2 VSOL 1302/2015-A-11
KSOL 10 INS 24606/2015 2 VSOL 1302/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka-manželů: 1) Alena anonymizovano , anonymizovano , Politických vězňů 564/15, 779 00 Olomouc, 2) Václav anonymizovano , anonymizovano , Politických vězňů 564/15, 779 00 Olomouc, o insolvenčním návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 6. listopadu 2015, č. j. KSOL 10 INS 24606/2015-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 6. listopadu 2015, č. j. KSOL 10 INS 24606/2015-A-6 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným usnesením odmítl podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že seznam majetku, který je zákonem vyžadovanou přílohou insolvenčního návrhu, neobsahoval stanovené náležitosti, jejichž nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu doplněn.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, napadl je v celém rozsahu a namítal, že po výzvě soudu doložil osobně dne 23.10.2015 na podatelně soudu veškeré požadované doklady, pracovník podatelny doklady označil jako svazek listin, což dlužník považoval za pochybení; naznačoval, že v důsledku toho došlo ke ztrátě dokumentů nikoli jeho vinou. Z těchto důvodů dlužník navrhl, aby odvolací soud insolvenční návrh potvrdil a zamítl vydané usnesení . isir.justi ce.cz

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (1.10.2015) je třeba danou věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, dlužník v seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník toto řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci učinil soud prvního stupně správná zjištění a skutkový stav také správně právně posoudil. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je rozhodné, že dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení nepřipojil povinnou přílohu, tedy správný a úplný seznam svých závazků a seznam majetku splňující zákonné náležitosti. Proto soud prvního stupně postupoval správně, pokud dlužníka usnesením vyzval k doplnění insolvenčního návrhu tak, aby předložil seznam závazků opatřený prohlášením o jeho úplnosti a správnosti včetně uvedení, které ze závazků dlužníků jsou zajištěné a které nezajištěné, doložit příjmy 1) dlužníka za období srpen 2015, dohodu o provedení práce 2) dlužníka, příjmy 2) dlužníka vyplývající z dohody o provedení práce a listiny prokazující výši sociálních dávek 2) dlužníka včetně příslušného rozhodnutí, jímž byly tyto sociální dávky přiznány, a doložil také seznam majetku, který opatří prohlášením o jeho úplnosti a správnosti a odstraní rozpor v seznamu majetku uvedením nemovitého majetku v souladu se zápisem v katastru nemovitostí, uvede seznam vyživovaných osob a prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů.

Dlužník na výzvu reagoval a doložil soudu řádný seznam závazků. K seznamu svého majetku, však dlužník doložil pouze prohlášení o tom, že kopie LV, které jsou v katastru nemovitostí, jsou jejich majetkem a příslušný výpis z katastru nemovitostí; seznam majetku nebyl opatřen prohlášením o jeho úplnosti a správnosti.

K insolvenčním zákonem předepsaným přílohám patří v případě dlužnického insolvenčního návrhu seznamy dle § 104 odst. 1 písm. a) až c) IZ a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek dle § 104 odst. 1 písm. d) IZ. Ohledně věřitelského insolvenčního návrhu je předepsanou přílohou přihláška pohledávek insolvenčního navrhovatele (§ 105 IZ). Dlužník-insolvenční navrhovatel přitom musí vyhovět podmínkám § 104 odst. 2 až 4 IZ, pokud mají být seznamy dle § 104 odst. 1 písm. a) až c) IZ bezvadné; těmito seznamy jsou: seznam majetku, tedy seznam majetku dlužníka včetně pohledávek s uvedením dlužníků (roz. dlužníků dlužníka)-srov. § 104 odst. 1 písm. a) IZ, seznam závazků, tedy seznam závazků dlužníka s uvedením věřitelů-srov. § 104 odst. 1 písm. b) IZ a seznam zaměstnanců dlužníka. Seznamy musejí být podepsány dlužníkem a musí obsahovat výslovné prohlášení dlužníka, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 věta druhá IZ). Pokud tyto požadavky seznamy nesplňují, nebyla povinnost dlužníka-insolvenčního navrhovatele předložit seznamy spolu s insolvenčním návrhem splněna.

Z popsaného stavu věci nelze dospět k jinému závěru, než jaký učinil soud prvního stupně, tedy že dlužník v rozporu s ustanovením § 104 IZ nepřipojil ke svému insolvenčnímu návrhu řádný seznam majetku ani poté, co byl k jejich předložení řádně vyzván soudem prvního stupně a dostalo se mu vyčerpávajícího poučení o náležitostech seznamů i o následcích nevyhovění výzvě soudu. Tvrzení o ztrátě listin dlužník nedoložil a není důvodné, neboť do spisu jsou založeny listiny předložené dlužníkem osobně dne 23.10.2015, včetně seznamu závazků. I doplněný seznam majetku ovšem není řádný, neboť nebyl opatřen prohlášením o jeho úplnosti a správnosti. Proto krajský soud správně insolvenční návrh podle

§ 128 odst. 2 IZ odmítl s tím, že po pravomocném skončení tohoto řízení dlužníkovi nic nebrání, aby podal nový řádný insolvenční návrh.

Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady příloh jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 25. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu