2 VSOL 127/2013-A-14
KSOS 38 INS 28951/2012 2 VSOL 127/2013-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Blanky anonymizovano , anonymizovano , bytem Valová 154/1, Bílovec, PSČ 743 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 28951/2012-A-9 ze dne 22.1.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl odvolání dlužnice ze dne 4.1.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 28951/2012-A-6 ze dne 12.12.2012.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 12.12.2012 soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání faxovým podáním dne 4.1.2013, tedy po uplynutí lhůty k podání odvolání, neboť napadené usnesení jí bylo doručeno dne 19.12.2012 a posledním dnem lhůty k podání odvolání bylo pondělí dne 3.1.2013. Soud proto odmítl její odvolání podle ustanovení § 208 o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém připustila, že proti rozhodnutí ze dne 12.12.2012 podala odvolání opožděně. Namítla však, že to nebyla její chyba, neboť společnost, která jí vyhotovila návrh na insolvenci, nebyla k zastižení po dobu vánočních svátků až do Nového roku. Navrhla, aby jejímu odvolání bylo vyhověno.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 57 odst. 3 o.s.ř., lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že Krajský soud v Ostravě usnesením č.j. KSOS 38 INS 28951/2012-A-6 ze dne 12.12.2012 uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet specifikovaný ve výroku rozhodnutí. V poučovací části tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení bylo doručeno dlužnici dne 19.12.2012 a dlužnice jej napadla odvoláním ze dne 2.1.2013, a to faxovým podáním doručeným soudu prvního stupně dne 4.1.2013 a doplněným podáním podaným na poště téhož dne.

Na základě shora uvedených zjištění lze přisvědčit správnému závěru soudu prvního stupně, že lhůta pro podání odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uplynula dlužnici v pondělí dne 3.1.2013 a že pokud dlužnice podala své odvolání až dne 4.1.2013, učinila tak jeden den po skončení odvolací lhůty.

Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, odmítl-li odvolání dlužnice ze dne 4.1.2013 pro jeho opožděnost podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu