2 VSOL 1358/2016-B-59
KSOS 34 INS 16750/2014 2 VSOL 1358/2016-B-59

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků Lubomíra anonymizovano , anonymizovano , a Věry anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Ostravě, Výškovice, Břustkova 587/27, PSČ 700 30, o určení odměny zástupce věřitelů, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.1.2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-39,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) určil odměnu zástupce věřitelů Ing. Tomáše Kosy ve výši celkem 5.000 Kč. V důvodech tohoto usnesení uvedl, že o odměně zástupce věřitelů rozhodl podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti tak, aby celková výše odměny všech členů a náhradníků věřitelského výboru byla nejvýše 5% odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Nesouhlasili s odměnou, kterou by měl obdržet Ing. Tomáš Kosa. Uvedli, že na jmenovaného je podáno isir.justi ce.cz trestní oznámení, které do dnešního dne nebylo vyřešeno. Dále namítali, že dlužník již v průběhu řízení zdůraznil, že vystupuje z insolvence, a to ze závažného důvodu, když dluh není jeho, ale dlužnice a zákon mu toto umožňuje. Konečně tvrdili, že mezi výrokem a odůvodněním usnesení je nesoulad.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnými osobami a včas, se dále zabýval tím, zda lze odvolání věcně projednat. Dospěl k závěru, že v posuzované věci tomu tak není.

Pro úvahy odvolacího soudu jsou podstatné následující skutečnosti, které vyplývají z obsahu insolvenčního spisu a které nebyly dlužníky zpochybněny. Po rozhodnutí insolvenčního soudu o odměně zástupce věřitelů ve výši 5.000 Kč oznámil Ing. Tomáš Kosa, že se odměny vzdává a částku ve výši 5.000 Kč nepřijímá. Učinil tak v podání ze dne 29.1.2016. Toto podání si insolvenční soud vyhodnotil jako odvolání zástupce věřitelů proti usnesení ze dne 27.1.2016 a usnesením ze dne 15.2.2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-44, usnesení o určení odměny zástupce věřitelů zrušil. K odvolání dlužníků, doručeném insolvenčnímu soudu dne 7.3.2016, odvolací soud usnesení ze dne 15.2.2016 změnil tak, že zástupci věřitelů Ing. Tomáši Kosovi se odměna zástupce věřitelů nepřiznává. Znamená to, že v daném insolvenčním řízení není zástupci věřitelů přiznána žádná odměna.

Za popsaného stavu věci je zřejmé, že ani změna či odklizení odvoláním napadeného výroku usnesení insolvenčního soudu ze dne 27.1.2016, kterým byla odměna zástupce věřitelů Ing. Tomáše Kosy určena ve výši 5.000 Kč, nemůže vést k výsledku příznivějšímu pro odvolatele, neboť v průběhu dalšího insolvenčního řízení bylo rozhodnutí o odměně zástupce věřitelů změněno tak, že zástupci věřitelů se žádná odměna nepřiznává.

Lze tedy uzavřít, že v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí se odvolání dlužníků stalo bezpředmětným. V posuzované věci proto nejsou dány předpoklady pro projednání odvolání a odvolací soud odvolání dlužníků odmítl pro bezpředmětnost podle § 218 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu