2 VSOL 168/2013-P2-13
KSOS 39 INS 20855/2012 2 VSOL 168/2013-P2-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Mgr. Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hromůvka 1896, Hranice I-Město, PSČ 753 01, o přihlášce pohledávky věřitele č. 2 Zdeňka Ptáčka, bytem Horní náměstí 583, Olomouc, PSČ 772 00, o odvolání věřitele č. 2 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 39 INS 20855/2012-P2-4 ze dne 23.1.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 39 INS 20855/2012-P2-4 ze dne 23.1.2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 2 Zdeňka Ptáčka ve výši 806.632 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení celkem pohledávku ve výši 806.632 Kč a podáním ze dne 3. 1. 2013 doručeným insolvenčnímu soudu 14.1.2013 vzal tuto přihlášku pohledávky v plném rozsahu zpět. Proto insolvenční soud podle ustanovení § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), vzal toto zpětvzetí na vědomí s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že bere zpět zpětvzetí přihlášky pohledávky v plném rozsahu a že i nadále chce pokračovat v insolvenčním řízení dlužnice. Dále poukazoval na jednání dlužnice, které ho vede k tomu, že hodlá v insolvenčním řízení dále pokračovat. Navrhl, aby insolvenční soud napadené usnesení zrušil a rozhodl, že odvolatel jako věřitel č. 2 dále pokračuje v insolvenčním řízení dlužnice.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 184 IZ, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle ustanovení § 41a odst. 4 o.s.ř., úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených insolvenčním soudem v odůvodnění napadeného rozhodnutí, pokud jde o to, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice své pohledávky v celkové výši 806.632 Kč a podáním doručeným insolvenčnímu soudu 14.1.2013 vzal přihlášku těchto pohledávek v celém rozsahu zpět s tím, že chce, aby jeho účast v insolvenčním řízení dlužnice skončila.

Insolvenční soud tedy zcela správně na základě zpětvzetí přihlášky pohledávky odvolatelem postupoval podle ustanovení § 184 IZ a vzal zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které doručil jak věřiteli, tak dlužníku a insolvenčnímu správci. Pokud jde o obsah podání odvolatele doručeného insolvenčnímu soudu 14.1.2013, pak není pochyb o tom, že tímto podáním mínil dlužník vzít zpět v celém rozsahu své přihlášené pohledávky. Procesní úkon zpětvzetí přihlášky mohl účinně odvolat odvolatel pouze tehdy, pokud by jeho odvolání tohoto úkonu došlo insolvenčnímu soudu nejpozději současně (ve stejný den) s odvolávaným procesním úkonem, jak to vyplývá ze shora citovaného ustanovení 41a odst. 4 o.s.ř. Vzhledem k tomu, že tento procesní úkon byl učiněn až v odvolání proti usnesení, kterým bylo zpětvzetí přihlášky vzato insolvenčním soudem na vědomí, jde o projev zjevně opožděný, k němuž již není možné přihlížet.

Proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; odvolateli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu