2 VSOL 137/2015-P2-16
KSBR 30 INS 1000/2011 2 VSOL 137/2015-P2-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem Úvoz 63, Brno, PSČ 602 00, zastoupené JUDr. Milanem Bedrošem, advokátem se sídlem Pekárenská 330/12, Brno, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky č. P2 věřitele č. 2 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, identifikační číslo 49241257, rozhodl o odvolání Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Břenkova 201/30, Brno, PSČ 613 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 1000/2011-P2-9 ze dne 16.12.2014,

takto:

Odvolání Ivana anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 1000/2011-P2-9 ze dne 16. 12. 2014 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 2 věřitele č. 2 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. ve výši 62.967,57 Kč (výrok I.) a uvědomil věřitele, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast pro přihlášku pohledávky č. 2 v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel č. 2 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. dne 18.3.2011 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku ve výši 140.967,57 Kč. Podáním doručeným soudu dne

5.9.2012 vzal věřitel č. 2 přihlášku pohledávky co do částky 57.000 Kč zpět, usnesením ze dne 17.9.2012 soud vzal na vědomí toto částečné zpětvzetí přihlášky. Podáním doručeným soudu dne 10.4.2013 vzal věřitel č. 2 přihlášku pohledávky částečně zpět co do částky 21.000 Kč, usnesením ze dne 23. 4. 2013 vzal soud toto částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí. Podáním doručeným soudu dne 7.10.2014 vzal věřitel svou přihlášku pohledávky zpět v celé výši. Současně uvedl, že jeho pohledávka byla uhrazena splátkami dle splátkového kalendáře a dále třetí osobou, kterou soud usnesením ze dne 23.10.2014 vyzval, aby ve stanovené lhůtě sdělila, zda bude podávat návrh na vstup do řízení na místo věřitele č. 2. Návrh na vstup do řízení však nebyl podán, a proto soud podle ustanovení § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí. Proti tomuto usnesení podal odvolání Ivan anonymizovano . Uvedl, že vstupuje do řízení na místo věřitele č. 2 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Poukázal na své podání ze dne 2.12.2014, ve kterém sdělil, že bude podávat návrh na vstup do řízení a očekává zprávu, v jaké lhůtě a jakým způsobem má být návrh podán.

Podle § 7 věty před středníkem IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou oprávněnou.

Z obsahu spisu insolvenční soud zjistil, že věřitel č. 2 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice dne 18.3.2011 vykonatelnou pohledávku z titulu smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření ze dne 18.6.2001 v celkové výši 140.967,57 Kč. K přihlášce pohledávky mimo jiné připojil prohlášení ručitele ze dne 18.6.2001, kterým Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Břenkova 201/30, Brno prohlásil, že bere na sebe povinnost uspokojit řádně a včas pohledávku věřitele č. 2 za dlužnicí z titulu této smlouvy. Usnesením č. j. KSBR 30 INS 1000/2011-P2-3 ze dne 17.9.2012 (pravomocným dne 26.10.2012) soud vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 2 věřitele č. 2 ve výši 57.000 Kč. Usnesením č. j. KSBR 30 INS 1000/2011-P2-5 ze dne 23.4.2013 (pravomocným dne 11.5.2013) vzal soud prvního stupně na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 2 ve výši 21.000 Kč. Podáním ze dne 7.10.2014 (doručeným soudu téhož dne) vzal věřitel č. 2 přihlášku pohledávky v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že splátky nad rámec insolvenčního řízení ve výši 114.182,18 Kč mu byly zaslány z účtu vedeného na jméno Silvie Bartáková, pod variabilním symbolem, který je rodným číslem povinného dle exekučního titulu na základě ručitelského závazku Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Břenkova 201/30, Brno. Usnesením č. j. KSBR 30 INS 1000/2011-P2-7 ze dne 23.10.2014 soud vyzval Ivana anonymizovano , aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil insolvenčnímu soudu, zda bude podávat návrh na vstup do řízení za věřitele č. 2, a to v rozsahu, ve kterém plnil za dlužnici, a že ve stanovené lhůtě musí být návrh na vstup do řízení podán insolvenčnímu soudu. Toto usnesení bylo Ivanu Karáskovi doručeno dne 1.12.2014. Podáním ze dne 2.12.2014 (doručeným soudu dne 3.12. 2014) Ivan anonymizovano pouze sdělil, že bude podávat návrh na vstup do insolvenčního řízení za věřitele č. 2 v rozsahu, ve kterém plnil za dlužnici, a očekává zprávu, v jaké lhůtě má být návrh podán a jakým způsobem.

Podle § 184 odst. 1 IZ, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v insolvenčním řízení končí.

Podle § 184 odst. 2 IZ, věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že jí uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou.

Podle § 184 odst. 3 IZ, v případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží.

V dané věci poté, co věřitel č. 2 postupně vzal svoji přihlášku pohledávky zpět, přičemž ve zpětvzetí přihlášky pohledávky ze dne 7. 10. 2014 (kterým vzal přihlášku pohledávky ve zbylé části zcela zpět) sdělil, že částečně byla pohledávka uhrazena z titulu ručitelského závazku Ivana anonymizovano , soud prvního stupně správně podle ustanovení § 184 odst. 3 IZ vyrozuměl Ivana anonymizovano o zpětvzetí přihlášky věřitele č. 2 a poskytl mu lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení na místo věřitele v rozsahu, ve kterém jeho pohledávku uspokojil, a to s poučením, že ve stanovené lhůtě musí být návrh na vstup do řízení podán. Ivan anonymizovano však na tuto výzvu soudu reagoval pouze sdělením, že tento návrh na vstup do řízení bude podávat, avšak ve stanovené lhůtě takto neučinil.

Vzhledem k tomu, že Ivan anonymizovano ve stanovené lhůtě nepodal návrh na vstup do řízení na místo věřitele č. 2, není osobou oprávněnou podat odvolání proti napadenému rozhodnutí (§ 184 odst. 1 IZ), a proto odvolací soud jeho odvolání podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli č. 2, dlužnici, odvolateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu