2 VSOL 1297/2015-B-58
KSOL 10 INS 13800/2012 2 VSOL 1297/2015-B-58

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČO 65911229, bytem Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, korespondenční adresa Masarykova třída 58, 779 00 Olomouc, o schválení konečné zprávy, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 10. 11. 2015, č. j. KSOL 10 INS 13800/2012-B-53,

tak to:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odův odně ní:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce Mgr. Radima Janouška, zveřejněnou vyhláškou dne 10. 9. 2015 s tím, že příjmy majetkové podstaty činí 301.876 Kč, odměna insolvenčního správce je ve výši 54.450 Kč, hotové výdaje insolvenčního správce činí 555,66 Kč, další pohledávky za majetkovou podstatou představují částku 6.806,25 Kč, insolvenčnímu navrhovateli bude vrácena část zálohy na náklady řízení ve výši 26.426,88 Kč, zajištěnému věřiteli byla vyplacena částka 263.637,21 Kč a pro nezajištěné věřitele pak zbývá 0 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém se ohradil proti postupu insolvenčního správce s tím, že tento nepostupoval dle zákona a odměna mu tak nenáleží.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých

spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Odvolací soud se po zjištění, že odvolání bylo podáno včas, zabýval tím, zda bylo podáno osobou oprávněnou.

Podle § 304 odst. 1 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené.

Dle § 304 odst. 2 IZ o konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření.

Z ustanovení § 304 odst. 3 IZ vyplývá, že k projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru.

Podle § 304 odst. 4 písm. a) IZ na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne, zda schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné.

Dle § 304 odst. 5 IZ nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání.

Z ustanovení § 304 odst. 6 IZ rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční správce podáním ze dne 19. 8. 2015 (č. d. B-51) předložil insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Dne 10. 8. 2015 byla v insolvenčním rejstříku pod č. j. KSOL 10 INS 13800/2012-B- 52 zveřejněna vyhláška o konečné zprávě ze dne 19. 8. 2015, ve které byli účastníci insolvenčního řízení poučeni o tom, že mohou do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku proti ní podat námitky u insolvenčního soudu, a to ve dvou stejnopisech. Námitky proti konečné zprávě nebyly podány.

Proti usnesení, kterým insolvenční soud schválí konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce je sice usnesením, proti kterému je odvolání přípustné. Možnost podat proti usnesení o schválení konečné zprávy odvolání je však insolvenčním zákonem omezena tak, že odvolání proti němu mohou podat insolvenční správce, věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, tj. pouze za předpokladu, že podali proti konečné zprávě včasné námitky, kterým soud nevyhověl (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 3. 2015, č. j. KSOS 22 INS 6970/2009, 2 VSOL 1010/2014-B-123).

V přezkoumávané věci však dlužník jako účastník insolvenčního řízení i přes řádné poučení o možnosti podat proti konečné zprávě námitky, námitky nepodal, a není proto osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení, kterým insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejněnou konečnou zprávu schválil.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání dlužníka odmítl jako odvolání podané osobou neoprávněnou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e\ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu