2 VSOL 173/2013-A-11
KSBR 31 INS 2283/2013 2 VSOL 173/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Jiřiny Stanoevy, anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 01, adresa pro doručování: Chládkova 3, Brno, PSČ 616 00, zastoupené JUDr. Lenkou Řehulovou, advokátkou se sídlem Jakubská 121/1, Brno, PSČ 602 00, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 2283/02013-A-5 ze dne 31.1.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalším řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku nebo v hotovosti na pokladně soudu.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužnice se svým návrhem domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Z insolvenčního návrhu a jeho příloh soud zjistil, že majetek, který není předmětem zajišťovacích práv, tvoří běžné vybavení domácnosti v odhadované hodnotě přibližně 15.800 Kč, předmětem zajišťovacích práv je nemovitý majetek v hodnotě přibližně 830.000 Kč, přičemž závazky dlužnice, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, dosahují výše 104.212,20 Kč a závazek, ze kterého vyplývá právo na uspokojení ze zajištění, je ve výši 1.853.110 Kč. S ohledem na výši nezajištěných závazků a příjem dlužnice je zřejmé, že příjem dlužnice (poskytovaný dar) postačuje pouze na úhradu zálohy na náklady insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč. Současně dlužnice nemá majetek, který by umožňoval schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Dlužnice tak nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, jediným možným řešením jejího úpadku je konkurs. Soud proto postupoval podle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a stanovil zálohu ke krytí nákladů insolvenčního řízení, neboť prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že má nezajištěné závazky ve výši 104.212,20 Kč, přičemž její příjmy v současné době tvoří rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně (do května 2013), odměna z dohody o pracovní činnosti v průměrné výši 1.615 Kč měsíčně a dar ve výši 1.100 Kč měsíčně, v květnu 2013 se vrátí do zaměstnání, ve kterém před nástupem na mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou pobírala čistý měsíční příjem 8.400 Kč. Výše předpokládaných příjmů tak bude činit průměrně 10.015 Kč a dar ve výši 1.100 Kč. Poukázala na to, že má vyživovací povinnost vůči svému současnému manželovi a nezletilému dítěti s tím, že dokládá údaje o svém příjmu v prosinci 2012 a lednu 2013. Podle jejího názoru za 5 let by srážky z jejích příjmů činily celkem částku 101.118 Kč, což představuje 34,30 % nezajištěných závazků, kdy nezajištěným věřitelům by se tak dostala částka 35.778 Kč. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se jí povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 108 odst. 1 věty první a odst. 2 věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 28.1.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala zjištění úpadku a povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V návrhu uvedla, že má více věřitelů, vůči kterým má závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit po dobu delší 3 měsíců, když má celkem 4 věřitele se závazky v celkové výši 1.957.122,20 Kč, z toho jeden závazek ve výši 1.853.110 Kč je zajištěný. Všechny závazky vznikly za trvání manželství s bývalým manželem Pavlem Havlíčkem, jejich manželství bylo rozvedeno a společné jmění manželů dosud nebylo vypořádáno. Dále své závazky v návrhu blíže specifikovala označením věřitele, výše a splatnosti závazku (z toho 3 závazky uvedla se splatností v období roku 2003, 2007 a 2009). K návrhu dlužnice doložila seznam závazků, ve kterém označila shodně své závazky, z toho tři závazky jako nezajištěné a jeden závazek jako zajištěný. Dále doložila seznam majetku, ze kterého vyplývá, že je vlastníkem nemovitostí ve společném jmění s bývalým manželem Pavlem Havlíčkem, ke kterým je zřízeno zástavní právo k zajištění závazku dlužnice ve výši 1.853.110 Kč, dále movitých věcí tvořících běžné vybavení domácnosti. Dlužnice v návrhu uvedla, že pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně, a to do května 2013, poté se vrátí do svého zaměstnání, ve kterém činil její čistý měsíční příjem 8.400 Kč. Současně její sestra, Zdeňka Steinerová, ji bude po dobu oddlužení poskytovat dar ve výši 1.100 Kč měsíčně. K tomu dlužnice doložila potvrzení o zaměstnání od 1.7.2009 dosud, dohodu o pracovní činnosti uzavřenou na dobu neurčitou od 1.7.2009, přehled dávek státní sociální podpory-rodičovského příspěvku, potvrzení o vyplacených dávkách nemocenského pojištění a darovací smlouvu ze dne 25.1.2012 uzavřenou se Zdeňkou Steinerovou, nar. 22.7.1971, bytem Hlavní 1253, Otrokovice, jako dárkyní, včetně potvrzení o příjmech dárkyně. Dlužnice dále v návrhu uvedla, že má vyživovací povinnost k současnému manželovi Martinu Stanoevu a jednomu dítěti, souhlas a podpis manžela dlužnice návrh neobsahuje.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužnice je v úpadku ve formě platební neschopnosti, neboť má peněžité závazky vůči více věřitelům (nejméně dvěma), které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b/ IZ). Dlužnice je vdaná, má vyživovací povinnost k manželovi a k jednomu dítěti. Příjmy dlužnice představují příjmy z rodičovského příspěvku, dohody o pracovní činnosti a darovací smlouvy. Dle tvrzení dlužnice v návrhu všechny její závazky vznikly za trvání předchozího manželství a spadají do dosud nevypořádaného společného jmění dlužnice a jejího bývalého manžela.

Na základě shora uvedených zjištění odvolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Soud prvního stupně se totiž v odůvodnění napadeného usnesení s potřebou zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 108 IZ dostatečně nevypořádal. V odůvodnění toliko uvedl, že vzhledem k příjmům a výši nezajištěných závazků dlužnice nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, aniž by konkretizoval, z jakých příjmů dlužnice (mimo daru) vycházel. Dále soud prvního stupně zcela pominul skutečnost, že dlužnice je vdaná, přičemž její současný manžel Martin Stanoev (kterého dlužnice v návrhu i označila), její návrh nepodepsal a výslovně neuvedl, že s povolením oddlužení souhlasí v souladu s ustanovením § 392 odst. 3 IZ, případně zda jsou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení k tomu, aby souhlasu a úředně ověřeného podpisu manžela dlužnice nebylo třeba.

Soud prvního stupně aniž by odstranil případnou vadu návrhu na povolení oddlužení spočívající v absenci souhlasu a podpisu manžela dlužnice a aniž by řádně odůvodnil své rozhodnutí co do závěru, že dlužnice nedosáhne na povolení oddlužení vzhledem k výši nezajištěných závazků a výši příjmů, rozhodl o povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s odůvodněním, že jediným možným řešením způsobu úpadku dlužnice je konkurs a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) a písm. b) o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně zrušil pro vadu, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava a pro nepřezkoumatelnost. Podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odvolací soud věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení bude třeba, aby soud prvního stupně opětovně vyhodnotil náležitosti návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 392 odst. 3 IZ, případně vyzval dlužnici k odstranění vady návrhu, a při posuzování splnění podmínek pro povolení oddlužení zohlednil konkrétně všechny současné příjmy dlužnice. Teprve poté dospěje-li k závěru, že je třeba dlužnici uložit zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodní, včetně výše uložené zálohy.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužníci se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Miroslava Kupková předsedkyně senátu