2 VSOL 1244/2014-A-18
KSOL 16 INS 23743/2014 2 VSOL 1244/2014-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka-manželů: 1) Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Sobotín 81, 2) Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Sobotín 81, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 15. října 2014 č.j. KSOL 16 INS 23743/2014-A-7

takto:

Odvolání dlužníka-manželů: 1) Michala Ondráčka a 2) Lenky anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 15. října 2014 č.j. KSOL 16 INS 23743/2014-A-7 se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením uložil dlužníku, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu poté, co učinil závěr, že při důvodném insolvenčním návrhu dlužníka oddlužení nepřichází v úvahu a jako jediný pravděpodobný způsob řešení dlužníkova úpadku se jeví konkurs, neboť zjistil, že není splněna jedna ze základních podmínek pro povolení oddlužení, a to předpokládané uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu vyšším 30 % hodnoty. Výši zálohy stanovil vzhledem k očekávaným výdajům a k nedostatku pohotových finančních prostředků, to umožnilo uhradit náklady vzniklé při zjišťování majetku dlužníka, případně jiných osob, který by též mohl náležet do majetkové podstaty dlužníka, hradit odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, nebude-li možno tyto výdaje zcela uspokojit z majetkové podstaty dlužníka.

Proti usnesení krajského soudu podal (zřejmě) dlužník odvolání, ve kterém nesouhlasil s výší zálohy, tvrdil, že musí zaplatit doplatky za dodávku elektřiny a plynu a žádal, aby odvolací soud nalezl řešení schůdné pro dlužníka. Odvolání ani po výzvě soudu dlužník nepodepsal.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh dlužník podal soudu dne 9.6.2014, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Náležitosti odvolání jsou vymezeny v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., přičemž odvolání musí být mimo jiné podepsáno jednající osobou (§ 42 odst. 4 o.s.ř.). U písemného odvolání se podpisem rozumí vlastnoruční podpis odvolatele a u odvolání učiněného v elektronické podobě se podpisem rozumí uznávaný elektronický podpis.

V projednávané věci bylo soudu prvního stupně doručeno v odvolací lhůtě dne 31.10.2014 proti výše uvedenému usnesení odvolání v písemné formě označené jmény dlužníka-manželů Michala Ondráčka a Lenky anonymizovano bez jejich vlastnoručního podpisu. Soud prvního stupně proto správně v souladu s § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzval dlužníka usnesením ze dne 13. května 2015, č. j. 16 INS 23743/2014-A-14 k odstranění vady odvolání spočívající v nedostatku podpisu odvolání se současným poučením o tom, jak je třeba vadu odvolání odstranit a o následcích pro případ nevyhovění výzvě soudu dle § 43 odst. 2 o.s.ř. Ačkoliv výzva byla dne 23.9.2014 zveřejněna v insolvenčním rejstříku a byla dne 18.5.2015 doručena dlužníku (oběma manželům) zvláštním způsobem, dlužník na tuto výzvu nereagoval a vady odvolání neodstranil.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. a odvolání dlužníka směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 15. října 2014 č.j. KSOL 16 INS 23743/2014-A7 odmítl, neboť dlužník přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil vady odvolání, kterým se zahajuje odvolací řízení a tyto vady brání v pokračování odvolacího řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu