2 VSOL 139/2011-P11-7
KSOS 13 INS 8967/2009 2 VSOL 139/2011-P11-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Hněvkov 20, 789 01 Zábřeh, identifikační číslo 69 24 10 23, o přihlášce pohledávky věřitele č. 11 ESSOX s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 26 76 46 52, rozhodl o odvolání věřitele č. 11 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.2.2011, č. j. KSOS 13 INS 8967/2009-P11-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č.11 ESSOX s.r.o. se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 11 ESSOX s r.o. (výrok I.) a současně věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 11.12.2009 návrhem věřitele GRATO spol. s r.o. Dne 15.4.2010 soud rozhodl o úpadku a usnesením ze dne 2.6.2010 prohlásil konkurs, který je projednáván jako nepatrný. V usnesení ze dne 15.4.2010 vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, přičemž byli poučeni, že k později podaným přihláškám nebude soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.4.2010 a lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 17.5.2010. Věřitel ESSOX s.r.o. doručil přihlášku pohledávky soudu až 9.2.2011, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Proto postupoval soud dle ust. § 185 zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl a věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání věřitel ESSOX s.r.o. Namítal, že přihlášku pohledávky podal včas, neboť do dnešní doby není dlužník v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ust. § 420 IZ. Označen je totiž pouze datem narození, nikoliv rodným číslem. Dle věřitele by pochybení soudu nemělo jít na vrub věřitele, proto lhůta pro podání přihlášky stále běží. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Podle ust. § 420 odst. 1 IZ, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Podle odstavce 2, je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo. Odstavec 4 stanoví, že údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele GRATO spol. s r.o. dne 11.12.2009. Usnesením ze dne 15.4.2010, č. j. KSOS 13 INS 8967/2009-A-12 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Dagmar Kolákovou. Výrokem III. tohoto usnesení vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.4.2010 a poslední den lhůty pro přihlášení pohledávek připadl na 17.5.2010. Odvolatel podal přihlášku pohledávky prostřednictvím pošty dne 7.2.2011, soudu prvního stupně byla doručena dne 9.2.2011.

Z insolvenčního spisu vedeného v systému ISIR odvolací soud zjistil, že dlužník, který je osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, byl identifikován pouze datem narození a identifikačním číslem. Teprve dne 28.2.2011 soud prvního stupně doplnil rodné číslo dlužníka.

Povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z předpokladu, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří nemají postavení osob, jimž se rozhodnutí o úpadku doručuje zvlášť, vedou ve svých evidencích (zejména o obchodně závazkových vztazích) údaje o fyzických osobách podnikajících podle rodného čísla nebo identifikačního čísla, a mají právo porovnáváním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně takové osoby bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh. Tito věřitelé jsou zcela odkázáni na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost (srovnej závěry Vrchního soudu v Praze formulované v usnesení ze dne 11.11.2010, č. j. MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P26-7).

Insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, které se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), a to i když z obsahu insolvenčního návrhu nevyplývají. V takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních systémech. V posuzované věci si tedy soud prvního stupně měl rodné číslo dlužníka zjistit z úřední povinnosti a měl ho zveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení.

Lze proto uzavřít, že pokud soud prvního stupně zapsal rodné číslo dlužníka do systému ISIR až dne 28.2.2011, tedy v době po vydání napadeného usnesení (21.2.2011), kterým byla přihláška pohledávky odvolatele odmítnuta pro opožděnost, nepočala odvolateli ani běžet lhůta k přihlašování pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele ESSOX . s. r.o. se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 25. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu