2 VSOL 1318/2015-A-12
KSOL 16 INS 23349/2015 2 VSOL 1318/2015-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , IČO 67814930, bytem Olomouc, I. P. Pavlova 435/31, PSČ 779 00, zastoupeného Mgr. Štěpánem Poulíkem, advokátem, se sídlem Praha 10, Říčanská 1984/5, PSČ 101 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 25. 9. 2015, č. j. KSOL 16 INS 23349/2015-A-4

tak to:

Řízení o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 25. 9. 2015, č. j. KSOL 16 INS 23349/2015-A-4, se z ast avu je .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ), odmítl s odkazem na ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), insolvenční návrh dlužníka, neboť tento neobsahoval všechny náležitosti a pro tento nedostatek nebylo možné v insolvenčním řízení pokračovat.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které vzal následně podáním ze dne 18. 11. 2015 (č. d. A-8) v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Odvolací soud po zjištění, že dlužník vzal podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, postupoval dle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e\ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 8. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu