2 VSOL 123/2012-B-21
KSOS 22 INS 10115/2011 2 VSOL 123/2012-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Samotě 188, 747 75 Velké Heraldice, adresa pro doručování Jiráskova 15, 793 12 Horní Benešov, o změně schváleného splátkového kalendáře, rozhodl o odvolání věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 618 60 069, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č. j. KSOS 22 INS 10115/2011-B-13 ze dne 23.1.2012, ve znění usnesení téhož soudu č. j. KSOS 22 INS 10115/2011-B-16 ze dne 13.2.2012,

takto:

Odvolání věřitele PROFI CREDIT Czech a.s., s e o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením krajský soud změnil poměr uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice při plnění oddlužení splátkovým kalendářem, který byl uveden ve výroku IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 22 INS 10115/2011-B-10 ze dne 14.11.2011, a to od 1.2.2012 tak, že na věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. s pohledávkou ve výši 10.190,-Kč připadá poměr uspokojení pohledávky 2,24 %, na věřitele č. 2 EOS KSI Česká republika, s.r.o. s pohledávkou ve výši 160.100,17 Kč poměr uspokojení 35,14 %, na věřitele č. 3 SMART Capital, a.s. s pohledávkou ve výši 5.597,22 Kč poměr uspokojení 1,23 %, na věřitele č. 4 CREDIT CARDS INVEST a.s. s pohledávkou ve výši 114.181,83 Kč poměr uspokojení 25,06 %, na věřitele č. 6 CETELEM ČR, a.s. s pohledávkou ve výši 3.252,-Kč poměr uspokojení 0,71 % a na věřitele č. 7 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, s pohledávkou ve výši 11.033,96 Kč poměr uspokojení 2,42 %. Dále uvedl, že částky připadající na uspokojení popřených pohledávek nebo jejich částí je insolvenční správce povinen deponovat na svém účtu u věřitele č.1 PROFI CREDIT Czech, a.s. s pohledávkou ve výši 34.737,-Kč v poměru uspokojení pohledávek 7,62 %, u věřitele č. 5 Komerční banky, a.s. s pohledávkou ve výši 116.535,84 Kč v poměru uspokojení 25,58 % (výrok I.). Dále soud prvního stupně rozhodl, že částku, která byla dosud deponována u insolvenčního správce dle citovaného usnesení na popřenou část pohledávky věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. rozdělí insolvenční správce v rozsahu 30,16 % z dosud deponované částky mezi ostatní věřitele dle poměru uspokojení pohledávek uvedeného ve výroku I. usnesení (výrok II.). Částku, která byla dosud deponována u insolvenčního správce dle citovaného usnesení na popřenou část pohledávky věřitele č. 3 SMART Capital, a.s. rozdělí insolvenční správce mezi ostatní věřitele dle poměru uspokojení pohledávky uvedeného ve výroku I. usnesení (výrok III.). Dále vyslovil, že účinky změn uvedených v usnesení nastávají jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně zrekapituloval průběh dosavadního řízení s důrazem na skutečnost, že usnesením ze dne 14.11.2011 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a ve výroku III. tohoto usnesení stanovil poměr uspokojení pohledávek jednotlivých věřitelů. Nevykonatelná pohledávka věřitele č. 1 přihlášená v celkové výši 59.931,-Kč byla insolvenčním správce popřena v části 34.737,-Kč a následně na zvláštním přezkumném jednání dne 4.11.2011 v další části 15.004,-Kč. Soud proto podle § 411 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), rozhodl, že částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení popřených pohledávek tohoto věřitele budou deponovány u insolvenčního správce do doby, než bude předmětná část pohledávky zjištěna. Ve vztahu k věřiteli č. 1 dále soud uvedl, že jej insolvenční správce vyzval, aby uplatnil své právo žalobou na určení a poučil jej, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, neskončí však dříve než 15 dnů od doručení písemného vyrozumění k podání žaloby. K doručení vyrozumění o popření části nevykonatelné pohledávky (15.004,-Kč) došlo dne 9.11.2011. Věřitel však v zákonné lhůtě žalobu u soudu nepodal. Proto se dle § 196 odst. 1 IZ k jeho pohledávce nepřihlíží. Stejná situace nastala v případě věřitele č. 3, který si přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 27.324,22 Kč a insolvenční správce ji popřel v části 21.727,-Kč. Rovněž tento věřitel v zákonné lhůtě žalobu u soudu nepodal. Změnily se tak okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Proto soud v souladu s § 407 odst. 3 IZ rozhodl o změně poměrného uspokojení pohledávek věřitelů. Současně rozhodl, že částky, které byly na popřenou část pohledávky věřitele č. 1 (15.004,-Kč) a věřitele č. 3 (21.727,-Kč) dosud deponovány u insolvenčního správce, budou v souladu s § 411 odst. 2 IZ rozděleny jako mimořádné splátky mezi věřitele.

Usnesením č. j. KSOS 22 INS 10115/2011-B-16 ze dne 13.2.2012 soud prvního stupně své usnesení ze dne 23.1.2012 opravil. Ve výroku I. změnil poměr uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice při plnění oddlužení splátkovým kalendářem, který byl uveden ve výroku IV. usnesení č. j. KSOS 22 INS 10115/2011-B-10 ze dne 14.11.2011, a to od 1.2.2012 tak, že u věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. činí poměr uspokojení pohledávek 2,17 %, u věřitele č. 2 EOS KSI Česká republika, s.r.o. 34,02 %, u věřitele č. 3 SMART Capital, a.s. 1,19 %, u věřitele č. 4 CREDIT CARDS INVEST a.s. 24.26 %, u věřitele č. 6 CETELEM, ČR a.s. 0,69 % a u věřitele č. 7 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2,34 %. Částky připadající na uspokojení popřených pohledávek nebo jejich částí je insolvenční správce povinen deponovat na svém účtu u věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. pro pohledávku ve výši 49.741,-Kč, poměr uspokojení pohledávek 10,57 % a u věřitele č. 5 Komerční banky, a.s. pro pohledávku ve výši 116.535,84 Kč, poměr uspokojení pohledávek 24,76 % (výrok I.). Dále vypustil výrok II. usnesení ze dne 23.1.2012, v ostatním zůstalo opravované usnesení beze změn (výrok II.).

Na odůvodnění tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že postupoval podle § 164 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a opravil zjevnou nesprávnost, která spočívala v tom, že v případě věřitele č. 1 nezohlednil rozšíření jeho žaloby o část pohledávky ve výši 15.004,-Kč popřené na zvláštním přezkumném jednání. Uvedl, že pohledávka věřitele č. 1 bude v části odpovídající 15.004,-Kč rozdělena mezi ostatní věřitele jako mimořádná splátka postupem podle § 411 odst. 2 IZ (výrok II. opravovaného usnesení) a poměr uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice uvedený ve výroku I. opravovaného usnesení nebyl správný, neboť pro věřitele č. 1 byla deponována částka 34.737,-Kč namísto částky 49.741,-Kč. Dále soud prvního stupně uvedl, že v opravovaném usnesení přiznal věřiteli č. 1 právo odvolání, přičemž právo odvolat se má pouze věřitel, který obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, což je v této věci věřitel č. 3. Věřitel č. 1 se tak řídil nesprávným poučením a dne 1.2.2012 podal odvolání.

Proti usnesení č. j. KSOS 22 INS 10115/2011-B-13 ze dne 23.1.2012 podal odvolání věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále jen odvolatel). V něm uvedl, že přihlásil v insolvenčním řízení dvě své pohledávky za dlužnicí v celkové výši 59.931,-Kč. Napadené usnesení se dotýká pouze dílčí pohledávky č. 1, která byla přihlášena v celkové výši 26.794,-Kč. Tato částka byla v důsledku písařské chyby nesprávná, avšak z přihlášky bylo zřejmé, že celková výše pohledávky č. 1 činí 29.048,-Kč. Vzhledem k tomuto nedopatření nebyla část pohledávky č. 1 (2.254,-Kč) na přezkumném jednání dne 13.9.2011 přezkoumána. Nebyla však přezkoumána ani část pohledávky č. 1 ve výši 15.004,-Kč. Proto odvolatel podal současně s žalobou na určení pravosti a výše popřené pohledávky, která byla soudu doručena dne 13.9.2011, návrh na přezkoumání části pohledávky č. 1. Na zvláštním přezkumném jednání dne 4.1.2011 část pohledávky č. 1 ve výši 15.004,-Kč insolvenční správce popřel a dlužník ji uznal. Část pohledávky č. 1 ve výši 2.254,-Kč však nebyla přezkoumána vůbec. Přípisem doručeným dne 9.11.2011 vyrozuměl insolvenční správce odvolatele o výsledku zvláštního přezkumného jednání a o možnosti podat incidenční žalobu. Odvolatel tedy podáním ze dne 28.11.2011 rozšířil svou žalobu na určení popřené pohledávky vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 ICm 2583/2011. S ohledem na procesní ekonomii nepovažoval za nutné podávat žalobu novou. Soud však dosud k návrhu na rozšíření žaloby nepřihlédl. První úkon, který soud po jeho podání ze dne 28.10.2011 učinil, bylo usnesení o změně splátkového kalendáře s tím, že k pohledávce nebude přihlíženo. Podle odvolatele není závěr soudu prvního stupně o nepodání žaloby o určení pohledávky ve výši 15.004,-Kč správný. Navrhl, aby odvolací soud usnesení o změně splátkového kalendáře zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se předně zabýval otázkou, zda odvolatel je k podání odvolání subjektivně legitimován, neboť pouze na základě odvolání podaného osobou k tomuto úkonu oprávněnou může odvolací soud přezkoumávat rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo. Dospěl přitom k závěru, že v dané věci tomuto tak není.

Podle ust. § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Podle ust. § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Pro závěr, zda odvolatel je v posuzované věci legitimován k podání odvolání, je zásadní skutečností to, že usnesením č. j. KSOS 22 INS 10115/2011-B-10 ze dne 14.11.2011, kterým soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, bylo (mimo jiné) uloženo insolvenčnímu správci, aby nejpozději do konce měsíce vyplatil odvolateli jako nezajištěnému věřiteli na pohledávku ve výši 10.190,-Kč částku odpovídající poměru uspokojení pohledávek 2,07 % (výrok IV., bod 3. usnesení) a dále částky připadající na uspokojení popřených pohledávek nebo jejich částí deponoval na svém účtu v případě odvolatele na pohledávku ve výši 49.741,-Kč, poměr 10,10 % (výrok IV., bod 4. usnesení). Napadeným usnesením byl poměr uspokojení pohledávky odvolatele ve výši 10.190,-Kč navýšen na 2,17 % (z 2,07 %) a v případě povinnosti uložené insolvenčnímu správci deponovat na účtu částky připadající na uspokojení popřených pohledávek byl u odvolatele s pohledávkou ve výši 49.741,-Kč poměr uspokojení zvýšen na 10,57 % (z 10,10 %).

V rovině uvedených zjištění lze uzavřít, že napadeným usnesením ze dne 23.1.2012, ve znění usnesení (opravného) ze dne 13.2.2012, soud prvního stupně zrevidoval své usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ze dne 14.11.2011, které je z povahy věci rozhodnutím, jež se vydává s klauzulí změněných poměrů. Změnil je však tak, že odvolateli se dostalo napadeným usnesením na úhradu jeho pohledávek více než podle měněného rozhodnutí. Na základě těchto závěrů dospěl odvolací soud k přesvědčení, že odvolatel není osobou oprávněnou brojit proti usnesení soudu prvního stupně odvoláním (§ 407 odst. 3, věta poslední IZ). Pro úplnost lze uvést, že na uvedeném ničeho nemění ani skutečnost, že soud prvního stupně v napadeném usnesení nesprávně odvolatele poučil o možnosti podat odvolání.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. odmítl, aniž by posuzoval věcnou správnost napadeného usnesení a opodstatněnost jeho odvolacích námitek.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání,

V Olomouci dne 21. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu