2 VSOL 193/2013-A-16
KSOS 39 INS 28319/2012 2 VSOL 193/2013-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Blanky anonymizovano , anonymizovano , bytem Dvořákova 1763/33, Nový Jičín, PSČ 741 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 28319/2012-A-6 ze dne 5.12.2012

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém nespecifikovala žádný svůj závazek, pouze odkázala na seznam závazků, který však k návrhu nepřipojila. Dlužnice sdělila podáním ze dne 15.11.2012, že seznam závazků předloží téhož dne, a podáním ze dne 20.11.2012, že seznam závazků doručí soudu dne 21.11.2012, avšak žádnou povinnou přílohu dlužnice k návrhu nedoložila. Z insolvenčního návrhu dlužnice je zřejmé, že dlužnice má několik věřitelů, tito však nebyli řádně označeni, jakož i závazky dlužnice, neboť dlužnice závazky nevyčíslila, neuvedla datum jejich splatnosti. Insolvenční soud tak nemá osvědčeno, že dlužnice má více věřitelů (nejméně dva) se závazky po lhůtě splatnosti déle než 30 dnů, z jejího insolvenčního návrhu nelze dovodit ani žádnou z domněnek úpadku, tedy není zřejmé, že dlužnice je v úpadku. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že její insolvenční návrh nemusel být odmítnut a že jej co nejdříve doplní. Navrhuje proto, aby odvolací soud rozhodl tak, že její insolvenční návrh se neodmítá.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit.

Podle § 3 odst. 2 IZ, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 14.11.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), ve kterém se domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ke skutečnostem osvědčujícím její úpadek dlužnice v návrhu uvedla, že má několik věřitelů, kteří po ní požadují dlužné částky, pohledávky jsou mnohem déle než 3 měsíce po splatnosti, několik věřitelů vymáhá pohledávky v exekučním řízení, celkem věřitelé a exekutoři požadují částku přibližně 350.000 Kč, kterou není schopna splatit. Dlužnice v návrhu neoznačila žádného věřitele ani závazek vůči němu, k návrhu nedoložila žádné přílohy. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14.11.2012 sdělila, že seznam závazků zašle dne 15.11.2012, podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20.11.2012 sdělila, že se omlouvá za zpoždění a že seznam závazků zašle do 21.11.2012.

Z ustanovení § 103 odst. 2 IZ vyplývá, že je-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí v insolvenčním návrhu uvést rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek, případně jeho hrozící úpadek, označit důkazy, kterých se dovolává, a z insolvenčního návrhu musí být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. K tomu odvolací soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 88/2010), ve kterém Nejvyšší soud uzavřel, že u insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Tam, kde dlužník podal insolvenční návrh proto, že mu úpadek teprve hrozí, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít (se zřetelem ke všem okolnostem případu), že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu. Dále v tomto rozhodnutí Nejvyšší soud uzavřel, že pokud takový dlužník rezignuje na uvedení (popis) jakýchkoliv rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek, předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle ustanovení § 128 odst. 1 insolvenčního zákona.

V přezkoumávané věci odvolací soud přisvědčuje závěru soudu prvního stupně, že dlužnice nedostatečně nevylíčila skutečnosti osvědčující její úpadek (§ 3 odst. 1 a odst. 2 IZ), neboť z jejího insolvenčního návrhu je toliko zřejmé, že má více věřitelů, avšak není zřejmé, zda vůči těmto věřitelům (nejméně dvěma) má závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit. Dlužnice v insolvenčním návrhu konkrétně neoznačila žádný závazek a jeho věřitele. Pouhé obecné konstatování, že má několik věřitelů, její závazky jsou déle než 3 měsíce po splatnosti a není schopna je splatit, takovým konkrétním tvrzením (osvědčujícím úpadek dlužnice) není. Insolvenční návrh dlužnice tak vykazuje vady, pro které nelze v insolvenčním řízení pokračovat, a proto je dán důvod k jeho odmítnutí podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu