2 VSOL 169/2012-A-9
KSOS 13 INS 4007/2012 2 VSOL 169/2012-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Hleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Danuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Prostějov, Mozartova 3813/19, PSČ 796 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 5.3.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2012, č.j. KSOS 13 INS 4007/2012 -A-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2012, č.j. KSOS 13 INS 4007/2012-A-4, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora poznačeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 7 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), dále s poukazem na ust. § 11 odst. 1, § 85 odst. 1, 85a, § 9 odst. 4 a § 105 odst. 1, odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) vyslovil svou místní nepříslušnost (odst. I. výroku) a dále rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému (odst. II. výroku).

V důvodech uvedl, že insolvenčním návrhem dlužnice doručeným Krajskému soudu v Ostravě pobočce v Olomouci dne 20.2.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení, dlužnice insolvenční návrh spojila s návrhem na povolení oddlužení. Soud zjistil, že dlužnice má trvalý pobyt a trvale se zdržuje na adrese Mozartova 3813/19, 796 01 Prostějov. Obecným soudem dlužnice je Okresní soud v Prostějově, tedy pro insolvenční řízení je místně příslušným soudem Krajský soud v Brně. Soud proto postupoval v souladu s ust. § 105 odst. 2 o. s. ř. a vyslovil, že k projednání věci není místně příslušný a po právní moci tohoto usnesení věc postoupí Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž sice potvrdila, že aktuálně bydlí a trvale se zdržuje v místě svého trvalého bydliště (Prostějov, Mozartova 3713/19), nicméně v případě zjištění a povolení oddlužení považuje za vhodnější řešit oddlužení u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, neboť návrh jejího manžela Jana Kvapila je projednáván právě u tohoto posledně uvedeného soudu.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Jak správně uvedl již soud prvního stupně podle ust. § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ust. § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Ustanovení § 85a o.s.ř. dále stanoví, že je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecný soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle ust. § 9 odst. 4 o. s. ř. krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech. Místně příslušným je v insolvenčním řízení tedy krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Konečně podle ust. § 105 odst. 1 o. s. ř. místní příslušnost zkoumá soud před tím, než začne jednat ve věci samé. Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek ustanovení § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

V daném případě dlužnice podala dne 20.2.2012 svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci a z jeho obsahu, včetně všech doložených listin vyplývá, že dlužnice má adresu svého pobytu v Prostějově, ul. Mozartova č.p. 3713/19, kde se také zdržuje, bydlí zde i se svým nynějším manželem, pracuje od 1.12.2009 dosud u zaměstnavatele Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o. se sídlem v Olšanech u Prostějova.

Ze shora citovaného ust. § 85 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu měla v den zahájení řízení své bydliště. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem zdržovat se tam trvale. Přitom obsah pojmu bydliště tak, jak jej užívá občanský soudní řád, není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , kterého užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel a který slouží též k určení adresy pro doručování fyzické osoby (§ 46b písm. a/ o.s.ř.). Bydlištěm fyzické osoby se proto rozumí obec, popřípadě městský obvod, v němž tato osoba bydlí s úmyslem se tam trvale zdržovat. Bydlištěm je zejména místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popřípadě kde pracuje, jestliže tam také bydlí.

V přezkoumávaném případě má dlužnice bydliště v Prostějově, kde se také zdržuje a v okrese Prostějov také pracuje. Je proto zřejmé, že dlužnice se zdržuje s úmyslem trvale se zdržovat (bydlí a pracuje) v okrese Prostějov, kde se i zdržovala a pracovala v době podání svého návrhu (zahájení insolvenčního řízení), tedy v obvodu Okresního soudu v Prostějově, a proto podle ust. § 85 odst. 1, v návaznosti na ust. § 9 odst. 4 o.s.ř. je v dané věci místně i věcně příslušný Krajský soud v Brně, nikoli Krajský soud v Ostravě.

Ze shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost k námitce dlužnice, že u Krajského soudu v Ostravě probíhá řízení o insolvenčním návrhu manžela Jana Kvapila, který rovněž tento návrh spojil s návrhem na oddlužení (sp. zn. KSOS 13 INS 17703 / 2011) odvolací soud dodává, že se jedná o námitku z hlediska místní příslušnosti právně irelevantní a to s ohledem na skutečnost, že v řízení o návrhu jejího manžela (který má stejné bydliště jako dlužnice) již bylo věcně rozhodnuto o jeho úpadku a povoleno oddlužení usnesením ze dne 14.11.2011 (A-7) a pravomocným usnesením ze dne 22.2.2012 (B-4) bylo schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V důsledku těchto meritorních rozhodnutí nelze již otázku místní příslušnosti ve věci jejího manžela řešit.

Nicméně má-li dlužnice za to, že z důvodu vhodnosti (hospodárnosti) tohoto řízení by bylo vhodnější, aby o jejím návrhu rozhodoval Krajský soud v Ostravě, pak má možnost podat v tomto směru u Krajského soudu v Brně, který je v dané věci místně i věcně příslušný (a kterému bude její věc postoupena) návrh na delegaci vhodnou ve smyslu ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. Měla-li dlužnice svou námitkou na mysli rovněž případný požadavek na spojení obou řízení (jejího a manžela), pak v tomto směru je na ní, aby zvážila, zda jsou k tomu splněny všechny předpoklady, a to především, zda všechny její závazky a závazky nynějšího manžela spadají do jejich společného jmění manželů, to je zda všechny vznikly za trvání jejich manželství. Pokud nikoliv pak podmínky pro spojení obou řízení splněny zřejmě nebudou.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ) .

V Olomouci dne 26. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu

.