2 VSOL 1255/2015-P17-13
KSBR 33 INS 24036/2014 2 VSOL 1255/2015-P17-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Sales Online a. s. v likvidaci, se sídlem v Brně, Masarykova 413/34, PSČ 602 00, identifikační číslo 24832511, o přihlášce pohledávky věřitele č. 17 PPL CZ s. r. o., se sídlem v Říčanech-Jažlovicích, K Borovému 99, PSČ 251 01, identifikační číslo 25194798, PPL CZ s. r. o.-odštěpný závod střední Čechy, se sídlem v Praze 10-Malešicích, U Vozovny 658/8, PSČ 108 00, zastoupeného JUDr. Michalem Stupkou, advokátem, s adresou pro doručování v Praze 5-Smíchově, U Demartinky 1, PSČ 150 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 17 PPL CZ s. r. o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2015, č. j. KSBR 33 INS 24036/2014-P17-2,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 17 PPL CZ s. r. o. ve výši 62.588,85 Kč se n e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 17 věřitele PPL CZ s. r. o. ve výši 62.588,85 Kč a rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Insolvenční soud postupoval podle § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), neboť dovodil splnění isir.justi ce.cz podmínek podle § 188 odst. 2 IZ. Věřitel přes výzvu insolvenční správkyně svou přihlášku pohledávky nedoplnil a pro vady ji nelze přezkoumat. Výzva k opravě přihlášky pohledávky byla věřiteli doručena dne 18.3.2005, lhůta pro doplnění přihlášky uplynula 2. 4. 2015.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel PPL CZ s. r. o. (dále jen odvolatel ). Tvrdil, že přihlášku doplnil v souladu s poučením insolvenční správkyně ve stanovené lhůtě. Doplněnou přihlášku podal u insolvenčního soudu dne 23.3.2015, což dokládá dodejkou ze dne 23.3.2015. Navrhl, aby odvolací soud usnesení insolvenčního soudu zrušil.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1 IZ). Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ).

Podle § 188 odst. 1 IZ, insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Podle odstavce 2, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby jí opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Náležitosti přihlášky pohledávky upravuje insolvenční zákon v § 174 a násl. Podle § 174 odst. 2 IZ musí přihláška pohledávky kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Dále jsou náležitosti přihlášky vymezeny ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Z § 21 odst. 1, písm. e) této vyhlášky vyplývá, že přihláška pohledávky obsahuje mimo jiné bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky. Z § 22 téže vyhlášky se podává, že přílohami přihlášky pohledávky jsou a) listiny dokládající existenci věřitele-právnické osoby, například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky a c) plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci.

Z obsahu přihlášky pohledávky věřitele č. 17 vyplývá, že v insolvenčním řízení dlužníka Sales Online a. s. v likvidaci si odvolatel přihlásil svou pohledávku za dlužníkem v celkové výši 62.588,85 Kč z titulu zasílatelské smlouvy. Insolvenční správkyně Mgr. Karolína Černá vyzvala odvolatele výzvou ze dne 17.3.2015 k doplnění přihlášky o údaje o osobě, která přihlášku podává, případně k doložení plné moci či pověření. K doplnění přihlášky stanovila lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a současně odvolatele poučila o následcích nesplnění výzvy. Výzva byla odvolateli doručena dne 18.3.2015. Tyto skutečnosti ostatně odvolatel ani nezpochybňoval.

Odvolatel založil své odvolací námitky na tvrzení, že přihlášku pohledávky doplnil dne 23.3.2015, tedy ve stanovené lhůtě. V odvolacím řízení doložil kopii dodejky, na které je uvedena adresa Krajského soudu v Brně s poznámkou KSBR 33 INS 24036/2014 a je opatřena podacím razítkem tohoto soudu ze dne 23.3.2015. Na výzvu insolvenčního soudu odvolatel předložil ověřenou kopii originálu dodejky (č. l. 8). V předkládací zprávě ze dne 4.4.2016 insolvenční soud uvedl, že podání odvolatele doručené soudu dne 23.3.2015 bylo založeno ve spise jako kopie přihlášky pohledávky (č. l. 9).

Odvolatel své tvrzení o včasném doplnění přihlášky pohledávky doložil v průběhu odvolacího řízení. Skutečnost, že doplnění přihlášky nebylo součástí svazku přihlášky pohledávky, nelze přičítat k tíži odvolatele, o to více v situaci, kdy s nedoplněním přihlášky pohledávky je spojen tak závažný důsledek, jako je odmítnutí přihlášky pohledávky a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud uzavírá, že přihláška pohledávky odvolatele po řádné výzvě insolvenční správkyně již nevykazuje vady, které by neumožňovaly její přezkum. Jelikož pro odmítnutí přihlášky pohledávky nebyly splněny podmínky stanovené v § 185 IZ, postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o. s. ř. a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 17 PPL CZ s. r. o. se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu