2 VSOL 1262/2016-P25-7
KSOS 34 INS 11935/2016 2 VSOL 1262/2016-P25-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vsetíně, Jasenická 726, PSČ 755 01, o přihlášce pohledávky č. 25 věřitele č. 23 Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vsetíně, Stará Cesta 1684, PSČ 755 01, identifikační číslo 14589206, rozhodl o odvolání věřitele Tomáše anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.8.2016, č. j. KSOS 34 INS 11935/2016-P25-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 25 věřitele č. 23 Tomáše anonymizovano (bod I. výroku) a vyslovil, že účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (bod II. výroku).

Insolvenční soud dospěl k závěru, že věřitel podal přihlášku pohledávky opožděně. Vyšel přitom ze zjištění, že lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 20.7.2016 a věřitel podal svou přihlášku k poštovní přepravě dne 21.7.2016. Usnesení o úpadku dlužníka a povolení oddlužení ze dne 20.6.2016, kterým byli věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.6.2016. S poukazem na § 173 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení isir.justi ce.cz

(insolvenční zákon, dále jen IZ ) proto insolvenční soud přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Tomáš Skandera (dále jen odvolatel ). Uvedl, že na dlužnici Alenu anonymizovano podal návrh na exekuční řízení, a proto měl za to, že v případě insolvence podává přihlášky exekutor. O podání insolvenčního návrhu se dozvěděl v době své dovolené v Chorvatsku (v termínu od 8.7.2016 do 22.7.2016). Nebylo mu navíc známo, kdy byla insolvence vyhlášena. Z tohoto důvodu došlo k prodlení podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení o jeden den. Podle odvolatele je možné uznat jeho pohledávku, protože dlužnice ji v návrhu na povolení oddlužení sama uznala. Dále argumentoval tím, že dovolenou plánoval dlouhodobě a insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužnice a povolení řešení jejího úpadku oddlužením v době letních dovolených. Požádal, aby mu byl prominut jeden den opožděného podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a napadené usnesení bylo změněno tak, že se jeho pohledávka P25 neodmítá.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V posuzované věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení, i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle § 136 odst. 3 IZ, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním

řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění, na základě kterých dospěl ke správným skutkovým závěrům. Pro posouzení správnosti napadeného usnesení je podstatné, že insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku dlužnice a povolení jejího oddlužení usnesením ze dne 20.6.2016, č. j. KSOS 34 INS 11935/2016-A-7, které obsahovalo výzvu určenou věřitelům dlužnice k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o úpadku (V. výrok usnesení). Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.6.2016 a lhůta určená pro přihlášení pohledávek uplynula dne 20.7.2016. Odvolatel podal svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 21.7.2016 a doručena byla insolvenčnímu soudu dne 22.7.2016. Ostatně odvolatel tyto skutečnosti ani nezpochybňoval.

Na základě uvedených zjištění dospěl odvolací soud shodně s insolvenčním soudem k závěru, že odvolatel podal přihlášku pohledávky opožděně. Tento závěr není způsobilá zpochybnit ani argumentace odvolatele, že přihlášku pohledávky nestihl podat včas, neboť měl za to, že po zahájení exekučního řízení proti dlužnici podává přihlášky pohledávek za věřitele exekutor a že o podání insolvenčního návrhu se odvolatel dozvěděl v době čerpání dovolené v zahraničí. Stejně tak je z pohledu přezkumu správnosti závěrů insolvenčního soudu zcela bez významu námitka, že dlužnice v návrhu na povolení oddlužení jeho pohledávku uznala.

K požadavku odvolatele o prominutí zmeškání jednoho dne ke včasnému podání přihlášky pohledávky odvolací soud uvádí, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty přípustné (§ 83 IZ).

Z výše uvedených zjištění a úvah odvolacího soudu rezultuje závěr, že insolvenční soud rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatele pro opožděnost napadeným usnesením správně. Proto odvolací soud toto usnesení jako věcně správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí

na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci 29. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu