2 VSOL 167/2012-A-42
KSBR 38 INS 7575/2010 2 VSOL 167/2012-A-42

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka EU PROFIT s.r.o., se sídlem Jakubské nám. 1, 602 00 Brno, IČ: 27 73 04 33, zastoupeného Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem Jakubské nám. 1, 602 00 Brno, o insolvenčních návrzích věřitelů a) Jaroslava Košičana, Pod Školou 128, 685 01 Bučovice-Černčín, IČ: 75 63 74 72, zastoupeného Mgr. Leonou Žákovou, advokátkou se sídlem Panská 12/14, 602 00 Brno, b) NS MANAGEMENT s.r.o., se sídlem Rebešovická 181/47, 643 00 Brno, IČ: 27 69 78 51, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.12.2011, č.j. KSBR 38 INS 7575/2010-A-36,

takto:

Odvolání s e o d m í t á.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), ustanovil JUDr. Jaroslava Svobodu insolvenčním správcem (výrok II.) a vyslovil další výroky dle ust. § 136 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Označil v něm pouze rozhodnutí, které odvoláním napadá, neuvedl však žádné odvolací důvody. Odvolání v tomto směru nedoplnil ani po té, co jej soud prvního stupně usnesením ze dne 6.2.2012, č.j. KSBR 38 INS 7575/2010-A-38, doručeným dne 8.2.2012, vyzval k jeho doplnění ve lhůtě 7 od doručení tak, že konkrétně uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se svým odvoláním domáhá. Současně byl dlužník poučen, že v případě nedoplnění odvolání ve stanovené lhůtě bude odvolání odmítnuto.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu ( o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Náležitosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně upravuje ust. § 205 o.s.ř. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení musí být v odvolání vedle obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze zdůvodnit jen důvody, které jsou taxativně vyjmenovány v odstavci 2 tohoto ustanovení.

Z ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Napadeným rozhodnutím je usnesení o zjištění úpadku, tedy rozhodnutí ve věci samé. Proto bylo možno odvolání odůvodnit jen některým z důvodů uvedených v ust. § 205 odst. 2 o.s.ř. Dlužník však v podaném odvolání žádný odvolací důvod neuvedl, není tak zřejmé, co konkrétně vytýká rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně, jaké má výhrady proti věcné správnosti rozhodnutí, která skutková zjištění soudu prvního stupně jsou nesprávná či nedostatečná a který právní názor soudu prvního stupně pokládá za nesprávný.

Dlužník nedoplnil své odvolání o řádný odvolací důvod ani přes výzvu soudu prvního stupně ze dne 6.2.2012. S ohledem na to, že neuvedení odvolacího důvodu je v daném případě vadou, která brání dalšímu pokračování odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu