2 VSOL 148/2012-A-9
KSOS 13 INS 3167/2012 2 VSOL 148/2012-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchlického 639/8, 741 01 Nový Jičín, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 27.2.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.2.2012, č.j. KSOS 13 INS 3167/2012-A-3,

takto:

Usnesení insolvenčního soudu se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen insolvenční soud či soud ) odmítl insolvenční návrh dlužnice.

Na odůvodnění uvedl, že dne 10.2.2012 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, který však neobsahuje tvrzení o rozhodujících skutečnostech, osvědčujících její úpadek (§ 103 odst. 2 IZ). V bodě (06) spojeného návrhu dlužnice tvrdila, že je v úpadku, neboť má více věřitelů, peněžité závazky více než jeden měsíc po splatnosti a některé déle než 3 měsíce po splatnosti s tím, že věřitelé požadují celkem 270.000,-Kč, probíhala exekuce (Redspark Assets Limited) a v současné době probíhá výkon rozhodnutí (Beck International). Dlužnice není schopná své závazky splácet a zastavila platby všem věřitelům. K insolvenčnímu návrhu připojila dlužnice seznam závazků, který není podepsán, proto soud nemohl přihlížet k údajům o splatnosti jednotlivých závazků v tomto seznamu (v němž dlužnice uvedla splatnost rok 2011 ). Bez konkrétního tvrzení o datu splatnosti závazků, o tom, kdy zastavila platby, kterých závazků, o tom, kdy na který ze svých závazků naposledy dlužnice plnila, či o výsledku proti ní vedených exekučních řízení, nelze z obsahu návrhu dovodit, že dlužnice se nachází v úpadku (§ 3 odst. 1 písm. b/, c/ IZ). Z těchto důvodů je insolvenční návrh neprojednatelný, pro tuto vadu nelze v řízení pokračovat, proto soud postupoval podle § 128 odst. 1 IZ a tento návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že závěr o neprojednatelnosti jejího insolvenčního návrhu je nesprávný. Tvrdila, že v seznamu závazků uvedla konkrétní splatnost závazků jak nejlépe dovedla , prodlení se splácením závazků nastalo v průběhu roku 2011 a v odvolání doplnila svá tvrzení o tom, kdy naposledy uhradila splátku na závazek kterému z věřitelů, a připojila podepsaný seznam závazků. Žádala, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že její insolvenční návrh se neodmítá.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba potvrdit.

Podle ust. § 103 odst. 1 IZ, musí insolvenční návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Podává-li insolvenční návrh dlužník, musí v něm podle § 103 odst. 2 IZ uvést k rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící jeho úpadek a označit důkazy, kterých se dovolává. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku (z důvodu insolvence), jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po době splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu insolvenční soud uložil.

Ze znění § 128 odst. 1 IZ vyplývá, že insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Nad rámec zjištění o obsahu insolvenčního návrhu dlužnice, spojeného s návrhem na povolení oddlužení, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, která jsou správná a odpovídají obsahu spisu, z insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení vyplývá, že dlužnice má celkem 10 nezajištěných nevykonatelných závazků (viz jeho bod č. 18) a jeden vykonatelný závazek vůči věřiteli BECK INTERNATIONAL s.r.o., který je předmětem výkonu rozhodnutí v řízení sp. zn. 45 E 676/2011 .

Po posouzení obsahu insolvenčního návrhu se odvolací soud ztotožnil s názorem insolvenčního soudu, že z tohoto návrhu nelze dovodit, že dlužnice má nejméně dva peněžité závazky po dobu déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužnice ke splatnosti svých závazků neuvedla v insolvenčním návrhu nic konkrétního a z jen obecného tvrzení, že pohledávky jsou déle než jeden měsíc po splatnosti a některé déle než 3 měsíce splatnosti , nelze usuzovat, který konkrétní z jejích závazků je skutečně splatný již více než 30 dnů. Z tvrzení o tom, že závazek vůči věřiteli BECK INTERNATIONAL s.r.o. je předmětem vykonávacího řízení, které dle čísla spisové značky bylo zahájeno již v roce 2011, sice vyplývá, že tento závazek musí být déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, avšak takovýto závěr lze učinit pouze ve vztahu k závazku vůči tomuto jedinému věřiteli. Z důvodu chybějících údajů o splatnosti závazků nelze (pouze s výjimkou závazku vůči věřiteli BECK INTERNATIONAL s.r.o.) dovozovat nic o tom, jak dlouho po splatnosti dlužnice své závazky neplní a tedy ani to, zda je neplní déle než 3 měsíce po jejich splatnosti. Návrh neobsahuje ani nic konkrétního o tom, kdy dlužnice na který ze svých závazků naposledy zaplatila jakou částku, takže z něj nelze usuzovat, zda dlužnice zastavila platby podstatné části svých závazků. Stejně tak dlužnice v návrhu netvrdí nic o výsledcích dvou exekučních řízení, které v něm zmiňuje, z nichž již jedno mělo být ukončeno. S výjimkou závěru, že dlužnice má více věřitelů (a kterých), tak z návrhu nelze dovozovat, že má závazky (vůči těmto věřitelům), které jsou již déle než 30 dnů splatné a tyto že neplní déle než 3 měsíce po splatnosti, ani že zastavila platby podstatné části svých závazků, ani že není možno dosáhnut uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek dlužnice výkonem rozhodnutí (§ 3 odst. 1, písm. b/, c/, § 3 odst. 2, písm. a/, b/, c/ IZ). K údajům v seznamu závazků, připojenému k návrhu, přihlížet nelze, protože jej dlužnice nepodepsala (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009, které bylo zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 2/2011 pod číslem 26). Pokud dlužnice připojila podepsaný seznam závazků až k odvolání, pak k takto doplněnému seznamu pro účel posuzování projednatelnosti insolvenčního návrhu již přihlížet nelze, neboť vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit jen do doby, dokud není rozhodnuto o odmítnutí tohoto návrhu podle § 128 odst. 1 IZ (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008-A, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 11/2009).

Odvolací soud ze všech shora uvedených důvodů shodně se soudem prvního stupně hodnotí insolvenční návrh dlužnice jako neprojednatelný, neboť z něj neplynou rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek (§ 103 odst. 2 IZ). Pro tuto vadu nelze v řízení pokračovat, neboť z návrhu se nepodává, k jakým skutečnostem by měl insolvenční soud provádět zjištění a jaké konkrétní skutečnosti by měl z hlediska stavu úpadku dlužnice posuzovat. Proto postupoval insolvenční soud správně, když podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proto odvolací soud toto usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné dovolání, které se podává ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem, (§ 75 IZ) k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 239 odst. 3, § 240 IZ).

V Olomouci dne 26. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu