2 VSOL 173/2015-A-37
KSBR 26 INS 31759/2013 2 VSOL 173/2015-A-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Natura Decor s.r.o., se sídlem Slavičín-Divnice 179, PSČ 763 21, identifikační číslo 29283469, o insolvenčním návrhu věřitele Kitabu trade s.r.o., se sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno, identifikační číslo 02648580, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 31759/2013-A-31 ze dne 8.12.2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 31759/2013-A-31 ze dne 8.12.2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 31759/2013-A-29 ze dne 27.10.2014 pro opožděnost. V důvodech rozhodnutí uvedl, že tímto usnesením bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele, které mu bylo doručeno do datové schránky fikcí dne 6.11.2014. Posledním dnem lhůty k podání odvolání byl pátek 21.11.2014, odvolání věřitele však bylo dáno na poštu až dne 28.11.2014, tj. po uplynutí odvolací lhůty. Soud proto podle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odvolání věřitele odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, které ani na výzvu soudu (usnesení č. j. KSBR 26 INS 31759/2013-A-33 ze dne 6.1.2015) nijak neodůvodnil.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 1 písm. c) IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 204 odst. 1 věty prvé o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 57 odst. 3 o.s.ř., lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele VICTORIA DEBT & INVEST LTD, Seychely dne 11.11.2013. O procesním nástupnictví věřitele Kitabu trade s.r.o. bylo v řízení rozhodnuto usnesením č. j. KSBR 26 INS 31759/2013-P1-11 ze dne 25.6.2014. Usnesením č.j. KSBR 26 INS 31759/2013-A-29 ze dne 27.10.2014 byl insolvenční návrh zamítnut (výrok I.), věřiteli byla uložena povinnost zaplatit dlužníkovi náklady řízení ve výši 24.694 Kč (výrok II.) a dále povinnost zaplatit soudní poplatek z insolvenčního návrhu ve výši 2.000 Kč (výrok III.). Toto usnesení bylo doručeno věřiteli do datové schránky dne 6.11.2014. Věřitel podal odvolání podáním ze dne 20.11.2014, podaným na poště dne 28.11.2014.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně správně uzavřel, že lhůta pro podání odvolání proti usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele uplynula v pátek 21.11.2014, a proto odvolání podané věřitelem k poštovní přepravě až dne 28.11.2014 je opožděné. Správně tedy jeho odvolání podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. jeho odvolání pro opožděnost odmítl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu