2 VSOL 165/2012-B-37
KSOS 39 INS 3904/2011 2 VSOL 165/2012-B-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , Javorová 222, 788 13 Vikýřovice, identifikační číslo osoby 43 98 04 57, o zjištění a způsobu řešení úpadku, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.9.2011, č. j. KSOS 39 INS 3904/2011-A-14,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í tak, že JUDr. Dagmar Koláková s e o d vo l á v á z funkce insolvenční správkyně dlužníka Jaromíra anonymizovano ke dni ustanovení nového insolvenčního správce Krajským soudem v Ostravě.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Jaromíra anonymizovano (výrok I.), prohlásil na jeho majetek konkurs (výrok II.), insolvenční správkyní dlužníka ustanovil JUDr. Dagmar Kolákovou (výrok III.) a ve výrocích IV. až VIII. rozhodl dle ust. § 136 odst. 2 písm. c) až g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Proti výroku III. tohoto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že vznáší námitku podjatosti insolvenční správkyně z důvodu, že tato byla právní zástupkyni protistrany v řízení u Krajského soudu v Ostravě-pobočka Olomouc sp. zn. 19 ECm

6/2010. K právním otázkám se dlužníka dotazovala i jako insolvenční správkyně, působící v řízení sp. zn. KSOS 39 INS 1039/2011, přičemž toto insolvenční řízení nemá s jeho osobou nic společného. Navrhl, aby odvolací soud napadený výrok zrušil a byl ustanoven jiný insolvenční správce.

K podanému odvolání se vyjádřila insolvenční správkyně, která uvedla, že jako advokátka zastupovala v roce 2010 protistranu v civilním řízení proti dlužníkovi o vymáhání peněžité pohledávky. Věc je však pravomocně skončena, když byl vydán elektronicky platební rozkaz, který dne 20.10.2010 nabyl právní moci. Dále sdělila, že ve věci nebyl podán odpor a nekonalo se žádné řízení . Dle správkyně povaha tohoto řízení ani její poměr k protistraně nebo dlužníkovi rozhodně nebyly takové, aby byl dán důvod pochybovat o její nepodjatosti. Správkyně rovněž uvedla, že se na žádné právní otázky dlužníka netázala, jen jako insolvenční správkyně dlužníka SARDOM-HOME s.r.o. (jehož je Jaromír Moudrý jednatelem) v řízení sp. zn. KSOS 39 INS 1039/2011 hovořila s dlužníkem v souvislosti s podáním zprávy o majetkové podstatě dlužníka. Insolvenční správkyně je toho názoru, že u ní nejdou dány důvody pro vyloučení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a z důvodu uvedeného v ust. § 26 IZ, přezkoumal napadené usnesení v rozsahu, ve kterém bylo odvoláním dotčeno, to je ve výroku o ustanovení insolvenčního správce, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Podle ust. § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Z ust. § 24 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 34 IZ, je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 14.9.2011 zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Dagmar Kolákovou. Jak dále odvolací soud z insolvenčního spisu zjistil, dne 10.10.2011 si do insolvenčního řízení přihlásil svou pohledávku za dlužníkem věřitel Petr Žáček, Petrovská 565, 788 13 Vikýřovice, IČ: 66 94 95 64. Pohledávka tohoto věřitele v celkové výši 110.418,-Kč je vykonatelná a byla přisouzena na základě elektronického platebního rozkazu č. j. 19 ECm 6/2010-19. Jedná o řízení vedené proti žalovanému Jaromíru Moudrému, v němž žalobce Petra Žáčka zastupovala advokátka JUDr. Dagmar Koláková. Ostatně tuto skutečnost sama jmenovaná potvrdila ve svém vyjádření k odvolání.

Odvolací soud předně nesdílí názor dlužníka, který podjatost insolvenční správkyně dovozuje ze skutečnosti, že JUDr. Dagmar Koláková jako insolvenční správkyně dlužníka SARDOM-HOME s.r.o se na dlužníka obracela s dotazy v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 1039/2011. V označeném insolvenčním řízení je totiž dlužníkem právnická osoba (SARDOM-HOME s.r.o.), jejímž statutárním zástupcem je právě Jaromír Moudrý. Ten je také v souladu s ust. § 210 odst. 1 a 2 IZ (jedinou) osobou, která je povinna poskytnout insolvenčnímu správci všestrannou součinnost při zjišťování majetkové podstaty.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání se stalo zásadní zodpovězení otázky, zda působení JUDr. Dagmar Kolákové jako advokátky účastníka v jiném řízení vedeném proti dlužníkovi, může vyvolat pochybnost o nepodjatosti jmenované pro její poměr k dlužníkovi. Z ust. § 24 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční zákon zakládá vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení na existenci určitého důvodu vymezeného takovými konkrétně označenými a zjištěnými skutečnostmi, v jejichž světle se jeví správcova nepodjatost pochybnou. V přezkoumávané věci je rozhodné, že JUDr. Dagmar Koláková poskytla jako advokátka právní služby Petru Žáčkovi, který je v insolvenčním řízení přihlášeným věřitelem, a tedy účastníkem řízení ve smyslu ust. § 14 odst. 1 IZ. Podle odvolacího soudu důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenční správkyně zakládá skutečnost, že tato správkyně z titulu funkce advokátky poskytovala věřiteli právní služby na základě smlouvy o poskytování právní pomoci, byť v době před zahájením insolvenčního řízení. Jak Vrchní soud v Olomouci uvedl ve svém usnesení ze dne 12.5.2009, č. j. KSBR 40 INS 1624/2008, 2 VSOL 122/2009-B-41, od jehož závěrů se nemá důvod odchylovat, charakter poskytnuté právní služby, ani četnost poskytnutých právních služeb nejsou významné.

Odvolací soud tak dospěl k závěru, že advokátka JUDr. Dagmar Koláková není ve funkci insolvenční správkyně nepodjatou osobou pro svůj poměr k dlužníkovi. Vzhledem k tomu, že insolvenčního správce ustanovuje insolvenční soud a osobu správce určuje jeho předseda dle ust. § 25 odst. 2 IZ, nezbylo odvolacímu soudu než rozhodnout, že dosavadní insolvenční správkyně se z funkce ve smyslu ust. § 31 odst. 1 IZ odvolává ke dni ustanovení nového insolvenčního správce. Tohoto insolvenčního správce ustanoví soud prvního stupně neprodleně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 25. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu