2 VSOL 1359/2016-B-61
KSOS 34 INS 16750/2014 2 VSOL 1359/2016-B-61

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků Lubomíra anonymizovano , anonymizovano , a Věry anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Ostravě, Výškovice, Břustkova 587/27, PSČ 700 30, o schválení konečné zprávy, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.2.2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-45,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) schválil konečnou zprávu insolvenčního správce JUDr. Aleše Vídenského ze dne 21.12.2015 (B-37) tak, že: a) zpeněžení majetkové podstaty celkem 648.111 Kč, b) pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 IZ činí celkem 203.375,51 Kč, z toho: -odměna insolvenčního správce se určuje celkem ve výši 181.894,45 Kč sestávající z odměny (vypočtené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele ve výši 626.629,94 Kč) ve výši 150.325,99 Kč navýšené o 21% DPH ve výši 31.568,46 Kč, -hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 222,73 Kč, -náklady spojené s udržováním a správou podstaty celkem ve výši 21.258,33 Kč, c) částka určená k uspokojení nezajištěných věřitelů činí 404.735,49 Kč. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Učinili tak v podání, doručeném insolvenčnímu soudu dne 7.3.2016, v němž v záhlaví označili jednací číslo KSOS 34 INS 16750/2014-B-45. Uvedli v něm pouze, že tento dokument Krajského soudu v Ostravě v jejich věci obdrželi dne 4.3.2016 a v řádném termínu podávají proti němu otpor . K výzvě soudu ze dne 14.3.2016 o odstranění vad podaného odvolání dlužníci v podání doručeném insolvenčnímu soudu dne 8.4.2016 uvedli stejné číslo jednací a zopakovali své výhrady vůči insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů. Tvrdili, že insolvenční soud, insolvenčního správce i exekutora žádali o odklad dražby, v tom však nebylo nic uděláno a majetek dlužníka, který nic nedluží, byl prodán.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud se po zjištění, že odvolání bylo podáno včas, zabýval tím, zda bylo podáno oprávněnými osobami.

Podle § 304 odst. 1 IZ, insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené.

Dle § 304 odst. 2 IZ o konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření.

Z ustanovení § 304 odst. 3 IZ vyplývá, že k projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru.

Podle § 304 odst. 4 písm. a) IZ na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne, zda schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné.

Dle § 304 odst. 5 IZ nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání.

Z ustanovení § 304 odst. 6 IZ rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční správce podáním ze dne 21.12.2015 předložil insolvenčnímu soudu konečnou zprávu, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 1.2.2016. Účastníci řízení byli uvědoměni o tom, že do patnácti dnů od zveřejnění vyhlášky ze dne 27.1.2016 mohou proti konečné zprávě podávat námitky. Námitky proti konečné zprávě nebyly podány.

Proti usnesení, kterým insolvenční soud schválí konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce je sice usnesením, proti kterému je odvolání přípustné. Možnost podat proti usnesení o schválení konečné zprávy odvolání je však insolvenčním zákonem omezena tak, že odvolání proti němu mohou podat insolvenční správce, věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, tj. pouze za předpokladu, že podali proti konečné zprávě včasné námitky, kterým soud nevyhověl (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 3. 2015, č. j. KSOS 22 INS 6970/2009, 2 VSOL 1010/2014-B-123).

V přezkoumávané věci však dlužníci jako účastníci insolvenčního řízení i přes řádné poučení o možnosti podat proti konečné zprávě námitky, námitky nepodali, a proto nejsou osobami oprávněnými k podání odvolání proti usnesení, kterým insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejněnou konečnou zprávu schválil.

Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání dlužníků odmítl jako odvolání podané neoprávněnými osobami.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu