2 VSOL 166/2013-P14-7
KSBR 44 INS 1982/2012 2 VSOL 166/2013-P14-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka FINSTA PLUS ZLÍN, s.r.o., se sídlem Zlín, Pod Šternberkem 306, PSČ 764 03, IČ: 25345397, o přihlášce pohledávky č. 14 věřitele č. 13 Gass Road, spol. s r.o., se sídlem Staré Město, Tovární 823, IČ: 25594346, rozhodl o odvolání věřitele č. 13 proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 1982/2012-P14-2 ze dne 14.1.2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 14 věřitele č. 13 Gass Road, spol. s r.o. ve výši 64.059 Kč (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele č. 13 v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 27.1.2012 bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka a usnesením ze dne 23.2.2012 byl zjištěn jeho úpadek, současně ve výroku VI. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž byli poučeni o tom, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.2.2012 v 11.45 hod. Poslední den třicetidenní lhůty tak připadl na pondělí dne 26.3.2012. Dne 9.1.2013 byla Krajskému soudu v Brně doručena poštou přihláška pohledávky věřitele č. 13 ze dne 2.1.2013, která byla zaevidována u insolvenčního soudu pod č. 14. Přihláška pohledávky věřitele č. 13 byla podána po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek pohledávek v insolvenčním řízení dlužníka, tj. opožděně. Soud proto rozhodl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 13.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 13 odvolání. Uvedl, že dne 19.9.2011 podal u Okresního soudu ve Zlíně žalobu proti dlužníku jako žalovanému, kterou se domáhal zaplacení částky 63.804 Kč s příslušenstvím, dlužník v průběhu tohoto řízení zaplatil na žalovanou pohledávku částku 10.000 Kč a rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně č.j. 19 C 338/2011-23 ze dne 3.8.2012 (pravomocným a vykonatelným dne 19.9.2012) bylo dlužníku uloženo zaplatit mu částku 53.804 Kč s příslušenstvím. Podle jeho názoru byl-li jeho nárok uplatňován v řízení před Okresním soudem ve Zlíně jako soudem obecným v době od podání žaloby do právní moci soudního rozhodnutí (od 19.9.2011 do 19.9.2012), měl insolvenční soud o vydání rozhodnutí o úpadku vyrozumět obecný soud dlužníka. Namítl, že tuto zákonem stanovenou povinnost Krajský soud v Brně evidentně porušil, neboť pokud by vyrozuměl obecný soud dlužníka, musel by Okresní soud ve Zlíně řízení v jeho právní věci přerušit s odkazem na vydané rozhodnutí o úpadku, v důsledku čehož by tak mohl svoji pohledávku přihlásit od insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě, tj. do 26.3.2012. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSBR 44 INS 1982/2012-A-10 ze dne 23.2.2012 byl mj. zjištěn úpadek dlužníka, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a byl ustanoven insolvenční správce (výroky I., II. a IV.), dále věřitelé dlužníka byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Současně byli věřitelé poučeni o náležitostech přihlášky pohledávky a jejich příloh (výrok VI.). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.2.2012 a mimo výroku IV. nabylo právní moci dne 24.2.2012. Toto usnesení bylo doručeno Okresnímu soudu ve Zlíně dne 23.2.2012. Věřitel č. 13 přihláškou ze dne 2.1.2013, podanou na poště dne 8.1.2013 a doručenou Krajskému soudu v Brně dne 9.11.2013, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 64.059 Kč jako vykonatelnou podle rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č.j. 19 C 338/2011-23 ze dne 3.8.2012.

Z výše uvedeného je zřejmé, že věřitelé byli v rozhodnutí o úpadku řádně vyzváni, aby v určené lhůtě podali přihlášky svých pohledávek, a byli řádně poučeni o následcích jejich opožděného podání. Lhůta k podání přihlášky by byla zachována v případě, že by byla nejpozději poslední den lhůty podána u soudu nebo předána orgánu, který má povinnost ji doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Podal-li věřitel č. 13 svou přihlášku pohledávky na poště (orgánu, který má povinnost ji doručit) až dne 8.1.2013, stalo se tak po uplynutí stanovené třicetidenní lhůty. Soud prvního stupně proto rozhodl zcela správně o odmítnutí jeho přihlášky pro opožděnost s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí (§ 185 IZ).

Námitka věřitele, že přihlášenou pohledávku již dříve uplatnil v nalézacím řízení u obecného soudu dlužníka, který měl nalézací řízení přerušit na základě uvědomění insolvenčního soudu o zjištění úpadku dlužníka, a proto by věřitel mohl přihlásit svoji pohledávku včas, je nedůvodná. Insolvenční zákon vychází z předpokladu, že pro informování věřitelů (či jiných osob) v insolvenčním řízení je, s výjimkou případů v zákoně výslovně stanovených, postačující zveřejnění informací (včetně soudních rozhodnutí) v insolvenčním rejstříku. Věřitelé dlužníka nejsou osobami, kterým se zvlášť doručuje oznámení o zahájení insolvenčního řízení nebo rozhodnutí o úpadku. Insolvenční rejstřík je v tomto pojetí veřejně přístupný informační seznam veřejné správy, z jehož obsahu lze objektivně zjistit zahájení insolvenčního řízení řádným návrhem ve vztahu ke konkrétnímu dlužníku v den jeho zahájení a tento systém je současně spolu s úřední deskou insolvenčního soudu prostředkem pro doručování soudních rozhodnutí a zveřejňování údajů soudem (§ 71, § 419, § 420 a § 421 IZ). Doručení rozhodnutí vyhláškou dle ustanovení § 71 IZ je proto účinné, i pokud se věřitel o zveřejnění nedozví. Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud se touto otázkou zabýval ve svém usnesení sp. zn. I. ÚS 2536/08 ze dne 26.1.2009 (dostupném na internetových stránkách Ústavního soudu) a neshledal v takto zákonem stanoveném postupu insolvenčního soudu porušení práva na spravedlivý proces. Přitom není vyloučeno, aby věřitel přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení již od okamžiku jeho zahájení, tedy i před rozhodnutím o úpadku, což vyplývá z ustanovení § 110 IZ a ustanovení § 173 odst. 1 IZ. Běh nalézacího řízení nemá vliv na povinnost takto přihlásit pohledávku, neboť se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, tedy pohledávky dosud nevykonatelné. Insolvenční soud toliko vyrozumí obecný soud dlužníka o vydání rozhodnutí o úpadku (§ 139 odst. 1 písm. e/ IZ), což v dané věci insolvenční soud učinil, ten však již nemá povinnost o rozhodnutí o úpadku informovat účastníky řízení, kteří jím mohou být dotčeni. Důvod, pro který se věřitel nedozvěděl o rozhodnutí o úpadku je nevýznamný, a to zejména proto, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty přípustné (§ 83 IZ). Závěr soudu prvního stupně, že je dán důvod pro postup podle ustanovení § 185 IZ, tj. odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 13 z důvodu její opožděnosti, je tak zcela správný.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodnutí dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu