2 VSOL 1262/2015-A-13
KSOL 16 INS 22399/2015 2 VSOL 1262/2015-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hanušovicích, Zábřežská 276, PSČ 788 33, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 5.10.2015, č. j. KSOL 16 INS 22399/2015-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným unesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ), odmítl insolvenční návrh dlužníka. V důvodech svého usnesení uvedl, že dlužník v insolvenčním návrhu řádně vylíčil rozhodné skutečnosti pro osvědčení úpadku, na základě kterých dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužník je v úpadku pro platební neschopnost. K insolvenčnímu návrhu však nepřiložil žádnou zákonem vyžadovanou přílohu. Proto jej insolvenční soud vyzval usnesením ze dne 11.9.2015 k doplnění insolvenčního návrhu. Dlužník insolvenční návrh doplnil tak, že doložil výpis z účetnictví prokazující vlastnictví dlouhodobého majetku, drobného majetku, nezaplacených faktur, pohledávek, dále prohlášení ve znění Na základě vyčíslených pohledávek ke dni 31.12.2014 ve výši 1.765.678,92 Kč bylo odvedeno DPH, které je ve výši 294.279 Kč. Uvedené pohledávky nebyly do dnešního dne uhrazeny. Dále jsou přiloženy žádosti na posečkání platby na daň z přidané hodnoty za měsíce 3/2011, 6/2011 a 8/2011 . Konečně dlužník doložil žádosti o povolení splátek vůči Finančnímu úřadu v Šumperku. Po posouzení těchto listin dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužník nedoložil seznam závazků obsahující všechny náležitosti, když v seznamu závazků nejsou uvedeny závazky vůči věřitelům OKNOSERVIS s. r. o. a PSK průmyslové stavby a konstrukce, a. s., které dlužník uvedl v insolvenčním návrhu, a nevyjádřil se k popření či uznání jednotlivých závazků. Dále nedoložil řádný seznam majetku, když se nevyjádřil k dobytnosti. Nedoložil ani seznam zaměstnanců a listiny prokazující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Proto insolvenční soud insolvenční návrh odmítl dle § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Tvrdil, že jeho insolvenční návrh obsahuje všechny náležitosti a také ve stanovené lhůtě doplnil veškeré zákonem požadované přílohy. Odmítnutí insolvenčního návrhu je proti účelu a smyslu insolvenčního řízení, neboť dlužník je prokazatelně v úpadku a insolvenční soud nyní zákonem požadovanými podklady disponuje. Odmítnutí insolvenčního návrhu je také v rozporu se zásadou hospodárnosti insolvenčního řízení, kdy je pravděpodobné, že po právní moci usnesení o odmítnutí dojde k opětovnému podání insolvenčního návrhu. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 2 IZ, dlužník v seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádři k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník toto řízení (rozhodnutí) označí.

Dle § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle § 104 odst. 4, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci učinil insolvenční soud správná zjištění a skutkový stav také správně právně posoudil. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je rozhodné, že dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu ze dne 3.9.2015 nepřipojil povinné přílohy, tedy seznam závazků, seznam majetku, seznam zaměstnanců a listiny osvědčující jeho úpadek. Proto postupoval insolvenční soud správně, pokud dlužníka usnesením ze dne 11.9.2015 vyzval k doložení seznamu majetku, seznamu závazků, seznamu zaměstnanců a listin prokazujících úpadek. V této souvislosti nutno zdůraznit, že ze strany insolvenčního soudu se dlužníkovi dostalo vyčerpávajícího poučení o náležitostech jednotlivých seznamů i o následcích nesplnění výzvy (odmítnutí insolvenčního návrhu). Na toto usnesení dlužník reagoval předložením listin, které uvedl insolvenční soud v odůvodnění napadeného usnesení na straně druhé, odstavci druhém shora.

Odvolací soud se ztotožňuje s insolvenčním soudem v tom, jaké náležitosti dlužníkem předložený seznam závazků a seznam majetku neobsahoval. Rovněž je zcela nepochybné, že seznam zaměstnanců a řádné listiny prokazující úpadek nebo hrozící úpadek dlužník nedoložil vůbec.

Za této situace nelze dospět k jinému závěru, než jaký učinil insolvenční soud, tedy že dlužník v rozporu s § 104 IZ nepřipojil ke svému insolvenčnímu návrhu řádný seznam závazků, seznam majetku, seznam zaměstnanců a nedoložil listiny prokazující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Insolvenční návrh o tyto požadované listiny nedoplnil ani poté, co byl k jejich předložení řádně vyzván insolvenčním soudem a dostalo se mu správného poučení o náležitostech těchto povinných příloh insolvenčního návrhu i o následcích nevyhovění výzvě insolvenčního soudu.

Na základě výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady příloh jako věcně správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu