2 VSOL 1239/2014-P12-7
KSOS 34 INS 8493/2014 2 VSOL 1239/2014-P12-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Marcela anonymizovano , anonymizovano , IČ: 63709449, Čemenka 18/17, Kravaře, PSČ 747 21, o přihlášce pohledávky P12 věřitele č. 10, o odvolání Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 72080043, Územního pracoviště v Opavě, Masarykova třída 310/2, 746 01 Opava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č. j. KSOS 34 INS 8493/2014-P12-2 ze dne 9. 10. 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 34 INS 8493/2014-P12-2 ze dne 9.10.2014 s e zr u š u j e a věc se vr a c í Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl přihlášku pohledávky P12 věřitele č. 10 Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, IČ: 72080043 (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

Na odůvodnění tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dne 9.7.2014 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení jeho úpadku oddlužením. Ve výroku VI. usnesení o zjištění úpadku byli vyzváni věřitelé, aby své pohledávky přihlásili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno dne 9.7.2014 v 9.03 hod. a lhůta k podání přihlášek tedy uplynula dnem 9.9.2014. Přihláška pohledávky P12 věřitele č. 10 byla insolvenčnímu soudu doručena prostřednictvím datové schránky dne 2.10.2014 a téhož dne byla také věřitelem odeslána. Protože však lhůta pro řádné přihlášení uplynula dnem 9.9.2014, je zřejmé, že přihláška byla podána po uplynutí stanovené lhůty, tedy opožděně. S poukazem na ustanovení § 173 a § 185 insolvenčního zákona soud proto přihlášku pohledávky odmítl.

Toto usnesení napadl věřitel odvoláním. Uvedl, že podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě 5.9.2014 přihlásil v soudem stanovené lhůtě v souladu s ustanovením § 175 insolvenčního zákona pohledávku neurčité výše, kterou odhadl, a to dosud nevyměřenou daňovou povinnost na dani z příjmu fyzických osob ke dni prohlášení konkursu částkou 10.000 Kč, a dosud nevyměřenou daňovou povinnost na dani silniční do data prohlášení konkursu částkou 2.000 Kč. Dne 2.10.2014 před konáním přezkumného jednání doručil datovou zprávou doplnění přihlášky pohledávek, ve kterém upřesnil v souladu s § 192 odst. 4 insolvenčního zákona přihlášenou pohledávku tak, že na základě konkrétně označeného platebního výměru pohledávka činila 585 Kč. Toto podání věřitele sice bylo nazváno přihláška pohledávky, ale dle platného formuláře přihlášky je pohledávka uvedena pod dosud nevyměřenou daňovou povinností na dani z příjmu fyzických osob ke dni prohlášení konkursu. Odvolatel navrhl, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že přihláška věřitele č. 10 se zařazuje do seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 173 odst. 1, věty první a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle odstavce třetího, věty první téhož ustanovení přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Podle ustanovení § 184 odst. 1, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 187 IZ, pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.

Podle ustanovení § 192 odst. 4 IZ, věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka vyplývá správnost skutkových zjištění uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, pokud jde o rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka a řešení jeho úpadku oddlužením, i pokud jde o běh lhůty pro přihlášky pohledávek, která skončila dnem 9.9.2014. Z insolvenčního rejstříku (části P-svazku přihlášek pohledávek odvolatele) dále vyplývá, že věřitel č. 10 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, IČ: 72080043 přihlásil na formuláři přihlášky pohledávky doručeném soudu prvního stupně 5.9.2014 pohledávku ve výši jistiny 10.000 Kč z titulu dosud nevyměřené daňové povinnosti na dani z příjmu fyzických osob ke dni prohlášení konkursu a dále pohledávku z titulu dosud nevyměřené daňové povinnosti na dani silniční do data přihlášení konkursu ve výši 2.000 Kč, celkem tedy na jistině 12.000 Kč jako pohledávky nesplatné, nevykonatelné a nezajištěné (tuto přihlášku pohledávky označil soud prvního stupně jako P 10). Dne 5.9.2014 doručil tentýž věřitel soudu prvního stupně další přihlášku pohledávky, kterou přihlásil do insolvenčního řízení pod poř. č. 1 pohledávku z platebního výměru ze dne 17.2.2014 z titulu daně silniční č.j. 582653/14/3216-24803-804352 ve výši jistiny 1.062 Kč a příslušenství 84 Kč splatnou 5.2.2014 jako pohledávku vykonatelnou, pod poř. č. 2 pohledávku z titulu příslušenství na základě platebního výměru na úrok z prodlení ze 14.7.2014 na dani silniční č.j. 2378685/14/3216-24805-804352 splatnou 8.7.2014 jako pohledávku vykonatelnou a pod poř. č. 3 pohledávku ve výši jistiny 754 Kč na základě platebního výměru ze dne 14.4.2014 daň z nemovitých věcí č.j. 1511720/14/3216-24401-806737 splatnou 2.6.2014 jako pohledávku vykonatelnou (tuto přihlášku pohledávky označil soud prvního stupně jako P 11) . Dále tentýž věřitel doručil soudu prvního stupně dne 2.10.2014 do datové schránky na předepsaném formuláři přihlášku pohledávky, ve které vyčíslil pod pořadovým číslem 1 dosud nevyměřenou daňovou povinnost na dani z příjmu fyzických osob ke dni prohlášení konkursu částkou 0, dále pod pořadovým číslem 2 označil jako identifikaci právního důvodu pohledávky platební výměr ze dne 1.10.2014 na daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání č.j. 2817877/14/3216-24803-804352 ve výši jistiny 585 Kč splatnou 20.8.2014 jako pohledávku vykonatelnou a dále pod poř. č. 3 dosud nevyměřenou daňovou povinnost na dani silniční do data prohlášení konkursu částkou 0 Kč, jako důvod vzniku uvedl neuhrazené daňové povinnosti dlužníka vzniklé na základě platných daňových zákonů a k vykonatelnosti označil výkaz nedoplatků č.j. 2819511/14/3216-25201-806156 ze dne 1.10.2014 pro částku 585 Kč s tím, že celková výše pohledávky činí 585 Kč jako pohledávky peněžité, nepodmíněné a splatné (tuto přihlášku pohledávky označil soud prvního stupně jako P 12).

Z insolvenčního rejstříku dále vyplývá, že přezkumné jednání v tomto insolvenčním řízení proběhlo dne 7.10.2014.

Na základě zjištění učiněných z předloženého svazku přihlášky pohledávky P 12 a z insolvenčního rejstříku, pokud jde o obsah dalších přihlášek pohledávek odvolatele (P10 a P11) odvolací soud uzavírá, že odvolání věřitele je důvodné. Se zřetelem na obsah těchto přihlášek pohledávek je totiž nutno uzavřít, že daň z příjmů fyzických osob ke dni prohlášení konkursu přihlásil odvolatel již přihláškou pohledávky, kterou doručil soudu prvního stupně 5.9.2014, tedy ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku k přihlašování pohledávek věřitelů. Tuto pohledávku přihlásil jako pohledávku nevykonatelnou a nesplatnou částkou 10.000 Kč. Dalším podáním, které doručil soudu prvního stupně 2.10.2014, pak již tuto pohledávku vyčíslil částkou 585 Kč, označil i platební výměr, na základě kterého mu tato pohledávka vznikla, a uvedl splatnost pohledávky dnem 20.8.2014 s tím, že pohledávku přihlašuje jako vykonatelnou. Protože přezkumné jednání v této insolvenční věci proběhlo až dne 7.10.2014, je nutno s ohledem na toto další podání z 2.10.2014, (byť bylo opět učiněno na formuláři přihlášky pohledávky a byť soud prvního stupně je označil novým číslem přihlášky P12), uzavřít, že se jednalo o změnu výše již přihlášené pohledávky a nikoliv o přihlášení pohledávky nové. Nově označil věřitel pouze splatnost a vykonatelnost této pohledávky.

Na základě tohoto hodnocení odvolací soud uzavírá, že nebylo namístě, aby tuto pohledávku z titulu daně z příjmů fyzických osob ve výši 585 Kč označenou soudem prvního stupně jako pohledávku P12 soud prvního stupně odmítl a končil účast věřitele v insolvenčním řízení.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. a pro jinou vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, napadené usnesení zrušil a podle § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Soud prvního stupně se bude zabývat tím, jaké pohledávky odvolatel do insolvenčního řízení přihlásil podáními, která jsou označena soudem jako přihlášky pohledávek P10, P11 a P12, a po vyhodnocení těchto podání vyvodí příslušné procesní závěry ve smyslu shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 25. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu