2 VSOL 1330/2015-B-16
KSBR 47 INS 13905/2015 2 VSOL 1330/2015-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužnice Viera Balaštíková, nar. 28. 4. 1973, bytem Střední Pustá 745, Dolní Bojanovice, PSČ 696 17, o neschválení oddlužení a prohlášení konkurzu na majetek dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. listopadu 2015, č.j. KSBR 47 INS 13905/2015-B-6

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. listopadu 2015, č.j. KSBR 47 INS 13905/2015-B-6 se m ě n í tak, že oddlužení dlužnice Viery Balaštíkové se s c h v a l u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením označeným v záhlaví rozhodnutí rozhodl, že oddlužení dlužnice Viery Balaštíkové se neschvaluje (odstavec I. výroku), že úpadek dlužnice bude řešen konkursem (odstavec II. výroku) a že konkurs bude veden jako nepatrný (odstavec III. výroku). V důvodech rozhodnutí uvedl, že v dané insolvenční věci jsou naplněny všechny zákonné předpoklady pro neschválení oddlužení, neboť dlužnice za svých současných příjmů není schopna splnit hranici plnění nezajištěným věřitelů minimálně ve výši 30 % přihlášených nezajištěných pohledávek za pět let i přesto, že na tuto skutečnost byla dlužnice upozorněna, a byla poučena o následcích, které nastanou, pokud své příjmy nenavýší.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že se změnily její poměry, neboť již není nezaměstnaná, nýbrž od 1.10.2015 uzavřela pracovní smlouvu na práci uklízečky a je schopna navýšit i dar. Upozornila na skutečnost, že je zcela nemajetná, proto konkurs by k uspokojení pohledávek věřitelů nepřispěl a prosila soud, aby zohlednil její snahu zajistit si pro oddlužení dostatečný příjem.

Při odvolacím jednání dlužnice doplnila listiny o pracovní smlouvu ze dne 30.9.2015, výplatní lístky 10 a 11/15 a darovací smlouvu ze dne a přislíbila, že se bude snažit podmínky oddlužení plnit.

Insolvenční správkyně navrhla zrušení rozhodnutí o prohlášení konkursu a schválení oddlužení, pokud příjem dlužnice bude cca 8.700 Kč měsíčně a bude poskytován dar minimálně 5.746 Kč měsíčně.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení byl insolvenčnímu soudu podán dne 27. 5. 2015, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilé odvolací důvody, které lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. f) o.s.ř.-dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny (§ 205a) a g) o.s.ř.-rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci, o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a poté dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnosti.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývají tyto skutečnosti:

-dlužnice podala dne 27. 5. 2015 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu uvedla, že je nepodnikající fyzickou osobou, že má 7 věřitelů s 11 pohledávkami, všechny nezajištěné, 2 nevykonatelné, 9 vykonatelných, ve výši celkem 650.772 Kč, všechny více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužnice je v evidenci ÚP a bude mít příjem z darovací smlouvy od paní Jany Balaštíkové měsíčně 4.246 Kč. Usnesením ze dne 15. 7. 2015 č. j. KSBR 47 INS 13905/2015-A-9 podepsaný soud rozhodl o úpadku dlužnice a povolil oddlužení dlužnice, v těchto výrocích nabylo rozhodnutí soudu právní moci dne 15. 7. 2015. -insolvenční správkyně nedoporučila schválení oddlužení formou plnění splátkového kalendáře ani formou zpeněžení majetkové podstaty, jelikož nejsou splněny všechny zákonné předpoklady. Výše přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů činí částku 909.030,22 Kč, z toho 30 % z celkové výše pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů do insolvenčního řízení činí částku 272.709,22 Kč. Dlužnice bude schopna za dobu 5 let uspokojit věřitele, kteří přihlásili své nezajištěné pohledávky pouze ve výši 189.420 Kč, což odpovídá 20,84 % přihlášených pohledávek, které nejsou zajištěny majetkem dlužníka. Příjmy dlužnice tak nezabezpečují, že nezajištění věřitelé budou uspokojeni za dobu 5 let ve výši minimálně 30 % svých přihlášených pohledávek. V rámci schůze věřitelů insolvenční správkyně doplnila, že dlužnice uhradila zálohy na odměnu správce.

Z k důkazu listin čtených v odvolacím řízení odvolací soud zjistil: -ze zprávy insolvenčního správce o stavu řízení ze dne 15.1.2016, že dlužnice poskytla správkyni součinnost v místě bydliště, je rozvedená, má jednu vyživovací povinnost k nezl. dítěti, krom běžného vybavení domácnosti nevlastní ničeho. Dlužnice je nyní zaměstnaná u fy Gašparec spol. s r.o., kde má příjem cca 8.700 Kč a bude jí poskytován dar 5.746 Kč měsíčně. Při takovém příjmu bude dlužnice schopna uhradit 35,36% přihlášených nezajištěných pohledávek. Zaměstnavatel dosud srážky na účet podstaty neposílal.

-z pracovní smlouvy ze dne 30.9.2015 uzavřené mezi dlužnicí a zaměstnavatelem Gašparec spol. s r.o. a z mzdového výměru ze dne 30.9.2015, že pracovní poměr byl uzavřen se dnem nástupu do práce 1.10.2015 na dobu určitou do 30.4.2016 s 3 měsíční zkušební dobou pro práce uklízečky s hodinovou mzdou 55 Kč hrubého; při stanovení mzdy bylo přihlédnuto k veškerým příplatkům, tj. práce přesčas, o sobotách a nedělích.

-z darovací smlouvy ze dne 20.1.2016 uzavřené mezi dárcem Silvií Veselou a dlužnicí, že dárce se zavazuje dlužnici darovat měsíčně částku 1.500 Kč po dobu oddlužení.

-výplatního lístku 10/15 se zjišťuje, že dlužnice dosáhla v říjnu 2015 hrubého příjmu 10.753 Kč, čistého 9.132 Kč, k výplatě bylo určeno 0 Kč.

-výplatního lístku 11/15 se zjišťuje, že dlužnice dosáhla v listopadu 2015 hrubého 9.532 Kč, čistého 8.300 Kč, k výplatě bylo určeno 0 Kč. K výplatním lístkům dlužnice uvedla, že mzda jí za oba měsíce byla vyplacena. K pracovní smlouvě uvedla, že v zaměstnání je s ní zaměstnavatel spokojen a očekává, že s ní bude pracovní poměr prodloužen i po dobu roku 2016.

Soud prvního stupně shledal, že je dán důvod pro zrušení oddlužení proto, že dlužnice ze svých příjmů není schopna splnit hranici plnění nezajištěným věřitelů minimálně ve výši 30 % přihlášených nezajištěných pohledávek za pět let. Oproti stavu zjištěnému krajským soudem došlo k zásadním změnám, neboť dlužnice nastoupila do zaměstnání, zajistila i navýšení peněžitého důchodu, čímž osvědčila příjem dostačující k uspokojení minimálně 30 % přihlášených nezajištěných pohledávek za dobu oddlužení.

Z uvedeného vyplývá, že předpoklad splnění oddlužení je nyní dán a z těchto důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že oddlužení dlužnice se schvaluje. Insolvenční soud rozhodne o podmínkách schváleného oddlužení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu