitele č. 1 jsou opodstatněné. Zjistil, že zpeněžením předmětu zajištění bylo získáno 1.100.000 Kč, že věcně správnými v souladu s ustanovením § 298 odst. 4 IZ jsou náklady na správu předmětu zajištění ve výši 13.080 Kč (pojištění 3.400 Kč a odvoz odpadu 9.680 Kč) a náklady spojené se zpeněžením ve výši 4.994 Kč (cena znaleckého posudku 4.800 Kč, poplatky 121 Kč a 73 Kč). Naproti tomu odměnu realitní kanceláře ve výši 48.400 Kč shledal v rozporu s pokynem zajištěného věřitele ze dne 13.8.2013 a o tuto část snížil zálohu na odměnu správkyně vypočtenou dle ustanovení § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. ve výši 108.093 Kč. Výtěžek zpeněžení pro zajištěného věřitele s prvním pořadím dle ustanovení § 298 odst. 2 IZ představuje částku 973.833 Kč.

Rozhodnutí soudu prvního stupně napadla včasným odvoláním insolvenční správkyně, v němž uvedla, že je srozuměna s tím, že smyslem zpeněžení je dosáhnout co nejvyššího uspokojení zajištěného věřitele, při vynaložení co nejmenších nákladů, nelze však odhlížet od faktu, že v insolvenčním řízení se zpeněžuje i majetek, o který není příliš velký zájem, což se nepřímo promítá i do výše nákladů na zpeněžení. Současně si je vědoma své povinnosti respektovat pokyny zajištěného věřitele směřující ke zpeněžení dle ustanovení § 293 IZ, však ani zajištěný věřitel však nemůže pokyny udělovat zcela dle své libovůle, nýbrž je omezen právě ustanovením § 298 odst. 4 IZ, z něhož nutno dovodit, že náklady spojené se zpeněžením do 5 % nevyžadují schválení zajištěného věřitele. V intencích pokynu zajištěného věřitele měl nabyvatel nemovitostí náklady na zpeněžení (provizi zprostředkovatele ve výši 48.400 Kč) hradit ze svého. Takový pokyn je dle insolvenční správkyně mimo rámec ustanovení insolvenčního zákona, když nepřípustně přesunuje zákonnou povinnost zajištěného věřitele hradit náklady na zpeněžení na nabyvatele, který nemusí být ochoten za fakticky vyšší kupní cenu předmět zpeněžení koupit. Potvrzením správnosti pokynu zajištěného věřitele by se ustanovení § 298 odst. 4 IZ stalo prakticky nadbytečným, neboť každý zajištěný věřitel by při zpeněžení postupoval tak, že by svou povinnost hradit náklady spojené se zpeněžením jednoduše přesunul na nabyvatele. Při zpeněžování nemovitostí nepochybila, když zcela respektovala ustanovení § 298 odst. 4 IZ, tj. zákonné limity nákladů na zpeněžení majetku. Odměna realitní kanceláře za zprostředkování prodeje činila 48.400 Kč, tj. 4,4 % z výtěžku zpeněžení, veškeré náklady spojené se zpeněžením pak dosáhly 4,8574 %. Insolvenční soud tedy měl správkyni přiznat i náklady na odměnu realitní kanceláře za zprostředkování prodeje ve výši 48.400 Kč tak, jak bylo uvedeno v návrhu na vydání výtěžku zpeněžení ze dne 5.2.2015. Proto se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Především odvolací soud konstatuje, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 29.11.2012. S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Na danou věc je proto nutno aplikovat zák. č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ust. § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ustanovení § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že v daném případě nejsou dány podmínky ani pro potvrzení napadeného usnesení, avšak ani pro jeho změnu a to z dále uvedených důvodů.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že:

-Insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem insolvenčního navrhovatele Volksbank CZ, a.s. (nyní Sberbank CZ, a.s.) dne 29.11.2012.

-Usnesením ze dne 18.2.2013, které nabylo právní moci dne 20.4.2013 (A-14), soud prvního stupně mj. zjistil úpadek dlužnice Aleny anonymizovano , na majetek dlužnice prohlásil konkurs a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Sylvu Pahutovou; účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastaly okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku dne 18.2.2013.

-Vůči dlužnici přihlásilo své pohledávky 12 věřitelů s celkovou výší pohledávek 3.782.415 Kč, které byly na přezkumném jednání zcela zjištěny, z toho zajištěné pohledávky věřitele č. 1-Sberbank CZ, a.s. ve výši 2.418.441,97 Kč, s datem vzniku zajištění ke dni 1.3.2007 pro pohledávku 2.040.751,69 Kč a s datem vzniku zajištění ke dni 24.7.2009 pro pohledávku 377.690 Kč, dále věřitele č. 10 Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ve výši 28.812 Kč s datem vzniku zajištění 10.5.2012 a věřitele č. 12 České správy sociálního zabezpečení ve výši celkem 96.738 Kč s daty vzniku zajištění od 13.4.2011-27.6.2012; celkem zajištěné pohledávky na nemovitém majetku dlužnice ve výši 2.543.991,97 Kč. Na schůzi věřitelů dne 14.5.2013 byl zvolen zástupcem věřitelů věřitel Sberbank CZ, a.s.

-Přípisem (e-mail) ze dne 8.7.2013 zajištěný věřitel první v pořadí Sberbank CZ, a.s. (dále jen věřitel č. 1) udělil správkyni pokyn, v němž uvedl, že má zájem na co možná nejrychlejším zpeněžení předmětu zajištění, tj. rodinného domku s pozemky v obci Horní Lhota s tím, že dle jemu dostupných informaci není dům obýván, řádně udržován, hrozí pokles hodnoty. Jako zajištěný věřitel obvykle v případě prodeje nemovitostí v rámci insolvenčního řízení postupuje tak, že se nejdříve zadá správci zpracování znaleckého posudku (odměna znalce max. 5.000 Kč), který je pak interními bankovními odhadci ověřen a pokud je v souladu s jejich odhadem, přistupuje se k fázi prodeje, kdy v případě prodeje domu či bytu preferují variantu přímého prodeje insolvenčním správcem či jím pověřenou realitní kanceláří. Pro případ, že nemovitost není dlužníkem řádně pojištěna, udělují správci pokyn k uzavření pojistné smlouvy.

-Přípisem dne 13.8.2013 udělil věřitel č. 1 pokyn ke zpeněžení nemovitostí dlužnice takto:-prodejem mimo dražbu (§ 286 odst. 1 písm. c/ IZ) nejvyšší učiněné nabídce, nejméně však za částku odpovídající hodnotě nemovitostí dle znaleckého posudku, prodej je možné realizovat také formou aukce,-úhrada kupní ceny proběhne před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,-dána správkyni ke zvážení možnost prodeje prostřednictvím realitní kanceláře, kdy však zprostředkovatelská smlouva bude uzavřena tak, že nárok na provizi zprostředkovatele vzniká pouze při dosažení prodeje a nejdříve dnem vkladu do katastru nemovitostí s tím, že při vzniku nároku na provizi již nevzniká samostatný nárok na náhradu nákladů zprostředkovatele na jeho činnost (provize není součástí výše uvedené minimální prodejní ceny nemovitostí),-výše nákladů na prodej nepřekročí limit pro její odečtení dle § 298 odst. 3 IZ,-zástupce věřitelů si vyhrazuje právo být informován o všech učiněných nabídkách a rozhodnout, zda se zájemcem bude uzavřena kupní smlouva,-vypracováním znaleckého posudku bude pověřen znalec Ing. Ladislav Vágner,-předmětné nemovitosti pojistit, a to minimálně na pojistnou částku odpovídající hodnotě nemovitosti dle znaleckého posudku,-informovat průběžně o průběhu zpeněžování.

-K dotazu správkyně (e-mail ze dne 15.10.2013) ohledně úhrady provize zprostředkovatele prodeje, věřitel č. 1 přípisem (e-mail ze dne 23.10.2013), jednak potvrdil převzetí znaleckého posudku s tím, že k ocenění nejsou námitky, a rovněž potvrdil, že jeho pokynem ze dne 13.8.2013 ohledně úhrady provize bylo míněno, že tato nemůže být uhrazena z ceny dosažené zpeněžením s tím, že pokud vznikne realitní kanceláři nárok na provizi, tak o ten by měla být navýšena minimální cena prodeje, tzn. v tomto případě 1.550.000 Kč + provize , avšak při zachování zákonných limitů pro odpočet nákladů. Dále mj. navrhl nabízet nemovitost za částku

1.550.000 Kč a v případě rychlého jednání ze strany zájemce navrhuje možnost poskytnutí slevy o 100.000 Kč .

-Přípisem (e-mail) ze dne 15.1.2014 správkyně informovala všechny zajištěné věřitele, že nemovitosti se nepodařilo zpeněžit, žádala o další pokyn, zejména o snížení kupní ceny. Věřitel č. 1 reagoval přípisem (e-mail) ze dne 16.1.2014 s tím, že souhlasí se snížením kupní ceny a navrhuje nabízet prodej za minimální kupní cenu 1.350.000; v ostatním odkázal na dříve udělené pokyny. Po té, kdy byli zajištění věřitelé správkyní (e-mail ze dne 4.7.2014) informováni, že i přes snížení kupní ceny se nezdařilo nemovitost zpeněžit a žádala o zvážení dalšího postupu, zejména z hlediska snížení kupní ceny, věřitel č. 1 přípisem (e-mail) ze dne 16.7.2014 sdělil, že souhlasí se snížením kupní ceny na 1.100.000 Kč; v ostatním odkázal na dříve udělené pokyny. S prodejem za minimální cenu 1.100.000 Kč vyslovili souhlas i ostatní dva zajištění věřitelé přípisy (e-mail) ze dne 21.7.2014. Z další e-mailové korespondence mezi správkyní a věřitelem č. 1 (ze dne 6.11.2014, 8.1.2015 a 23.1.2015) se podává, že správkyně zaslala věřiteli č. 1 návrh na vydání výtěžku, věřitel č. 1 namítl, že navrhovaný odpočet odměny zprostředkovatele odporuje pokynu zajištěného věřitele a není možné jej akceptovat.

-V mezidobí v dílčích zprávách ze dne 15.1.2014 (B-13), ze dne 4.7.2014 (B-14) správkyně informovala rovněž insolvenční soud, že v intencích společného pokynu zajištěných věřitelů byl vyhlášen prodej nemovitostí sepsaných do soupisu majetkové podstaty, o jejich koupi však ve dvou případech neprojevil nikdo zájem, se zajištěnými věřiteli bude projednáván další postup. Ve zprávě o činnosti ze dne 9.10.2014 (B-15) insolvenční správkyně sdělila, že došlo k prodeji nemovitostí sepsaných do soupisu majetkové podstaty a dne 5.2.2015 předložila návrh na vydání výtěžku zpeněžení věřiteli č. 1 s tím, že zpeněžením bylo získáno 1.100.000 Kč, náklady na správu činily 13.080 Kč (k nimž není nutný souhlas zajištěného věřitele), náklady na zpeněžení dosáhly výše 53.394 Kč (k nimž není nutný souhlas zajištěného věřitele), celkem náklady na správu a zpeněžení činí 66.474 Kč a čistý výtěžek zpeněžení činí 1.033.526 Kč, z toho odměna insolvenční správkyně, která je plátcem DPH, činí 112.550,98 Kč. Zajištěnému věřiteli proto náleží částka 920.975,02 Kč. Náklady spojené se správou tvoří: pojištění 3.400 Kč, odvoz odpadu 9.680 Kč. Náklady spojené se zpeněžením tvoří: odměna znalce za vyhotovení znaleckého posudku 4.800 Kč, výpis z listu vlastnictví 121 Kč, odměna zprostředkovatele 48.400 Kč a ověření podpisu 73 Kč. Vynaložené náklady doložila správkyně fakturami mimo jiné fakturou č. 20140005 vystavenou 17.9.2014 společností SVEGA Partners Reality a.s. se sídlem Kyjovská 1991/5, Praha 4-Krč, za zprostředkování prodeje z insolvence nemovitosti na LV č. 834 pro k.ú. Horní Lhota u Ostravy, dlužník Alena anonymizovano , ve výši 48.400 Kč, splatná 1.10.2014. Přílohou tohoto podání měla být kupní smlouva ze dne 17.9.2014, kterou insolvenční správkyně nepřiložila; rovněž nedoložila smlouvu o zprostředkování prodeje.

-Proti tomuto návrhu věřitel Sberbank CZ, a.s. sdělil námitky a nesouhlasil s odečtem částky 48.400 Kč, jakožto odměny zprostředkovatele prodeje z částky získané zpeněžením zajištění a odkázal na pokyn ke zpeněžení zajištění dle § 293 IZ ze dne 13.8.2013. Upozornil, že správkyně se ještě v e-mailovém dotazu ze dne 15.10.2013 ujišťovala ohledně správného výkladu pokynu ve vztahu k odměně zprostředkovatele, kdy bylo odpovězeno, že provize nemůže být uhrazena z ceny dosažené zpeněžením a že pokud vznikne realitní kanceláři (zprostředkovateli prodeje) nárok na provizi, tak poté by měla být navýšena minimální prodejní cena, avšak při zachování zákonných limitů pro odečet nákladů. Protože se nedařilo nemovitost zpeněžit za odsouhlasenou minimální prodejní cenu 1.550.000 Kč, docházelo ze strany zajištěného věřitele k postupnému snižování minimální požadované prodejní ceny až na částku 1.100.000 Kč. Insolvenční správkyně však přes nesouhlas zajištěného věřitele podala soudu rozporovaný návrh ke schválení. Namítl, že pokud správkyně nedodržela pokyny zajištěného věřitele ke zpeněžení, porušila svoji povinnost postupovat v insolvenčním řízení s odbornou péčí a nevykonávala svoji funkci jako řádný hospodář a soud by měl po seznámení s uvedenými skutečnostmi v rámci své dohlédací činnosti zaujmout k pochybení insolvenční správkyně příslušný postoj. Důsledkem výše popsaného postupu správkyně je svévolné navyšování nákladů , které nepřímo nese zajištěný věřitel. Navrhl, aby soud schválil ve prospěch zajištěného věřitele výplatu výtěžku zpeněžení, tj. 1.100.000 Kč, poníženou o náklady na správu ve výši 13.080 Kč a náklady na zpeněžení ve výši 4.994 Kč a odměnu insolvenční správkyně.

-K projednání uvedených námitek soud nařídil jednání na 10.9.2015, u kterého správkyně odkázala na e-mailovou korespondenci s tím, že upozorňovala na kontraproduktivní snižování kupní ceny, která byla znaleckým posudkem znalce, vybraným zajištěným věřitelem, nadhodnocena, v případě nulové provize realitní kanceláře . Z dalších pokynů měla za to, že se počítá s úhradou zprostředkovateli z kupní ceny, neboť byla stanovena jako konečná . Věřitel č. 1 namítl nesprávný propočet odměny správkyně a upozornil na novelu vyhlášky č. 313/2007 Sb.

Poté vydal soud prvního stupně napadené rozhodnutí.

Podle ustanovení § 298 IZ odst. 1 zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Podle odst. 2 výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli.

Podle odst. 3 proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví.

Podle odst. 4 náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu.

Podle odst. 5 zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti.

Podle odst. 6 pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3.

Podle odst. 7 rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Ve smyslu ustanovení § 293 odst. 1 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 (pozn. v přezkoumávané věci došlo ke zpeněžování v roce 2014), je správce při zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. Podle poslední věty tohoto odstavce insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení, věty první platí, že ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně.

Podle ustanovení § 289 odst. 3 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Z odůvodnění napadeného usnesení lze učinit závěr, že soud prvního stupně se neztotožnil s právním názorem správkyně, že pokud náklady spojené se zpeněžením, které nepřesáhly zákonnou výši 5% výtěžku zpeněžení dle § 298 odst. 4 IZ, nevyžadují schválení zajištěného věřitele. S tímto závěrem soudu prvního stupně odvolací soud souhlasí. Jinými slovy, není správný názor správkyně, že pokud náklady spojené se zpeněžením nepřesáhnou 5% a náklady spojené se správou zpeněžovaného majetku nepřesáhnou 4%, pak že v takovém případě nemá zajištěný věřitel právo vznášet proti nim (včetně jejich výše) námitky, byť by se jednalo o námitky důvodné. Takový závěr z uvedeného ustanovení, jednak nelze dovodit a navíc jak vyplývá z § 298 odst. 3 IZ věřitelé (nejen zajištění) a dlužník mají právo proti návrhu správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli vznášet ve stanovené lhůtě své námitky, tj. včetně námitek proti případně nedůvodným (nehospodárným) výdajům vzniklým při zpeněžení. Těmito námitkami se pak musí insolvenční soud zabývat a povinností správce je všechny tyto náklady na výzvu soudu doložit (§ 11 odst. 2 IZ).

Proto bylo nutno se podrobněji zabývat pokyny zajištěného věřitele pro zpeněžování majetku, kterými je insolvenční správkyně podle § 293 odst. 1 IZ vázána.

Zajištěný věřitel v pokynu ze dne 13.8.2013 souhlasil s prodejem nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře a k tomu stanovil, že zprostředkovatelská smlouva bude uzavřena tak, že nárok na provizi zprostředkovatele vzniká pouze při dosažení prodeje a nejdříve dnem vkladu do KN a že při vzniku nároku na provizi již nevzniká samostatný nárok na náhradu nákladů zprostředkovatele na jeho činnost (provize není součástí výše uvedené minimální prodejní ceny nemovitosti). Výše nákladů na prodej nepřekročí limit pro jejich odečtení dle ust. 298 odst. 3 IZ.

Konečnému zpeněžení nemovitostí dlužnice předcházely dle zpráv insolvenční správkyně dva neúspěšné pokusy o jejich zpeněžení, které vedly zajištěného věřitele Sberbank CZ, a.s. dne 16.7.2014 k pokynu ke snížení ceny nemovitostí z částky 1.550.000 Kč až na částku 1.100.000 Kč, který doslovně zněl, že Sberbank CZ, a.s. jakožto zajištěný věřitel souhlasí se snížením kupní ceny na částku 1.100.000 Kč. V ostatním odkazuje na své již dříve udělené pokyny.

Zatímco v pokynu ze dne 13.8.2013, vyjasněném odpovědí zajištěného věřitele dne 23.10.2013 (viz zjištění shora), zajištěný věřitel jednoznačně stanovil kupní cenu dle znaleckého posudku 1.550.000 Kč + provize, pak v pokynu ze dne 16.7.2014, který předcházel prodeji, souhlasil se snížením kupní ceny na částku 1.100.000 Kč. Požadavek na navýšení kupní ceny o provizi zprostředkovatele prodeje tento pokyn výslovně neobsahuje. Pokud věřitel v pokynu ze dne 16.7.2014 odkázal v ostatním na své již dříve udělené pokyny, pak mimo výše kupní ceny měla insolvenční správkyně při zpeněžování respektovat podmínky, že nárok na provizi zprostředkovatele vzniká pouze při dosažení prodeje a nejdříve dnem vkladu do katastru nemovitostí s tím, že při vzniku nároku na provizi již nevzniká samostatný nárok na náhradu nákladů zprostředkovatele na jeho činnost a výše nákladů na prodej nepřekročí limit pro její odečtení dle ustanovení § 298 odst. 3 IZ (po účinnosti novely zákona č. 294/2013 Sb. podle § 298 odst. 4 IZ).

Odvolací soud proto uzavírá, že z pokynu věřitele č. 1 ze dne 16.7.2014, jenž obsahoval souhlas se snížením kupní ceny na částku 1.100.000 Kč , ke kterému se souhlasně vyjádřili i ostatní zajištění věřitelé, výslovný požadavek, že kupní cena musí být 1.100.000 Kč + provize, již stanoven nebyl. Potud byla námitka odvolatelky u jednání dne 10.9.2015 opodstatněná. Soud prvního stupně se však touto námitkou nezabýval a vycházel toliko z pokynu věřitele č. 1 ze dne 13.8.2013 a další pokyny, které navazovaly na neúspěšné pokusy o zpeněžení, již nevzal do úvahy.

V závislosti na shora uvedený právní názor odvolacího soudu ohledně pokynu zajištěného věřitele z hlediska výše kupní ceny (tj. 1.100.000 Kč bez nutnosti navýšení o provizi), zbývá vyhodnotit, zda výdaj vynaložený správkyní na zprostředkování prodeje byl opodstatněný (včetně výše) a dále, zda i z tohoto hlediska správkyně dodržela pokyny zajištěného věřitele (viz zjištění shora). Nicméně k tomu se ve spise nenachází dostatek potřebných dokladů, neboť správkyně je nepředložila a soud prvního stupně si je nevyžádal (byť s ohledem na svůj právní názor). Proto bude nezbytné do spisu založit příslušnou kupní smlouvu ze dne 16.9.2014, jejíž předložení správkyně při podání návrhu na vydání výtěžku zpeněžení sice avizovala, avšak tuto smlouvu nepředložila; přitom povinností insolvenčního soudu bylo kupní smlouvu ze dne 16.9.2014 ve smyslu ustanovení § 289 odst. 3 IZ zveřejnit. Dále bude nutné od správkyně vyžádat všechny doklady k vynaložené provizi, tj. příslušnou smlouvu o zprostředkování, kterou měla správkyně uzavřít s realitní kanceláří SVEGA Partners Reality a.s., včetně příslušného dokladu o zaplacení provize. Správkyní předložená faktura č. 20140005 ze dne 17.9.2014 na částku 48.400 Kč je z hlediska tohoto posouzení nedostačující.

Ze shora uvedených důvodů proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v odstavcích I. a III. výroku podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm a/ o.s.ř.), v němž bude nezbytné nejprve vyžádat od správkyně shora naznačené doklady a po té o návrhu správkyně opětovně rozhodnout.

Jelikož správkyně svým odvoláním výslovně napadla i odstavec II. výroku usnesení soudu prvního stupně, který je ovšem svou povahou rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení, resp. která vydává insolvenční soud v rámci své dohledací činnosti, přičemž proti němu není odvolání přípustné (§ 11, § 92, IZ a § 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.), proto odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání v této části jako nepřípustné odmítl.

V závěru odvolací soud pro úplnost upozorňuje, že postup soudu prvního stupně při výpočtu odměny insolvenční správkyně v napadeném usnesení nebyl správný.

Podle ustanovení § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Tímto právním předpisem je vyhláška č. 313/2007 Sb., která byla s účinností od 1.1.2014 novelizována vyhláškou č. 398/2013 Sb. Podle přechodných ustanovení čl. II vyhlášky č. 398/2013 Sb. v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Protože v dané věci bylo rozhodnutí o způsobu řešení úpadku vydáno 18.2.2013 (v právní moci dne 20.4.2013), stanoví se odměna správkyně podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 488/2010 Sb. účinné do 1.1.2014, dle níž odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 90.000 + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč.

Jelikož nemovitosti byly zpeněženy za celkovou částku 1.100.000 Kč, náklady na správu dosáhly výše 13.080 Kč a pokud by náklady na zpeněžení dosáhly výše požadované insolvenční správkyní 53.394 Kč, přesáhne částka, z níž soud stanoví její odměnu v posuzované věci částku 1 milion Kč. Proto činí odměna insolvenční správkyně 90.000 + 4% z částky přesahující 1 mil. Kč (po odpočtu nákladů na správu a zpeněžení, navýšená o 21% DPH, jíž je insolvenční správkyně plátkyní).

P o u č e n í: Proti odstavci I. výroku tohoto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Proti odstavci II. výroku usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřiteli č. 1 se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu