2 VSOL 1235/2017-B-43
č. j. KSOS 33 INS 23/2012 2 VSOL 1235/2017-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano bytem Ke Studánce1052, 735 14 Orlová-Lutyně

o odvolání insolvenční správkyně: Mgr. Zdeňka Nováková se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava identifikační číslo 66254469

proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 23/2012-B-38

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 23/2012-B-38 se v části výroku II., pokud jím byla schválena odměna insolvenční správkyně ve výši 54 412,50 Kč včetně DPH, ruší a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 23/2012-B-38 se ve zbývající části výroku II., pokud jím byly schváleny hotové výdaje insolvenční správkyně ve výši 10 882,50 Kč potvrzuje.

III. Odvolání insolvenční správkyně proti výroku V. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2017, č. j. KSOS 33 INS 23/2012-B-38 se odmítá.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením rozhodl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) tak, že vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Marie anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Zdeňky Novákové ve výši 54 412,50 Kč a její hotové výdaje ve výši 10 882,50 Kč, obojí vč. DPH s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), Mgr. Zdeňku Novákovou zprostil funkce insolvenční správkyně (výrok III.), osvobodil dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli isir.justi ce.cz -2-KSOS 33 INS 23/2012

učinit s tím, že se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu (výrok IV.) a uložil insolvenční správkyni vyplatit po právní moci tohoto usnesení dlužnici případné deponované srážky (výrok V.).

2. V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud zrekapituloval dosavadní průběh řízení s tím, že o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře rozhodl usnesením ze dne 23. 7. 2012, a to s účinností od měsíce srpna 2012. Dne 29. 8. 2017 insolvenční správkyně podala zprávu o splnění oddlužení dlužníka a předložila vyúčtování své odměny a hotových výdajů. Insolvenční soud přiznal insolvenční správkyni odměnu podle § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen vyhláška ) za období od srpna 2012 do července 2017 (trvání účinků schváleného oddlužení) v částce 54 412,50 Kč včetně DPH. O náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně rozhodl podle § 7 odst. 4 vyhlášky a za stejné období jí přiznal částku 10 882,50 Kč včetně DPH. Insolvenční správkyni nepřiznal vyúčtovanou odměnu za období od měsíce února do července 2012 ve výši 5 445 Kč včetně DPH s odůvodněním, že neshledal nárok insolvenční správkyně důvodným. V této souvislosti vyjádřil názor, že činnost insolvenční správkyně za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení sice vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení (např. zjišťování majetkových poměrů dlužníka, sestavení soupisu majetkové podstaty, příprava přezkumného jednání a s tím související vyhotovení přezkumných listů, popěrná činnost, aktivní účast u soudu apod.), avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře činnost insolvenční správkyně často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, a tím se její počáteční vyšší aktivita kompenzuje. Z obdobného důvodu pak insolvenční správkyni nepřiznal ani požadovanou náhradu hotových výdajů za stejné období ve výši 1 089 Kč včetně DPH. Jelikož dlužnice uhradila více než 30 % nezajištěných pohledávek a podala návrh na osvobození od placení pohledávek, rozhodl insolvenční soud tak, že vzal na vědomí splnění oddlužení, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužnici od placení pohledávek.

3. Proti výroku II. a V. tohoto usnesení podala odvolání zproštěná insolvenční správkyně (dále jen insolvenční správkyně ), která poukázala na skutečnost, že v předepsaném formuláři Zpráva o splnění oddlužení , na němž je povinna své podání učinit, má být v části II. vyčíslena odměna a hotové výdaje insolvenčního správce v době od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení. Nárok insolvenčního správce na odměnu náhradu hotových výdajů za toto období je pak opakovaně potvrzován i v rozhodnutích Krajského soudu v Ostravě a Vrchního soudu v Olomouci. Proto navrhla, aby odvolací soud výrok č. II. napadeného rozhodnutí insolvenčního soudu změnil tak, že určí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně i za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení ve výši 5 445 Kč včetně DPH (odměna) a ve výši 1 089 Kč včetně DPH (hotové výdaje). Dále se pak domáhala zrušení výroku V.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle Rozhodné hmotné právo se podává z článku II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, podle něhož se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 33 INS 23/2012

zachovány. Odvolací soud tudíž věc posoudil podle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

5. Při právním posouzení věci je nutno též vycházet z ustanovení vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (článek II odst. 1 přechodných ustanovení vyhlášky č. 398/2013 Sb.), neboť rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo vydáno dne 3. 2. 2012.

6. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení (o. s. ř.), a není- li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně bylo podáno oprávněnou osobou a včas. V tomto rozsahu tedy odvolací soud přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k těmto závěrům.

8. Z obsahu insolvenčního spisu zjistil odvolací soud tento skutkový stav: -usnesením ze dne 3. 2. 2012 (č. d. A-5) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice Marie Neckářové, povolil její oddlužení a do funkce insolvenční správkyně ustanovil Mgr. Zdeňku Novákovou, -o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 23. 7. 2012 (č. d. B-6), s tím, že splátkový kalendář bude plněn po dobu 60 měsíců, počínaje měsícem srpnem 2012, -usnesením ze dne 4. 9. 2012 (č. d. B-8) udělil insolvenční soud insolvenční správkyni souhlas k vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění zajištěnému věřiteli a současně jí povolil čerpat zálohu na odměnu ve výši 1 392 Kč dle § 1 odst. 2 vyhlášky, -ve zprávě o splnění ze dne 29. 8. 2017 (č. d. B-37) insolvenční správkyně mimo jiné vyúčtovala svoji odměnu, a to: a) za období trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od srpna 2012 do července 2017, ve výši 45 000 Kč (60 měsíců x 750 Kč) a DPH ve výši 9 412,50 Kč, celkem tedy ve výši 54 412,50 Kč, b) za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od února do července 2012, ve výši 4 500 Kč (6 měsíců x 750 Kč) a DPH ve výši 945 Kč, celkem tedy ve výši 5 445 Kč, a hotové výdaje, a to: a) za období trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od srpna 2012 do července 2017, ve výši 9 000 Kč (60 měsíců x 150 Kč) a DPH ve výši 1 882,50 Kč, celkem tedy ve výši 10 882,50 Kč, b) za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od února do července 2012, ve výši 900 Kč (6 měsíců x 150 Kč) a DPH ve výši 189 Kč, celkem tedy ve výši 1 089 Kč,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 33 INS 23/2012

dále uvedla, že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí 34,16 %, dlužnice všechny povinnosti vyplývající z § 412 IZ splnila a připojila rovněž žádost dlužníka o osvobození od placení pohledávek.

9. Podle § 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti (odstavec 3, věta první). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí předpis (odstavec 6).

10. Podle § 3 písm. c) vyhlášky při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.

11. Podle § 1 odst. 2 vyhlášky činí odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli od 0-1 mil. Kč 9 %.

12. Podle § 5 vyhlášky nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

13. Podle § 7 vyhlášky se výše náhrady cestovních nákladů řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4).

14. Odvolací námitky insolvenční správkyně spočívají v nesouhlasu s rozhodnutím insolvenčního soudu o stanovení odměny a náhrady hotových výdajů v tom směru, že insolvenční správkyni nepřiznal odměnu a náhradu hotových výdajů také za období od února do července 2012, tj. za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře.

15. Odvolací soud považuje tyto námitky částečně za opodstatněné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOS 33 INS 23/2012

16. Oba vrchní soudy jako soudy odvolací již několik let sdílejí právní názor, že pokud s odměnou insolvenčního správce a náhradou jeho hotových výdajů za období před schválením oddlužení vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 výslovně nepočítá, a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutné určit odměnu úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v § 5 vyhlášky a správci přiznat náhradu prokázaných účelně vynaložené nákladů. Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 až 3 téže vyhlášky.

17. Tyto závěry vyslovil Vrchní soud v Praze například v rozhodnutí č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSHP 620/2010-B-19 ze dne 25. 8. 2010, č. j. KSUL 69 INS 1368/2010, 2 VSPH 1085/2010-B-19 ze dne 29. 11. 2010, č. j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27 ze dne 19. 5. 2011. Vrchní soud v Olomouci je formuloval například v rozhodnutí č. j. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL 522/2011-B-44 ze dne 23. 11. 2011, č. j. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34 ze dne 9. 9. 2010 a č. j. KSOL 16 INS 7593/2009, 2 VSOL 292/2014-B-60 ze dne 26. 6. 2014.

18. Z aktuální rozhodovací činnosti odvolacího soudu lze poukázat například na rozhodnutí č. j. KSOS 33 INS 14233/2011, 2 VSOL 394/2017-B-27 ze dne 10. 5. 2017, č. j. KSOS 33 INS 11852/2011, 2 VSOL 437/2017-B-23 ze dne 10. 5. 2017, KSOS 33 INS 19568/2011, 2 VSOL 693/2017-B-38 ze dne 27. 7. 2017 nebo č. j. KSOS 33 INS 21866/2011, 2 VSOL 718/2017-B-36 ze dne 15. 8. 2017. V těchto kauzách podrobil odvolací soud svému přezkumu rozhodnutí téhož soudce (projednávajícího u Krajského soudu v Ostravě věci v oddělení 33 INS) o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce a ve svých rozhodnutích zpřístupnil insolvenčnímu soudu svůj neměnný názor na oprávněnost nároku insolvenčního správce na odměnu za činnost vykonávanou před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tento názor je ostatně zastáván napříč všemi senáty insolvenčního úseku Vrchního soudu v Olomouci.

19. Judikatorní závěry vrchních soudů týkající se existence nároku insolvenčního správce na odměnu a náhradu hotových výdajů také za období před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře se následně promítly i do změny právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 313/2007 Sb., jež byla s účinností od 1. 1. 2014 provedena vyhláškou č. 398/2013 Sb., tak, že tyto sporné nároky jsou již upraveny výslovně.

20. Insolvenční soud ve vztahu k činnosti insolvenční správkyně za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nesprávně dovodil, že insolvenční správkyně nárok na odměnu za období od února do července 2012 nemá, neboť tato odměna je kryta paušální částkou stanovenou pro dobu trvání splátkového kalendáře v ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky. Tento názor je však ve zjevném rozporu se shora citovávanými judikatorními závěry a insolvenční soud tudíž pochybil, pokud insolvenční správkyni odměnu za toto období ve výši stanovené podle kritérií obsažených v ustanovení § 5 vyhlášky nepřiznal.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -6-KSOS 33 INS 23/2012

21. Při schvalování výše odměny insolvenční soud rovněž nezohlednil odměnu za zpeněžení předmětu zajištění ve výši 1 392 Kč včetně DPH, jež byla insolvenční správkyni v průběhu insolvenčního řízení na základě rozhodnutí insolvenčního soudu formou zálohy vyplacena.

22. Došlo-li při oddlužení plněním splátkového kalendáře ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, pak je třeba výši odměny insolvenčního správce určit dle § 3 písm. c) vyhlášky a nikoli dle § 3 písm. b) vyhlášky.

23. Ve vztahu k hotovým výdajům uplatněným rovněž za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, které insolvenční správkyně vyúčtovala paušální částkou ve výši 150 Kč měsíčně, odvolací soud uzavírá, že za toto období náleží insolvenční správkyni pouze náhrada skutečně vynaložených hotových výdajů (například cestovních náhrad za cestu na přezkumné jednání) a nikoliv náhrada stanovená paušální částkou. Insolvenční správkyně žádné skutečně vynaložené výdaje nevyúčtovala a za této situace je třeba rozhodnutí insolvenčního soudu o náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně považovat za věcně správné, byť z jiných důvodů, než jsou v jeho odůvodnění uvedeny.

24. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí insolvenčního soudu v části výroku II., pokud jím bylo rozhodnuto o odměně insolvenční správkyně, podle ustanovení § 219a odst. 2 o. s. ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc v tomto rozsahu vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (výrok I). V něm je insolvenční soud právním názorem odvolacího soudu vázán (§ 226 odst. 1 o. s. ř.).

25. Ve zbývající části výroku II., jímž byly schváleny hotové výdaje insolvenční správkyně, odvolací soud rozhodnutí insolvenčního soudu s odkazem na ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil (výrok II.).

26. Výrok V. napadeného rozhodnutí představuje rozhodnutí insolvenčního soudu učiněné v rámci dohlédací činnosti (§ 11 odst. 2 IZ) a není proti němu odvolání přípustné (§ 91 IZ). Z toho důvodu odvolací soud postupoval dle ustanovení § 218 písm. c) o. s. ř. a odvolání insolvenční správkyně proti výroku V. napadeného rozhodnutí odmítl (výrok III.).

Poučení:

Proti výroku I. a III. tohoto rozhodnutí není dovolání přípustné(§ 237 odst. 1 písm. k\, (§ 238 odst. 1 písm. e\ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -7-KSOS 33 INS 23/2012

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá