2 VSOL 1232/2015-P10-7
KSOL 16 INS 12563/2015 2 VSOL 1232/2015-P10-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Štěpána anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 2664/17, 787 01 Šumperk, zastoupeného Mgr. Liborem Sedlaříkem, zmocněncem, bytem Erbenova 8, 787 01 Šumperk, o přihlášce pohledávky č. 10 věřitele č. 10 Společenství pro dům Zahradní 2663/15 a 2664/17, IČO 28617321, se sídlem Zahradní 2664/17, 787 01 Šumperk, zastoupeného Mgr. Janem Nedomou, advokátem, se sídlem 788 03 Nový Malín 426, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 10. 9. 2015, č. j. KSOL 16 INS 12563/2015-P10-2,

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ), odmítl přihlášku pohledávky č. 10 věřitele č. 10-Společenství pro dům Zahradní 2663/15 a 2664/17 ve výši 173.668,52 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že v řízení zahájeném insolvenčním návrhem dlužníka Štěpána anonymizovano ze dne 15. 5. 2015, spojeným s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl usnesením č. j. KSOL 16 INS 12563/2015-A-8 ze dne 27. 7. 2015 tak, že zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho oddlužení. Ve výroku IV. tohoto rozhodnutí byli vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Současně věřitelé byli poučeni o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 27. 7. 2015 a lhůta k podání přihlášek věřitelů uplynula dne 26. 8. 2015. Podáním doručeným soudu poštou dne 28. 8. 2015, podaným k poštovní přepravě dne 27. 8. 2015, přihlásil věřitel č. 10 do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku ve výši 173.668,52 Kč. Z uvedeného vyplývá, že přihláška pohledávky tohoto věřitele byla u insolvenčnímu soudu podána až po uplynutí lhůty stanovené pro podávání přihlášek, tj. opožděně. Insolvenční soud proto podle ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky věřitele č. 10 odmítl a ukončil jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 10 (dále jen odvolatel ) odvolání. Uvedl, že ho insolvenční soud v rozporu s ustanovením § 136 odst. 2 písm. d) IZ nevyzval, aby přihlásil soud pohledávku. Odvolatel žádnou takovou výzvu neobdržel a o insolvenci dlužníka se tak dozvěděl až od soudního exekutora. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ insolvenční soud učiní v rozhodnutí o úpadku výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, či ní lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Z ustanovení § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ vyplývá, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dle § 185 IZ platí, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z ustanovení § 71 odst. 2 IZ vyplývá, že při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění.

Dle § 75 odst. 2 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.

Odvolací soud zjistil, že insolvenční soud správně a úplně zjistil skutkový stav a proto na jeho skutkové závěry obsažené v odůvodnění napadeného rozhodnutí pro stručnost odkazuje.

K odvolací námitce, že odvolatel neobdržel od insolvenčního soudu žádnou výzvu k podání přihlášek pohledávek, odvolací soud uvádí, že výzva vydaná dle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ (obsažená v usnesení o úpadku jako výrok IV.) byla věřitelům doručena vyhláškou ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1, 2 IZ, tj. zveřejněním usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku coby veřejně přístupném informačním systému veřejné správy (srov. § 419 odst. 1 a 2 IZ).

V této souvislosti odvolací soud odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2009) z jehož závěrů vyplývá, že nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 a násl. uvedeného zákona) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku.

Insolvenční soud tedy zcela v souladu s insolvenčním zákonem doručil odvolateli výzvu k podání přihlášky pohledávky v určené lhůtě vyhláškou (zveřejněním v insolvenčním rejstříku), přičemž tato výzva obsahovala řádné poučení o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenční soud proto nijak nepochybil, jestliže přihlášku pohledávky podanou odvolatelem dne 27. 8. 2015 (§ 57 odst. 3 o. s. ř.), odmítl jako opožděnou, neboť lhůta určená k přihlášení pohledávek uplynula již dne 26. 8. 2015 (§ 173 odst. 1 a § 185 IZ).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu dle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu