2 VSOL 187/2015-P65-13
KSOS 36 INS 8271/2013 2 VSOL 187/2015-P65-13

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: ACF-Cz, spol. s r.o., se sídlem Mosty u Jablunkova 30, PSČ 73998, IČ: 25844717, o přihlášce pohledávky č. P65 věřitele č. 64: Ing. Václav Khyn, bytem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ 739 11, o odvolání věřitele č. 64 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.9.2014, č.j. KSOS 36 INS 8271/2013-P65-6

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.9.2014, č.j. KSOS 36 INS 8271/2013-P65-6 se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Označeným usnesením Krajský soud v Ostravě rozhodl, že k doplnění přihlášky č. P65 věřitele č. 64 znějícímu na částku 86.000 Kč se nepřihlíží (odstavec I. výroku), odmítl doplnění přihlášky č. P65 věřitele č. 64 znějícímu na částku 86.000 Kč (odstavec II. výroku) a rozhodl, že právní mocí usnesení končí účast tohoto věřitele v přihlášce P65, a to v částce 86.000 Kč (odstavec III. výroku). V důvodech rozhodnutí uvedl, že mu bylo doručeno doplnění a upřesnění přihlášené pohledávky věřitele č. 65 (P 64), znějící na částku 86.000 Kč. Dne 31.7.2014 insolvenční soud obdržel podání insolvenčního správce, jehož přílohou byla výzva na věřitele k doplnění nebo opravě přihlášky pohledávky v souladu s ustanovením § 188 odst. 2 insolvenčního zákona. Výzva je datována dnem 11.7.2014. Věřiteli byla doručena dne 30.7.2014, což vyplývá ze sdělení České pošty. K doplnění přihlášky ze strany věřitele nedošlo. S ohledem na to insolvenční soud rozhodl o tom, že k doplnění přihlášky č. P 65, věřitele č. 64 se nepřihlíží a doplnění přihlášky znějící na částku 86.000 Kč se odmítá.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Namítal, že usnesení je v příkrém rozporu se skutkovým stavem věci. Uvedl, že výzva k doplnění přihlášky mu skutečně byla doručena dne 30.7.2014, ale na tuto výzvu řádně, srozumitelně a včas reagoval a odpověděl vyjádřením ze dne 11.8.2014, které bylo dáno k poštovní přepravě prostřednictvím České pošty dne 14.8.2014, tj. ve lhůtě stanovené ve výzvě ze dne 11.7.2014. K odvolání připojil kopii podání a podacího lístku.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh byl podán 5.12.2014, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno 30.5.2013, přihlásil do řízení pohledávky v celkové výši 172.238,25 Kč. Podáním ze dne 4.8.2013 doplnil přihlášku o další dílčí pohledávku. V podání uvedl, že jde o doplnění o bod 4 dle smlouvy o ověření roční účetní závěrky účetní jednotky ACF-Cz spol. s r.o. za rok 2012, článek IV, bod 1: jistota 86.000 Kč, příslušenství 0 Kč, splatnost 29.5.2013.

Insolvenční správkyně zaslala věřiteli přípis z 11.7.2014, ve kterém uvedla, že pohledávku uvedenou v doplnění přihlášky nelze pro její vady a neúplnost řádně přezkoumat. Uvedla, že není zřejmé, za které konkrétně provedené činnosti věřitel svou pohledávku uplatňuje a kdy pohledávka vznikla a z jakého důvodu byla uplatněna až v srpnu 2013. Nebyla rovněž předložena smlouva o ověření roční účetní závěrky ani vyúčtování jednotlivých činností, takže není uvedeno, které činnosti věřitel provedl a které nikoliv. Proto věřitele vyzvala, aby doplnil přihlášku tak, aby z ní bylo jednoznačně zřejmé, z jakého důvodu požaduje uspokojení pohledávky za audit, který věřitel nedokončil, kdy případně úkony zakládající vznik pohledávky provedl a čím je odůvodněna výše uplatněné pohledávky. Doplněná tvrzení je zároveň nutné doložit příslušnými listinami. Správkyně věřitele poučila, že opravu nebo doplnění podle této výzvy je nutno provést do 15 dnů ode dne doručení této výzvy a zaslat Krajskému soudu v Ostravě ve dvojím vyhotovení s průvodním dopisem, jehož jedno vyhotovení bylo věřiteli zasláno v příloze výzvy. Dále věřitele poučila, že pokud přihlášku včas a řádně nedoplní a neopraví, správkyně ji předloží insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k této přihlášce pohledávky nepřihlíží. Z připojené kopie potvrzení České pošty vyplývá, že výzva byla věřiteli doručena dne 30.7.2014.

Věřitel k odvolání připojil doplnění přihlášky ( odpověď na výzvu ), ve kterém uvedl, že dodatečně přihlášená pohledávka vyplývá z uzavřené a platné smlouvy ze dne 8.11.2010. S touto smlouvou se insolvenční správkyně nepochybně seznámila. Přihláška je dána obsahem smluvního vztahu mezi úpadcem a věřitelem, kdy do doby prohlášení úpadku byly vykonávány všechny práce dle uzavřené smlouvy v průběhu roku 2012 tak, aby bylo možno vydat zprávu o ověření roční účetní závěrky za rok 2012. Přihláška byla uplatněna až v srpnu 2013 pouze proto, že do 30.6.2013 marně uplynula lhůta pro zpracování zprávy o ověření roční účetní závěrky za rok 2012. Výše přihlášky je vázána na zpracování celkové zprávy, nikoliv na jednotlivé úkony se zpracováním souvisejícími.

Nedokončení zpracování a nevydání zprávy bylo způsobeno tím, že věřiteli bylo po rozhodnutí o úpadku znemožněno tak učinit. K podání věřitele byla připojena kopie podacího lístku, ze kterého vyplývá, že zásilku odeslal insolvenční správkyni dne 14.8.2014

Jak vyplývá z obsahu spisu, zjištění soudu prvního stupně, že věřitel nereagoval na výzvu insolvenční správkyně k odstranění vad přihlášky, není správné. Z podacího lístku doloženého věřitelem vyplývá, že na výzvu reagoval a zaslal správkyni podání, ve kterém svou pohledávku dále specifikoval.

Odvolací soud je ovšem názoru, že ani po doplnění neobsahuje přihláška potřebné náležitosti. Dle § 174 odst. 2 IZ musí přihláška obsahovat mimo jiné důvod vzniku přihlašované pohledávky, čímž se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Tyto skutečnosti musí být vylíčeny tak, aby byly zřejmé důvody, na základě nichž se pohledávka uplatňuje, a to v rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci a vylučuje možnost záměny s jiným nárokem. Tyto požadavky, jde-li o žalobu, byly precizovány ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 245/96 z 21.5.1996, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 4/1998). Není důvodu, aby na přihlášku pohledávky byly kladeny v tomto směru jiné (mírnější) požadavky než na žalobu, protože i přihláška je uplatněním nároku v soudním řízení a aby mohla být v řízení přezkoumána, musí být dostatečně konkrétně popsáno, co přesně bude předmětem přezkumu. Věřitel však v přihlášce pohledávky pouze odkázal na smlouvu, ze které měla pohledávka vyplývat, aniž by ovšem blíže specifikoval, jaké úkony pro dlužníka provedl. V doplnění přihlášky opakovaně odkázal na smlouvu a dále uvedl pouze to, že vykonával všechny práce dle uzavřené smlouvy v průběhu roku 2012 tak, aby bylo možno vydat zprávu o ověření roční účetní závěrky za rok 2012.; tyto práce však nijak blíže nespecifikoval.

Z těchto důvodů lze uzavřít, že věřitel nedostál své povinnosti řádně konkretizovat skutečnosti, na kterých se zakládá jeho pohledávka. Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A ze dne 26.2.2009 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 91/2009) uvedl, že povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu. V tomto usnesení se Nejvyšší soud sice zabýval otázkou náležitostí insolvenčního návrhu, nikoliv přihlášky pohledávky, ale dle odvolacího soudu lze tento závěr vztáhnout i na přihlášky pohledávky, neboť i u nich zákon rozlišuje obsah samotné přihlášky, ve které musí být vymezeny rozhodující skutečnosti (§ 174 odst. 2 IZ) a přílohy přihlášce, tedy listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ). Nedoložení příloh přihlášky by nebylo důvodem pro její odmítnutí, ale případně pro její popření správcem na přezkumném jednání, což znamená, že přihláška musí být způsobilá přezkumu i v případě, že k ní nejsou přiloženy žádné listiny.

Přes nesprávný závěr soudu prvního stupně o tom, že věřitel nereagoval na výzvu k odstranění vad přihlášky, je z uvedených důvodů nutné uzavřít, že přihláška nemá požadované náležitosti a tedy není způsobilá přezkumu. Závěr soudu prvního stupně, že k přihlášce není možné přihlížet, je tedy správný. Zákonným důsledkem toho, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, je pak dle § 185 IZ odmítnutí přihlášky.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu