2 VSOL 178/2011-A-24
KSBR 31 INS 5185/2010 2 VSOL 178/2011-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Jána anonymizovano , anonymizovano , bytem Dobřínsko 90, 672 01 Moravský Krumlov, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.2.2011, č.j. KSBR 31 INS 5185/2010-A-18,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 1.9.2010, jímž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o jeho řešení konkursem. Na odůvodnění uvedl, že toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dle ust. § 49 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) dne 13.9.2010. Dlužník byl poučen, že proti usnesení (jeho výrokům I., II. a III.) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Tato lhůta uplynula dne 30.9.2010. Vzhledem k tomu, že dlužník podal odvolání k poštovní přepravě 22.11.2010 (soudu doručeno dne 23.11.2010), postupoval soud prvního stupně dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. a odvolání jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Tvrdil, že se proti rozhodnutí o úpadku nemohl odvolat. Usnesení mu bylo doručováno na adresu Dobřínsko 90, přestože má již od roku 2007 adresu v Praze, a to konkrétně P.O.Box 152, 130 11 Praha 3, o čemž měl soud ( Kraj. soud na Rooseveltově ) vědět, stejně tak jako PČR-Brno, PČR-Mor. Krumlov a ČSSZ-Znojmo .

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 46b písm. a) o.s.ř. neuvedl-li adresát ve svém podání nebo jiném úkonu učiněném vůči soudu adresu místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je adresou pro doručování u písemnosti doručované prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce, u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti; není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu vedená podle zvláštního právního předpisu.

Podle ust. § 49 odst. 1 o.s.ř. se do vlastních rukou doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud. Odstavec 2 stanoví, že nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu. Podle odstavce 4 nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 1.9.2010, č.j. KSBR 31 INS 5185/2010-A-14 byl zjištěn úpadek dlužníka (výrok I.). Současně byl na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Robert Foll (výroky II. a III.). Dlužník byl v usnesení poučen, že proti výrokům I., II. a III. může podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručováno na adresu Dobřínsko 90, 672 01 Moravský Krumlov, která v době doručování byla (a podle aktuálního výpisu stále je) dle evidence obyvatel vedené dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, místem dlužníkova trvalého pobytu. Doručovací adresa (§ 10b zákona o evidenci obyvatel), jež může být odlišná od adresy platného trvaného pobytu, v evidenci uvedena není. Vzhledem k tomu, že dlužník nebyl při doručování zastižen, byla mu v souladu s ust. § 49 odst. 2 o.s.ř. dne 3.9.2010 zanechána výzva doručujícího orgánu, aby si zásilku vyzvedl. Dlužník si uvedenou zásilku v úložní době nevyzvedl, a proto mu byla dne 14.9.2010 vložena do domovní schránky (§ 49 odst. 4 o.s.ř.). Dne 15.9.2010 počala dlužníkovi plynout lhůta k podání odvolání, která uplynula dne 30.9.2010. Dlužníkovo odvolání proti usnesení o zjištění úpadku bylo soudu prvního stupně doručeno až 23.11.2010.

Dlužník v odvolání především namítal, že mu usnesení o úpadku mělo být doručeno na adresu v Praze, kterou má již od roku 2007. Jak odvolací soud zjistil z výpisu evidence obyvatel, dlužník má adresu místa trvalého pobytu od 23.10.1997 na adrese Dobřínsko 90, 672 01 okres Znojmo a žádná doručovací adresa v této evidenci není vedena. Je tedy zjevné, že soud prvního stupně nepochybil, když usnesení ze dne 1.9.2010, č.j. KSBR 31 INS 5185/2010-A-14 doručoval na adresu evidovaného trvalého pobytu, neboť dlužník do vydání usnesení o zjištění úpadku jinou doručovací adresu soudu nesdělil.

Z uvedeného se podává, že soud prvního stupně postupoval správně, když dlužníkovo odvolání proti rozhodnutí o úpadku odmítl pro opožděnost. Odvolací soud proto napadené usnesení ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu