2 VSOL 17/2018-B-44
č. j. KSOL 10 INS 1237/2014 2 VSOL 17/2018-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci

dlužnice: Jarmila anonymizovano , anonymizovano bytem Werichova 8, 779 00 Olomouc

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 19. 10. 2017, č. j. KSOL 10 INS 1237/2014-B-26

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 19. 10. 2017, č. j. KSOL 10 INS 1237/2014-B-26 se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) rozhodl, že ruší schválené oddlužení (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude vedený jako nepatrný (výrok III.), vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), a uložil insolvenčnímu správci, aby od účinků prohlášení konkursu každé tři měsíce podával soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení (výrok V.).

2. V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 9. 12. 2016 bylo dlužnici schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ze zprávy insolvenčního správce zjistil, že plnění splátkového kalendáře neprobíhá řádně, od června 2016 klesá očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů, které k 24. měsíci trvání oddlužení činilo pouze 21,4 %, a to i přesto, že dlužnice na výzvu k navýšení svých příjmů doložila darovací smlouvu. Dlužnice u jednání dne 18. 7. 2017 uvedla, že od srpna 2016 je na rodičovské dovolené, dar není a nebude plněn, je ochotna nastoupit do zaměstnání s výdělkem přibližně 13.000 Kč měsíčně. K tomu však insolvenční správce uvedl, že dlužnice ani tak nebude schopna věřitelům uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek. Poté, co dlužnice opětovně písemně požádala o zachování oddlužení plněním splátkového kalendáře, byla soudem poučena o tom, že s ohledem na výši dluhu je nutno plnit do oddlužení od září 2017splátku ve výši nejméně 8.894 Kč měsíčně. Insolvenční správce však soudu sdělil, že po jednání konaném dne 18. 7. 2017 nebylo do oddlužení plněno ničeho. Dlužnice vlastní majetek, který může být použit pro uspokojení isir.justi ce.cz

věřitelů a který byl oceněn insolvenčním správcem částkou 320.000 Kč. Soud proto podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. Vzhledem k tomu, že dlužnice je fyzickou osobou, která není podnikatelem, soud podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ rozhodl tak, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný.

3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že rodinný dům, ve kterém bydlí, je jediné, co má, a nemá kam jít. Její měsíční čistý příjem činí 7.333 Kč, do práce nastoupit nemůže, neboť roční dítě nemá kam dát. V oddlužení řádně nesplácela z důvodu, že nastoupila na mateřskou dovolenou, chtěla by dlužnou částku 203.000 Kč doplatit a v oddlužení pokračovat, za pomoci svých příbuzných by splácela měsíčně částku 8.000 Kč až 9.000 Kč. Poukázala na to, že její dluhy činí 950.000 Kč a dům má být prodán za částku 300.000 Kč, a proto jí konkurs nepomůže.

4. Insolvenční správce se k odvolání dlužnice vyjádřil tak, že dlužnici bylo schváleno oddlužení za situace, kdy měl do oddlužení přispívat její bratr na základě darovací smlouvy. Zpočátku tomu tak skutečně bylo, ale pak dar přestal být poskytován. Dne 19. 12. 2016 pak byl uhrazen dar ve výši 5.000 Kč, od té doby žádná platba nepřišla. Dlužnici několikrát upozorňoval, že situace není dobrá a že jí bude zrušeno schválené oddlužení. V současné době dlužnice pobírá pouze rodičovský příspěvek, ze kterého nelze provádět srážky, nikdo z rodiny dlužnice do oddlužení nepřispívá. Částka 8.894 Kč stanovená v září 2017 jako splátka pro úhradu dluhu v oddlužení již v současné době nepostačuje.

5. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

6. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

7. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, že obsahuje způsobilý odvolací důvod podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o. s. ř., přezkoumal napadené usnesení ve výrocích I. a II. (podle obsahu odvolání), jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

16. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 4. 7. 2014, č. j. KSOL 10 INS 1237/2014-A-10 soud rozhodl o úpadku Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

dlužnice, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Viliama Vidoviče a povolil řešení úpadku oddlužením. Ve zprávě ze dne 26. 11. 2014 insolvenční správce uvedl, že dlužnice nemá žádnou vyživovací povinnost, pobírá mzdu ve výši 10.538 Kč měsíčně a má příjem z daru ve výši 4.300 Kč měsíčně. Do insolvenčního řízení byly přihlášeny pohledávky nezajištěných věřitelů celkem ve výši 1.188.449,12 Kč (přihlášky č. P1 až č. P12), uznal pohledávky ve výši 950.275,39 Kč (popřel pohledávky ve výši 238.173,73 Kč), dlužnice pohledávky zcela uznala. Dlužnice je tak ze svých příjmů zaplatit nezajištěným věřitelům alespoň 30,84 % přihlášených a uznaných pohledávek. Usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9. 12. 2014, č. j. KSOL 10 INS 1237/2014-B-5 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátku je dlužnice povinna zaplatit do 31. 1. 2015. Ve zprávě o plnění oddlužení podané dne 13. 5. 2016 insolvenční správce uvedl, že dlužnice neplní podmínky oddlužení, na plnění věřitelům ve výši 30 % dluží částku 12.029 Kč. Ve zprávě o plnění oddlužení podané dne 2. 2. 2017 insolvenční správce uvedl, že v listopadu 2016 (ve 24. měsíci trvání oddlužení) činí míra uspokojení věřitelů 8,56 % a očekávaná míra uspokojení věřitelů 21,4 %. Dne 17. 5. 2017 insolvenční správce podal návrh na zrušení schváleného oddlužení s odůvodněním, že dlužnice dlouhodobě neplní podmínky oddlužení, na plnění věřitelům alespoň ve výši 30 % dluží částku 55.298 Kč a na jeho odměnu částku 3.267 Kč. Poslední srážku z příjmu dlužnice obdržel dne 14. 2. 2017 ve výši 1.732 Kč, dárce dlouhodobě dar neposkytuje. Ve zprávě podané dne 10. 7. 2017 insolvenční správce uvedl, že v květnu 2017 (v 30. měsíci trvání oddlužení) činí míra uspokojení věřitelů 8,67 %, očekávaná míra uspokojení věřitelů 17,35 %. U jednání dne 18. 7. 2017 dlužnice sdělila, že od srpna 2016 je na mateřské dovolené, dárce dar neplní a ani jej nehodlá plnit, je ochotna zajistit výdělek alespoň nějakou brigádou a za rok nastoupit do zaměstnání s výdělkem přibližně 13.000 Kč měsíčně čistého. Ve zprávě ze dne 18. 7. 2017 (podané dne 13. 9. 2017) insolvenční správce sdělil, že k 31. měsíci trvání oddlužení dlužnice dluží na plnění věřitelům částku 65.020,04 Kč a na jeho odměnu částku 5.445 Kč. Z obsahu spisu dále vyplývá, že do soupisu majetkové podstaty byly sepsány nemovitosti dlužnice zapsané na LV č. 610 pro k. ú. Tršice, a to parc. č. 17/1 s budovou (rodinný dům) č. p. 105, parc. č. 17/2 s budovou bez č. p. /č. e. a parc. č. 78, podle insolvenčního správce hodnota těchto nemovitostí činí 320.000 Kč.

9. Odvolací soud doplnil dokazování zprávou insolvenčního správce ze dne 5. 2. 2018 doplněnou podáním ze dne 13. 2. 2018, ze které zjistil, že dlužnice ke dni 31. 1. 2018 zaplatila věřitelům částku 82.593,28 Kč, na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce částku 28.314 Kč. Ke dni 19. 10. 2017 (vydání usnesení o zrušení schváleného oddlužení) činil dluh na plnění věřitelům alespoň ve výši 30 % částku 79.305,20 Kč a dluh insolvenčnímu správci částku 8.712 Kč. Poslední srážku z příjmu dlužnice obdržel dne 14. 2. 2017 ve výši 1.732 Kč, po zrušení schváleného oddlužení žádné plnění do majetkové podstaty neobdržel.

10. Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

11. Podle § 418 odst. 4 IZ, insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

13. Především je třeba uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života. Nelze vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení, nicméně je nutné, aby do budoucna své povinnosti v oddlužení nadále plnil.

14. K tomu odvolací soud poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 (uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 77/2013), ve kterém Nejvyšší soud vyslovil závěr, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení.

15. Ve shora citovaném rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 Nejvyšší soud rovněž uzavřel, že postup podle ustanovení § 415 IZ, to je osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v případě, že hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, je nižší než 30 % jejich pohledávek (při splnění dalších zákonem stanovených podmínek), je možný jen tehdy, nepřijme-li insolvenční soud po uplynutí zákonem předepsané doby splácení rozhodnutí podle ustanovení § 418 IZ (namísto rozhodnutí podle ustanovení § 415 IZ).

17. Na základě shora uvedených skutkových zjištění odvolací soud dospěl k závěru, že dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení, neboť je zřejmé, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Dlužnice naposledy plnila na splátkový kalendář dne 14. 2. 2017, vznikl jí dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 8.712 Kč a na plnění nezajištěným věřitelům ve výši 79.305,20 Kč. Dlužnice má příjem pouze z rodičovského příspěvku ve výši 7.333 Kč, ze kterého však nelze provádět pro oddlužení žádné srážky. Vzhledem k tomu, že dlužnice vlastní nemovitý majetek, který lze v konkursu zpeněžit k uspokojení (byť částečnému) pohledávek jejích věřitelů, není dán důvod pro postup podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ a je nutno rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem. Soud proto správně podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b/ IZ rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem.

18. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení ve výrocích I. a II. podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena nebyla nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 15. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá