2 VSOL 182/2012-A-15
KSOS 34 INS 10937/2011 2 VSOL 182/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Janusze Wachtarczyka, nar. 11.6.1972, bytem Petrovice u Karviné 126, PSČ 735 72, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 24.2.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.2.2012, č.j. KSOS 34 INS 10937/2011-A-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.2.2012, č.j. KSOS 34 INS 10937/2011-A-10, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 108 odst. 1-3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) zastavil insolvenční řízení.

V důvodech uvedl, že insolvenčním návrhem dlužníka, doručeným soudu 22.6.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesení o uložení zálohy, č.j. KSOS 34 INS 10937/2011-A-8 ze dne 12.10.2011 bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 12.10.2011, dlužníku pak bylo doručeno dle § 49 odst. 4 o.s.ř. dne 24.10.2011. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.11.2011, záloha na náklady řízení měla být tedy zaplacena nejpozději do 16.11.2011. Dle sdělení účtárny Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.2.2012 nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ke dni 2.2.2012 na účet soudu složena, záloha nebyla zaplacena ani ve výši jiné. Jelikož soudem uložená povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nebyla ve lhůtě stanovené soudem navrhovatelem splněna, postupoval soud dle ust. § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že všechny potřebné listiny soudu doložil, má stálý pracovní poměr s pravidelným příjmem. Vzhledem k jeho finančním možnostem a vyživovacím povinnostem na dvě děti žádá odvolací soud o umožnění uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení formou splátek.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ platí, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Jak již konstatoval soud prvního stupně, dlužníku bylo v dané věci pravomocným usnesením ze dne 12.10.2011, č.j. KSOS 34 INS 10937/2011-A-8 (v právní moci 9.11.2011) uloženo, aby ve stanovené lhůtě 7 dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, současně byl náležitě poučen o následcích (zastavení řízení), pokud zálohu nezaplatí. V tomto usnesení byly dlužníku rovněž podrobně vysvětleny důvody, které soud prvního stupně k uložení zálohy vedly, především mu bylo vysvětleno, že všechny podmínky pro povolení oddlužení nesplnil, neboť soudu i přes výzvu a poučení o následcích nepředložil aktuální znalecký posudek zastavených nemovitostí (§ 392 odst. 2 IZ). Jelikož dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, postupoval soud prvního stupně zcela správně a v souladu s insolvenčním zákonem, pokud předmětné insolvenční řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ zastavil. Z tohoto důvodu se již nelze zabývat žádostí dlužníka, aby mu bylo povoleno zaplatit zálohu formou splátek; touto jeho žádostí (námitkou) by se odvolací soud zabýval v případě, pokud by dlužník podal odvolání proti usnesení, kterým mu povinnost zaplatit zálohu byla uložena.

Ze shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu