2 VSOL 1285/2015-A-11
KSBR 26 INS 27242/2015 2 VSOL 1285/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Drahoslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Trenčianských Teplicích, Štvrť SNP 681/82, PSČ 914 51, Slovenská republika, korespondenční adresa: Bílovice 177, PSČ 687 12, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23.11.2015, č. j. KSBR 26 INS 27242/2015-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že insolvenční návrh se neodmítá. Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh. S ohledem na trvalé bydliště dlužníka na území Slovenské republiky insolvenční soud nejprve posuzoval, zda jsou hlavní zájmy dlužníka soustředěny v České republice. Dospěl přitom k závěru, že je dána příslušnost českého soudu k zahájení úpadkového řízení, neboť dlužník je zaměstnán u zaměstnavatele Trekwalder a. s., se sídlem v Ostravě, dále má věřitele se sídlem v České republice a pravděpodobně se zdržuje na korespondenční adrese v České republice. Současně dovodil, že dlužníkem uvedená korespondenční adresa je neurčitá, když poštovní směrovací číslo nepatří městu Bílovec, ale obci Bílovice, která se nachází v okrese Uherské Hradiště. Pokud by se mělo jednat o město Bílovec, to se nachází v okrese Nový Jičín. S poukazem na § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), uzavřel, že insolvenční návrh obsahuje neurčitý údaj o korespondenční adrese dlužníka, která je rovněž rozhodující pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu. Uvedení správné adresy je podstatné i pro orientaci věřitelů, kteří se mohou do insolvenčního řízení přihlásit. Pro tento nedostatek nelze dále v řízení pokračovat a vada návrhu nemůže být odstraněna soudem ani postupem podle § 43 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení doplňuje o správnou korespondenční adresu: Bílovice 177, PSČ 687 12. Vyjádřil přesvědčení, že tímto napravil nedostatky jeho návrhu a insolvenčnímu soudu nic nebrání v pokračování řízení. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení v plném rozsahu zrušil.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c / IZ), a dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle § 103 odst. 1, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje. Dle odstavce 2, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

V dané věci učinil insolvenční soud z insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení ze dne 27.10.2015 správná zjištění. Ve vztahu k obsahu insolvenčního návrhu a jeho obecným náležitostem ve smyslu § 103 odst. 1 IZ je podstatné, že dlužník v insolvenčním návrhu uvedl své bydliště na území Slovenské republiky (Trenčianské Teplice, Štvrť SNP 681/82, PSČ 914 51) a současně označil korespondenční adresu na území České republiky (Bílovec

č. p. 177, PSČ 687 12). Tyto skutečnosti dlužník nezpochybňoval ani ve svém odvolání.

Pro posouzení správnosti (či nesprávnosti) závěrů insolvenčního soudu o neurčitosti insolvenčního návrhu je v dané věci podstatné, že dlužník v insolvenčním návrhu naprosto určitým způsobem vymezil své bydliště na území Slovenské republiky a dále vyplnil údaje o korespondenční adrese v České republice. V tomto ohledu se dopustil nepřesnosti, když namísto obce Bílovice uvedl město Bílovec. V tomto pochybení dlužníka odvolací soud, na rozdíl od insolvenčního soudu, nespatřuje vadu insolvenčního návrhu, pro kterou by nemohlo být pokračováno v insolvenčním řízení. K tomuto závěru vede odvolací soud skutečnost, že z dikce § 103 odst. 1 a 2 IZ, ani § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o. s. ř. neplyne pro navrhovatele řízení povinnost uvést jako podstatnou náležitost podání činěného vůči soudu korespondenční adresu (adresu, na které se zdržuje). Pro úplnost nutno poznamenat, že z obsahu dlužníkem doložených listin prokazujících jeho úpadek jednoznačně vyplývá, že dlužníkovi je doručováno na adresu Bílovice 177, Uherské Hradiště, PSČ 687 12 (viz přípis Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. ze dne 22.7.2015, exekuční příkaz Celního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.1.2015 apod.).

Lze tedy uzavřít, že insolvenční návrh dlužníka netrpí vadami, pro které jej insolvenční soud podle § 128 odst. 1 IZ odmítl. Za této situace odvolací soud napadené usnesení insolvenčního soudu podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu