2 VSOL 182/2015-A-21
KSOS 25 INS 13142/2014 2 VSOL 182/2015-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Pavel Kucharczyk, nar. 27. dubna 1958, bytem Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně, korespondenční adresa: Mnichov 19, 793 26 Vrbno pod Pradědem, o insolvenčním návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. prosince 2014, č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-14

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. prosince 2014, č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-14 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud označeným usnesením odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. srpna 2014, č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-7 jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení (a současně i proti dalšímu usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. října 2014, č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-10, kterým bylo a insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení zastaveno) podal dlužník odvolání a namítal v něm a v jeho doplnění, že není schopen zálohu zaplatit a k tomu žádal splátkový kalendář.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh dlužník podal soudu dne 14.5.2014, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 204 odst. 1 věty první o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 204 odst. 2 o.s.ř. odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník podal u Krajského soudu v Ostravě dne 28.8.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční soud usnesením ze dne 13. srpna 2014, č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-7 uložil navrhovateli, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet krajského soudu; usnesení bylo dlužníku doručeno do vlastních rukou dne 15. srpna 2014. Dlužník podal odvolání proti tomuto rozhodnutí teprve dne 7.11.2014, kdy bylo odvolání předáno poště k přepravě.

Jak správně uvedl krajský soud, lhůta k podání odvolání proti zmíněnému rozhodnutí počala běžet dne 16.8.2014 a skončila dnem 30.8.2014. Vzhledem k tomu, že dlužník podal odvolání proti shora označenému rozhodnutí teprve dne 7.11.2014, kdy bylo odvolání předáno poště k přepravě, učinil tak až po uplynutí zákonné 15-ti denní lhůty, a soud proto správně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání dlužníka jako opožděné odmítl.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu