2 VSOL 133/2011-A-15
KSOS 39 INS 243/2011 2 VSOL 133/2011-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Tavičská 728/42, 703 00 Ostrava-Vítkovice, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.2.2011, č.j. KSOS 39 INS 243/2011-A-6, takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se n e o d m í t á.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka. V důvodech usnesení uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 7.1.2011 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh obsahoval vady spočívající v nedostatku příloh, byl dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o seznam závazků. Dlužník na výzvu nereagoval, proto soud prvního stupně postupoval dle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm uvedl, že na výzvu soudu nereagoval, neboť své věřitele řádně uvedl a přesně označil. Dále v odvolání doplnil své stanovisko k některým závazkům. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 a § 221a o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ust. § 104 odst. 3 IZ je dlužník v seznamu závazků povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodů nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Dle odst. 4 věty třetí musí dlužník předložené seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitostí, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 6.1.2011 domáhá rozhodnutí o úpadku a jako způsob oddlužení navrhuje plnění splátkového kalendáře. V návrhu tvrdil, že má více věřitelů, u kterých má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. K návrhu dlužník připojil seznam závazků, v němž označil své věřitele (názvem, sídlem, identifikačním číslem), uvedl právní důvod jednotlivých závazků a jejich současnou výši. Dále konstatoval, že závazky jsou uvedeny tak, jak je dovedl co nejpřesněji určit, seznam podepsal a výslovně prohlásil, že je správný a úplný.

Usnesením ze dne 13.1.2011 (A-3) byl dlužník vyzván, aby doplnil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že doloží seznam závazků, ve kterém řádně označí všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky. V seznamu stručně uvede, který ze závazků popírá co do důvodů a nebo co do výše a proč, odděleně uvede věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří proti němu toto právo uplatňují. Seznam dlužník podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný, v seznamu se dlužník dále výslovně vyjádří k jednotlivým závazkům, zda pocházejí z podnikatelské činnosti.

Předně je nutno uvést, že z odůvodnění napadeného usnesení není zcela zřejmé, jaké konkrétní vady soud prvního stupně vytýká dlužníkem předloženému seznamu závazků. Pokud by odvolací soud vyšel z obsahu výzvy k odstranění vad návrhu, na kterou se odůvodnění usnesení o odmítnutí návrhu odvolává, pak lze přisvědčit dlužníkovi, že své věřitele v seznamu uvedl vyčerpávajícím způsobem, pročež v tomto směru nebyla výzva namístě. Odvolací soud se dále neztotožňuje ani s (ač výslovně nevyjádřeným) názorem soudu prvního stupně, že dlužník insolvenční návrh řádně nedoplnil, pokud v seznamu závazků neuvedl, které ze závazků popírá co do důvodu nebo co do výše a proč, a neoznačil věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří proti němu toto právo uplatňují. Jazykovým výkladem ust. § 104 odst. 3 IZ lze totiž dospět k závěru, že dlužník má povinnost uvést tyto skutečnosti pouze tehdy, když pohledávky svých věřitelů-či některou z nich-popírá. V případě, kdy dlužník nepopírá žádnou z evidovaných pohledávek a nemá žádného odděleného věřitele, nevyplývá z ust. § 104 odst. 3 IZ povinnost uvést v seznamu závazků i negativní vymezení těchto skutečností. Proto je třeba dlužníkovi přisvědčit v tom, že jeho seznam závazků je řádný a úplný. Usnesení soudu prvního stupně ze dne 13.1.2011 (A-3), kterým by dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o seznam závazků, považuje odvolací soud za nadbytečné.

Na základě uvedeného dospívá odvolací soud k závěru, že dlužníkem předložený seznam závazků obsahuje náležitosti dané ust. § 104 odst. 3 a 4 IZ. Soud prvního stupně tedy nepostupoval správně, pokud insolvenční návrh pro vady příloh dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 31. května 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu