2 VSOL 1343/2015-B-63
KSOS 31 INS 6796/2013 2 VSOL 1343/2015-B-63

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Tř. T. G. Masaryka 1120, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 609 52 806, zastoupeného Mgr. Evou Budínovou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, PSČ 738 01, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, se sídlem Na Hradbách 1836/21, 702 00 Ostrava, o návrhu insolvenčního správce ze dne 30.04.2015 na udělení souhlasu insolvenčnímu správci s vynětím majetku z majetkové podstaty dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2015, č.j. KSOS 31 INS 6796/2013-B-42

takto:

Odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2015, č.j. KSOS 31 INS 6796/2013-B-42 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Soud rozhodl, že podle § 227 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a to i jako věřitelský orgán, jehož funkci vykonává, uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Pavlu Kortovi souhlas s vynětím tohoto majetku z majetkové podstaty dlužníka:

a) nemovitosti

-parcela č. 2926, zastavěná plocha a nádvoří, s byt. domem č.p. 1120, vše zapsáno na LV č. 3 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu isir.justi ce.cz pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek -Místek, katastrální území Frýdek,

-jiný nebytový prostor, č. jednotky 1120/1, v budově byt. domu č.p. 1120, LV 3, na parcele č. 2926, zastavěná plocha a nádvoří a podíl na společných částech domu a pozemku 288/1000, jiný nebytový prostor, č. jednotky 1120/2, v budově byt. domu č.p. 1120, LV 3, na parcele č. 2926, zastavěná plocha a nádvoří a podíl na společných částech domu a pozemku 376/1000, byt, č. jednotky 1120/3, v budově byt. domu č.p. 1120, LV 3, na parcele č. 2926, zastavěná plocha a nádvoří a podíl na společných částech domu a pozemku 336/1000, vše zapsáno na LV č. 7060 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek,

-parcela č. 2923/4, ostatní plocha, zapsáno na LV č. 8544 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek,

-parcela St. 910, zastavěná plocha a nádvoří, s budovou č.p. 939, určenou k bydlení, parcela č. St. 3925, zastavěná plocha a nádvoří, s garáží bez čp/če, parcela č. 555/67, zahrada, vše zapsáno na LV č. 1234 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Zábřeh nad Odrou,

b) movitý majetek

-vozidlo zn. Mini Rover, MK II 1,0, RZ 6T7 8087, -vozidlo zn. Škoda Fabia RZ 3T9 8070, -obvyklé vybavení domácnosti,

c) pohledávky

-nevyplacené mzdy od společnosti S-KEY servis s.r.o. ve výši 140.480 Kč, -nevyplacené nájmy za nemovitost č.p. 1120 na pozemku parc. č. 2926 dle nájemní smlouvy ze dne 1.6.2002 a za nemovitost č.p. 939 na pozemku parc. č. St. 910 dle nájemní smlouvy ze dne 1.8.2007 ve výši 82.500 Kč, -nevyplacený vypořádací podíl společníka ze zrušení účasti ve společnosti S-KEY servis s.r.o. ve výši 1.554.348 Kč.

Proti tomuto usnesení se i přes poučení o nepřípustnosti podání odvolání odvolal dlužník.

S účinností od 1. 1. 2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh byl podán soudu dne 11.3.2013,

s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud se z podnětu odvolání dlužníka zabýval otázkou přípustnosti opravného prostředku a dospěl k závěru, že odvolání proti usnesení není přípustné.

Usnesení, jímž insolvenční soud udělil předchozí souhlas s tím, aby insolvenční správce vyňal z majetkové podstaty věc, která nemůže sloužit k uspokojení věřitelů (§ 227 věty druhá IZ), je opatřením, které insolvenční soud činí coby potřebné k zajištění účelu insolvenčního řízení při výkonu dohlédací činnosti; proti takovému usnesení není odvolání přípustné (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.1.2010 sp. zn. KSHK 42 INS 1063/2008, 29 NSČR 37/2009-B).

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu