2 VSOL 137/2011-P28-7
KSOS 13 INS 14315/2010 2 VSOL 137/2011-P28-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Václavov 69, 792 01 Václavov u Bruntálu. IČ: 68 14 78 99, o přihlášce pohledávky věřitele č. 27 (P28) ESSOX s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26 76 46 52, rozhodl o odvolání věřitele č. 27 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.2.2011, č. j. KSOS 13 INS 14315/2010-P28-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 27 (P28) ESSOX s.r.o. (výrok I.) a současně věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že dne 26.11.2010 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dne 10.12.2010 rozhodl soud o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs, který bude projednáván jako nepatrný. V usnesení vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, přičemž byli poučeni, že k později podaným přihláškám nebude soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 10.12.2010 a lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 10.1.2011. Věřitel doručil přihlášku pohledávky až 15.2.2011, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl. Současně věřitele uvědomil, že právní mocí končí jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání věřitel ESSOX s.r.o. Namítal, že přihláška pohledávky byla podána včas, když lhůta pro podání přihlášky stále běží, neboť dlužník není v insolvenčním rejstříku stále označen v souladu s ust. § 420 IZ. Označen je totiž pouze příjmením, nikoliv jménem a toto pochybení soudu nemůže jít na vrub odvolatele. Současně poukázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2011 č. j. 2 VSPH 1013/2010-P8-7. K odvolání předložil také výstup z insolvenčního rejstříku k datu 25.2.2011, ze kterého vyplývá, že k tomuto datu byl dlužník v insolvenčním rejstříku označen svým příjmením, rodným číslem, datem narození, sídlem a identifikačním číslem. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ust. § 420 odst. 1 IZ, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Podle odstavce 2, je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo. Odstavec 4 stanoví, že údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 10.12.2010 č. j. KSOS 13 INS 14315-A-7 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní ustanovil Ing. Ivanu Zálešákovou, na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný a věřitele dlužníka vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky u insolvenčního soudu. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 10.12.2010. Poslední den lhůty pro přihlašování pohledávek připadl na pondělí 10.1.2011. Odvolatel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 14.2.2011.

V posuzované věci nemá odvolatel postavení osoby, jíž se doručuje rozhodnutí o úpadku zvlášť, proto je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Odvolací soud však nesouhlasí s odvolatelem v tom, že neuvedení jména fyzické osoby, za situace, kdy všechny ostatní údaje týkající se fyzické osoby ve smyslu ust. § 420 odst. 1 a odst. 2 IZ jsou v insolvenčním rejstříku uvedeny, způsobuje to, že věřiteli stále běží lhůta pro podání přihlášky pohledávky, respektive že tato lhůta ještě vůbec věřiteli nezačala běžet. Jméno fyzické osoby není takovým údajem, který by sám o sobě, a to na rozdíl od rodného čísla, identifikoval zcela nezaměnitelně konkrétní fyzickou osobu. K tomu, aby bylo možno identifikovat fyzickou osobu, nestačí znát pouze její jméno, nýbrž jsou nutné i další údaje. I bez uvedení jména fyzické osoby lze dlužníka v insolvenčním rejstříku vyhledat podle jeho příjmení, nebo rodného čísla či čísla identifikačního. Z listin, které předložil odvolatel ke své přihlášce pohledávky vyplývá, že věřitel měl k dispozici veškeré osobní údaje týkající se dlužníka, včetně jeho adresy bydliště, rodného čísla, data narození a identifikačního čísla. Byl-li v insolvenčním rejstříku označen dlužník svým příjmením, rodným číslem, datem narození, bydlištěm a identifikačním číslem, mohl věřitel porovnáním těchto uvedených údajů s údaji ve své databázi klientů zjistit, že ohledně dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení. Ve svém odvolání věřitel ostatně ani sám netvrdil, že neuvedení jména mu znemožnilo v nastaveném procesu vnitřního sledování insolvenčního rejstříku zjistit, že ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení. V odvolání pouze obecně uvedl, že došlo k pochybení soudu a že toto pochybení nemůže jít nijak na jeho vrub . Odvolateli je nutno přisvědčit v tom, že k pochybení soudu skutečně došlo, když dlužník nebyl řádně v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ust. § 420 odst. 1 IZ. Podle názoru odvolacího soudu však v tomto konkrétním případě se nejedná o takové pochybení, které by mělo za následek to, že v důsledku neuvedení jména dlužníka v insolvenčním rejstříku věřitel nemohl včas přihlásit svou pohledávku u insolvenčního soudu. Odkaz na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2011 v této věci odvolací soud nepovažuje za případný, když zmiňované rozhodnutí řeší problematiku neuvedení rodného čísla dlužníka a nikoliv neuvedení jeho jména, což podle přesvědčení odvolacího soudu nutno považovat za rozdílné případy.

Podal-li věřitel svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 14.2.2011, stalo se tak po uplynutí 30denní lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, a soud prvního stupně postupoval správně, když rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky a současně také o tom, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil. Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 25. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu