2 VSOL 124/2018-B-33
č. j. KSBR 40 INS 24187/2015 2 VSOL 124/2018-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužnice: Božena anonymizovano , anonymizovano bytem 671 71 Hostěradice 155

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 1. 2018, č. j. KSBR 40 INS 24187/2015-B-28

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 1. 2018, č. j. KSBR 40 INS 24187/2015-B-28 se mění tak, že se dovolací řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) rozhodl o zastavení dovolacího řízení.

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že dlužnice podala u insolvenčního soudu dne 15. 11. 2017 dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 10. 2017, č. j. 2 VSOL 934/2017-B-23 aniž by byla zastoupena advokátem. Z tohoto důvodu byla usnesením ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSBR 40 INS 24187/2015-B-26 vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v dovolacím řízení. Výzva byla dlužnici řádně doručena dne 11. 12. 2017, avšak tato na výzvu insolvenčního soudu nereagovala. Jelikož nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení, upravené v § 241 odst. 1 o. s. ř. nebyl odstraněn ani v dodatečné lhůtě, insolvenční soud v souladu s § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

3. Proti tomuto usnesení podala odvolání dlužnice. Namítala, že nemá peníze, aby se mohla dát advokátem nebo notářem zastoupit. Své oddlužení si chce platit sama a připomněla, že došlo k zvýšení starobního důchodu, který pobírá.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto isir.justi ce.cz -2-KSBR 40 INS 24187/2015

zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k těmto závěrům.

8. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil tento skutkový stav: -usnesením ze dne 16. 12. 2015 (č. d. B-9) schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, -usnesením ze dne 16. 8. 2017 (č. d. B-18) insolvenční soud zamítl návrh dlužnice na určení nižší splátky ve výši 2 000 Kč měsíčně, -proti tomuto usnesení podala dlužnice dne 29. 8. 2017 dovolání (č. d. B-19), -usnesením ze dne 20. 10. 2017 (č. d. B-23) Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání dlužnice tak, že napadené rozhodnutí insolvenčního soudu jako věcně správné potvrdil a toto usnesení bylo dlužnici doručeno do vlastních rukou dne 1. 11. 2017, -dne 15. 11. 2017 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání dlužnice (č. d. B-25), které je dle svého obsahu dovoláním proti rozhodnutí odvolacího soudu, -usnesením ze dne 27. 11. 2017 (č. d. B-26) insolvenční soud vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v dovolacím řízení ohledně dovolání ze dne 15. 11. 2017, usnesení bylo dlužnici doručeno dne 11. 12. 2017, přičemž tato byla poučena o tom, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě doložena, dovolací řízení se zastaví, -dlužnice plnou moc k zastupování v dovolacím řízení nepředložila.

9. Podle § 240 odst. 1 věta první o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

10. Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.

11. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 40 INS 24187/2015

12. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

13. Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

14. Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

15. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

16. Dle odvolacího soudu se v přezkoumávané věci z obsahu insolvenčního spisu nepodává, že by dovolání dlužnice bylo podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn nebo směřovalo proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné, a proto insolvenční soud postupoval správně, pokud dlužnici vyzval k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení uvedené v § 241 o. s. ř.

17. V usnesení ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3534/2007 dospěl Nejvyšší soud k závěru, že z ustanovení § 241 o. s. ř. vyplývá, že dovolatel-pokud nemá právnické vzdělání buď sám, nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná-musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

18. Insolvenční soud dlužnici sice vyzval předložení plné moci k zastupování advokátem v dovolacím řízení s poučením, že nebude-li tato předložena, bude dovolací řízení zastaveno, avšak ve své výzvě opomněl zohlednit požadavek plynoucí z ustanovení § 241odst. 4 o. s. ř. a nevyzval ji, aby prostřednictvím takto zvoleného zástupce podala řádné dovolání.

19. Za této situace, kdy insolvenční soud neučinil vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení dle § 241 odst. 4 o. s. ř. (nevyzval dlužnici k předložené

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 40 INS 24187/2015

dovolání sepsaného jím zvoleným zástupcem), nemohl vydat usnesení, kterým dovolací řízení z důvodu jejího neodstranění dle § 241b odst. 3 o. s. ř. zastavil.

20. Insolvenčnímu soudu lze rovněž vytknout, že v usnesení, kterým dlužnici vyzval k odstranění nedostatku podmínek dovolacího řízení dle § 241 o. s. ř., tuto současně nepoučil o právu požádat o ustanovení zástupce dle § 30 o. s. ř. V této souvislosti odvolací soud připomíná, že vzor o. s. ř. č. 108-usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta (vydaný na základě instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 1. 2. 2002, č. j. 514/2001-Org), který lze za dané procesní situace použít, takové poučení obsahuje.

21. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud změnil napadené rozhodnutí insolvenčního soudu (když není dán důvod pro jeho potvrzení dle § 219 o. s. ř., ani pro zrušení dle § 219a o. s. ř.) tak, že se dovolací řízení nezastavuje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá